Cập nhật ngày 06/03/2018 - 09:07:46

           

VSA: Có thể kiến nghị đưa việc Hoa Kỳ hạn chế nhập khẩu thép ra WTO

- Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ có quyết định cuối cùng về việc hạn chế nhập khẩu thép và nhôm, các doanh nghiệp và Hiệp hội có thể sẽ kiến nghị đưa vụ việc ra WTO khi cần thiết.

Ngày 16/02/2018, B Thương mi Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành công khai báo cáo đ trình Tng thng xem xét, quyết đnh bin pháp áp dng nhm hn chế nhp khu thép và nhôm theo Mc 232, Đo lut Thương mi m rng năm 1962.

Liên quan đến vn đ này, Hip hi Thép Vit Nam (VSA) đã chính thc lên tiếng. Theo đó, sau khi Tng thng Hoa Kỳ Donald Trump có quyết đnh cui cùng v v vic d kiến trong mt vài ngày na, các doanh nghip và Hip hi có th s kiến ngh đưa v vic ra WTO (khi cn thiết). 

Hip hi Thép Vit Nam cũng cho biết, sau tuyên b ca Tng thng Trump ngày 02/03/2018 (theo gi Vit Nam) s áp dng thuế sut 25% cho toàn b thép nhp khu vào Hoa Kỳ (d kiến tun này), VSA đang tiếp tc phi hp vi các cơ quan nhà nước, như: Cc Qun lý cnh tranh, Cc Xut nhp khu - B Công Thương,… và các doanh nghip đ có bin pháp ng phó kp thi, gim thiu ri ro cho các doanh nghip thép ca Vit Nam. 

Tuy nhiên, đi din Hip hi Thép Vit Nam cho biết, trước mt, Hip hi và các doanh nghip mong mun có s h tr ca Chính ph Vit Nam thông qua các cuc đàm phán Hip đnh Thương mi song phương Vit Nam - Hoa Kỳ đ đ ngh phía Hoa Kỳ không áp dng các bin pháp hn chế nhp khu nói trên.

Hip hi cùng các doanh nghip thép s theo dõi và báo cáo vi cơ quan nhà nước thông tin hành đng ca các quc gia, như: châu Âu, Trung Quc, Hàn Quc, Nht Bn và nhiu quc gia khác đã phn đi yêu cu Hoa Kỳ xem xét v vic không áp dng bin pháp 232. 


Ngành thép Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước quyết định áp thuế suất 25% của Hoa Kỳ

Theo Cc Phòng v thương mi - B Công Thương, đơn v này đã theo dõi sát v vic ngay t giai đon ban đu, phi hp cht ch vi Hip hi Thép Vit Nam, các doanh nghip và các đơn v liên quan trong và ngoài nước đ trao đi, chia s thông tin và ng phó vi v vic. 

Cc Phòng v thương mi cũng cho biết, vi vic nhp khu thép và nhôm t Vit Nam ch chiếm mt t trng không đáng k trong tng nhp khu thép và nhôm ca Hoa Kỳ, B Công Thương Vit Nam đ ngh Chính ph Hoa Kỳ cân nhc k lưỡng vic áp dng các bin pháp hn chế nhp khu sn phm thép và nhôm t Vit Nam, đm bo tuân th các quy đnh ca T chc Thương mi Thế gii và thông l quc tế, không làm nh hưởng đến quan h thương mi đang phát trin tt đp gia hai nước. 

“B Công Thương s tiếp tc theo dõi sát din biến ca v vic và đang cân nhc tt c các phương án x lý đ đm bo quyn li chính đáng cho các doanh nghip Vit Nam”, đi din Cc Phòng v thương mi khng đnh. 

Trước đó, ngày 16/02/2018, B trưởng Thương mi Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành công khai báo cáo đ trình tng thng xem xét, quyết đnh bin pháp áp dng nhm hn chế nhp khu thép và nhôm theo Mc 232 Đo lut Thương mi m rng năm 1962 . Mc 232 quy đnh v vic Tng thng Hoa Kỳ có th áp dng bin pháp hn chế đi vi hàng nhp khu vì lý do an ninh quc gia. 

Trong báo cáo, DOC khuyến ngh mt s phương án hn chế nhp khu áp dng đi vi nhôm và thép dưới hình thc thuế quan hoc hn ngch nhp khu, áp dng vi tt c các nước/vùng lãnh th hoc mt nhóm nước/vùng lãnh th xut khu các mt hàng này vào Hoa Kỳ. 

Sau khi nhn được báo cáo ca DOC, Tng thng Hoa Kỳ s xem xét và ban hành quyết đnh cui cùng v áp dng hoc không áp dng, mc đ áp dng bin pháp hn chế nhp khu đi vi thép (trước ngày 11/04/2018) và vi nhôm (trước ngày 19/04/2018). 

Ngày 19/02/2018, sau khi DOC công khai báo cáo trình Tng thng xem xét, quyết đnh áp dng bin pháp nhm hnh chế nhp khu, VSA và các doanh nghip thép đang tiếp tc nghiên cu cùng vi lut sư đ kiến ngh Chính ph Vit Nam h tr. VSA cũng cp nht các thông tin báo chí quc tế ngành thép đánh giá v phn ng ca các quc gia khác trước quyết đnh ca Hoa Kỳ. 

Ngày 01/03/2018, VSA và các doanh nghip thép có liên quan đã có bui làm vic vi Cc Phòng v Thương mi và các cơ quan liên quan ca B Công Thương đ có bin pháp phi hp hiu qu. Ngay sau khi kết thúc phiên hp, VSA đã có công văn s 06/2018/HHTVN gi Th tướng Chính ph và B trưởng B Công Thương và các b, ngành liên quan v vic h tr doanh nghip xut khu thép gim thiu thit hi do các bin pháp hn chế nhp khu mà Hoa Kỳ d đnh ban hành vì an ninh quc gia theo Mc 232 Đo lut Thương mi…/.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan