Trong những năm qua, hệ thống các khu công nghiệp (KCN) đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Việc phát triển các KCN với tốc độ nhanh gây ra những thách thức với môi trường, đòi hỏi xây dựng mô hình phát triển bền vững hơn, thân thiện với môi trường sinh thái và cộng đồng xung quanh. Trong nỗ lực chuyển đổi các KCN hiện tại thành các KCN sinh thái nhằm cụ thể hóa Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh, ngày 28/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự án "Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam" tại Quyết định số 1526/QĐ-TTg với mục tiêu tăng cường chuyển giao, ứng dụng và phổ biến công nghệ và phương thức sản xuất sạch hơn để giảm thiểu chất thải nguy hại, phát thải khí nhà kính cũng như các chất gây ô nhiễm nước và quản lý tốt hóa chất tại các khu công nghiệp Việt Nam. Dự án được thực hiện trong 36 tháng tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Dự án dự kiến đạt được các kết quả chính, như: thông qua các chính sách và quy định đáp ứng tiêu chí của khu công nghiệp sinh thái trong nhiều lĩnh vực liên quan; tăng cường năng lực về lập quy hoạch và quản lý. Khu công nghiệp sinh thái cho các cơ quan quản lý khu công nghiệp ở Trung ương và địa phương, nâng cao trình độ kỹ thuật về chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ sạch và phát thải ít cácbon, phương thức sản xuất an toàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên cho các cơ quan quản lý nhà nước về khu công nghiệpvà doanh nghiệp trong khu công nghiệp; xác định ít nhất 45 doanh nghiệp tiềm năng trong khu công nghiệp tại Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ có thể tham gia ứng dụng công nghệ sạch và sử dụng hiệu quả tài nguyên; triển khai thí điểm các dự án chuyển đổi thành khu công nghiệpsinh thái; nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển khu công nghiệp sinh thái.

Dự án bao gồm 6 hợp phần, được thực hiện trong 36 tháng tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ. Tổng kinh phí của dự án là 53.229.265 USD, trong đó: vốn ODA không hoàn lại từ GEF, SECO và UNIDO là 4.554.000 USD; vốn đối ứng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 108.000 USD; vốn đồng tài trợ bằng hiện vật của các cơ quan phối hợp thực hiện từ phía Việt Nam và UNIDO là 38.797.265 USD; vốn đồng tài trợ tiềm năng bằng tiền mặt và tín dụng ưu đãi cho các hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp là 9.770.000 USD từ Quỹ Tín dụng Xanh (GTCF) của SECO, Quỹ Môi trường Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.