Đng hành cùng thanh niên xây dng mô hình t hp tác

Thc hin Chương trình s 23-CTr/TU, ngày 19/06/2012 ca Tnh y v vic “Cng c, phát trin và nâng cao hiu qu kinh tế tp th giai đon 2012-2020” và Chương trình phi hp s 15/CTPH, ngày 30/08/2013 gia Tnh Đoàn và Liên minh Hp tác xã tnh Kiên Giang giai đon 2012-2017 v vic “Phát huy vai trò ca thanh niên trong xây dng và phát trin kinh tế tp th”, thi gian qua, các cp Tnh đoàn đã tích cc trin khai nhiu gii pháp đng b, nhm h tr đoàn viên, thanh niên trên bước đường lp thân, lp nghip.

Theo đó, Tnh Đoàn ch đo các đoàn cơ s ch đng kho sát, nm bt nhu cu v hc tp, ngh nghip và vic làm ca thanh niên. T nhu cu thc tin, Tnh đoàn phi hp vi các ban, ngành liên quan t chc các bui tp hun, chuyn giao khoa hc, k thut; các k thut chăm sóc ging, cây trng, vt nuôi; k thut s dng thuc thuc bo v thc vt, phân bón t chc các bui tham quan nhng mô hình làm kinh tế hiu qu... đ giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao kiến thc, hiu biết trong sn xut, phát trin kinh tế.

Bên cnh đó, công tác tư vn, gii thiu vic làm cho đoàn viên, thanh niên được trin khai thường xuyên và đt được nhng kết qu tích cc. C th, năm 2014, Tnh đoàn đã t chc tư vn, hướng nghip cho 26.713 thanh niên, 7.651 thanh niên được dy ngh và 16.975 thanh niên được gii thiu vic làm.

Đc bit, nhm h tr vn giúp đoàn viên, thanh niên phát trin kinh tế, Ban Thường v Tnh Đoàn phi hp vi Ngân hàng Chính sách Xã hi Tnh huy đng ti đa các ngun vn vay ưu đãi và ph biến, trin khai chương trình, văn bn ch đo ca các cp liên quan đến tín dng ưu đãi đến đoàn viên, thanh niên toàn Tnh.

Đi vi ngun vn t Qu Quc gia gii quyết vic làm ca Trung ương Đoàn, s tin Trung ương Đoàn phân b cho tnh Kiên Giang là 540 triu đng, hin nay đã gii ngân được 521,5 triu đng cho 26 h sn xut, kinh doanh (trng lúa, nuôi trng thy sn, dch v nông nghip...). Đi vi ngun vn nhn y thác t Ngân hàng Chính sách Xã hi Tnh, tng dư n u thác ca Tnh đoàn đt 148,959 triu đng, qun lý 409 t tiết kim và vay vn, vi 12,180 h vay, n quá hn toàn Tnh là 1,035 triu đng và t l n quá hn là 0,69%.

T ngun vn vay ưu đãi đã to cơ hi giúp đoàn viên, thanh niên phát trin sn xut, phát huy ni lc, khai thác thế mnh ca đa phương đ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Tính đến hết năm 2014, toàn tnh Kiên Giang đã có 125 t hp tác thu hút được đông đo cán b đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia. Nh đó, các đoàn viên, thanh niên có điu kin hc tp, phát trin kinh tế, có vic làm n đnh vươn lên làm giàu chính đáng; góp phn thiết thc vào công cuc phát trin kinh tế - xã hi, xây dng nông thôn mi ti đa phương.

Qua đó, có th kế ti T hp tác thanh niên trng màu xã M Thái, huyn Hòn Đt. Năm 2006, Bí thư Đoàn xã Nguyn Văn Cường kho sát th nhưỡng ti quê hương và nhn thy rng, mt s nơi thích hp đ trng hoa màu, đc bit là khoai lang và dưa hu. Chính vì vy, anh Cường đã trng thí đim mt ha dưa hu, mt ha khoai lang, năng sut đt t 37-45 tn/ha, giá bán dao đng 1.500-4.500 đng/kg.

Thy được hiu qu t mô hình, anh Cường đã nêu ý tưởng thành lp mt câu lc b tp hp thanh niên cùng làm giàu ti quê nhà bng cách trng khoai lang, dưa hu ti mt cuc hp Xã đoàn.

Mi đu, khi nghe xong ý tưởng, có nhiu thanh niên trong Xã vn còn băn khoăn, nghi ngi. Nhưng, khi được cung cp thông tin, hiu qu kinh tế t trng khoai lang và dưa hu đ gp bn ln so vi trng lúa, thì đã có nhng người mnh dn, tiên phong gia nhp câu lc b. Theo đó, tháng 01/2007, Câu lc b thanh niên trng hoa màu chính thc ra đi vi 12 thành viên.

Vic trng cây dây bò, như: dưa và khoai lang rt phc tp và hay b các bnh, như: đm vn, thám thư, chết xanh, héo rũ... đòi hi người trng phi t mn chăm sóc. Nhưng anh Cường và các thanh viên đã vượt qua, nh ngày đêm bám đt, bám cây... Ch sau thi gian ngn, cây cho thu hoch, Câu lc b đã lãi hàng t đng. Tính sơ sơ, thành viên như anh Cường được chia lãi 1,6 t đng/năm. Theo đó, nhiu t phú khoai lang trên đt chua phèn Hòn Đt hình thành.

Tiếp đó, khi Câu lc b đã mnh lên, anh Cường đã bàn vi các thành viên đi tên thành T hp tác thanh niên trng màu xã M Thái đ thun li trong giao dch kinh doanh.

Hin gi, trung bình mt năm, T hp tác bán hơn 1.000 tn qu, c cho thương lái bán qua các nước Campuchia, Thái Lan, Trung Quc, bán trong nước t 7.000 đến 8.000 tn. Nông sn ca T hp tác sn xut ra cht lượng tt, nên bán chy. Đ đt được thành qu như vy, có phn đóng góp rt ln ca anh Cường. Anh tht s là mt tm gương sáng đi vi các cán b đoàn Xã nói riêng và đoàn viên nông thôn nói chung.

Bên cnh đó, được thành lp t đu năm 2015, T hp tác thanh niên trng màu p Phú Hòa, xã Phi Thông, TP. Rch Giá gm 06 thành viên do anh Nguyn Văn Đt, Bí thư chi đoàn p Phú Hòa làm t trưởng vi din tích canh tác là 1,6 ha. Đến nay, T hp tác đã cung cp hơn 10 loi rau, c, như: xà lách, ci ngt, ci thìa, đu que, dưa leo, kh qua, đu bp, mướp... cho th trường.

Mô hình T hp tác thanh niên được thành lp giúp chi phí sn xut được gim đáng k, mang li hiu qu kinh tế cao. Hàng ngày, T hp tác thu hoch được khong 300kg rau, c các loi. Sn phm ca T hp tác được thương lái thu mua vi giá t 5.000-8.000 đng/kg tùy loi, thu nhp bình quân t 1-1,2 triu đng/ngày.

T hp tác thành lp nhm giúp các thành viên chia s kinh nghim trong canh tác, h tr thành viên T hp tác v k thut, chn ging và trong chăm sóc thu hoch hoa màu góp phn to vic làm, tăng thu nhp cho các đoàn viên, thanh niên, nâng cao đi sng kinh tế - xã hi ti đa phương.

Khc phc khó khăn đ tiếp tc phát huy hiu qu

Mc dù, phong trào thanh niên làm kinh tế tp th ti tnh Kiên Giang đã có nhng chuyn biến tích cc, nhiu mô hình đã đem li hiu qu kinh tế cao, giúp nâng cao đi sng ca đoàn viên, thanh niên. Song, cũng phi thng thn tha nhn rng, không ít mô hình hp tác xã thanh niên hot đng chưa hiu qu, vì mt s nguyên nhân, như:

- S qun lý, điu hành ca Ban ch nhim chưa tt, các mô hình thiếu ngun vn đ hot đng.

- Nhn thc ca các thành viên v vai trò ca mô hình hp tác xã còn hn chế; chưa nm bt được nhiu thông tin. Vì vy, không đnh hướng được phương án sn xut kinh doanh cho mô hình.

- Quy mô sn xut ca mô hình còn nh, l, chưa áp dng các tiến b khoa hc k thut vào quá trình vn hành máy móc, sn xut nông nghip.

- Chính sách ca nhà nước h tr cho các mô hình còn thiếu đng b, khó tiếp cn; các dch v nông nghip trong sn xut, kinh doanh thc hin chưa tt.

Theo đó, đ nhân rng và nâng cao hiu qu ca các mô hình t hp tác, hp tác xã thanh niên, trong thi gian ti, Tnh đoàn cn tp trung tp hun nâng cao năng lc cho đi ngũ cán b đoàn, cán b qun lý các t hp tác, hp tác xã ca thanh niên v kinh nghim qun lý, phát trin th trường, điu hành hot đng, tìm kiếm và khai thác các ngun lc…

Đng thi, cn phát trin các mô hình liên kết, hp tác trong thanh niên, đy mnh thành lp t hp tác, hp tác xã, t tiết kim vay vn ca thanh niên… Ch đo xây dng và nhân rng các mô hình hot đng có hiu qu trong mi đa phương.

Ngoài ra, ch đng phi hp vi Ngân hàng Chính sách Xã hi trong vic phát trin và hướng dn s dng có hiu qu các ngun vn vay ưu đãi; to điu kin cho các t hp tác, hp tác xã tiếp cn Qu h tr hp tác xã.

Tăng cường các hot đng chuyn giao tiến b khoa hc, k thut, hot đng ca các Câu lc b khuyến nông - khuyến ngư. T chc chương trình khi s kinh doanh cho thanh niên nông thôn, nhm hướng dn cách thc thành lp t hp tác, hp tác xã trang b kiến thc v qun lý, kinh doanh, chn ngành ngh kinh doanh phù hp.

Tài liu tham kho

1. Trng Bình (2015). Rch Giá ra mt t hp tác thanh niên trng màu, truy cp t http://tinhdoankiengiang.org.vn/news.php?id=3817

2. Đ Xuân (2014). Bí thư th nht Trung ương đoàn thăm và làm vic vi tnh Kiên Giang, truy cp t http://www.tuoitrekiengiang.vn/news.php?id=3160

3. Trng Thân (2013). Kiên Giang: hiu qu t mô hình trng dưa Hoàng Kim trên đt lúa, truy cp t http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/hoat-dong-khuyen-nong/chuyen-giao-tbkt/kien-giang-hieu-qua-mo-hinh-trong-dua-hoang-kim-tren-dat-lua_t114c30n12113