Cập nhật ngày 13/03/2018 - 15:08:11

           

Tận dụng các FTA, da giày có nhiều cơ hội bứt phá?

- Năm 2018, ngành da giày có nhiều yếu tố thuận lợi, trong đó có thể kể tới một số hiệp định, như: CPTPP, EVFTA... đã mở ra cơ hội lớn trong việc thu hút đơn hàng và tăng thị phần xuất khẩu.

D kiến tc đ tăng trưởng xut khu da giày tăng thêm 8,3%-10,8%

Nhiu năm qua, da giày luôn nm trong top 5 mt hàng xut khu ch lc ca Vit Nam. Năm 2017, toàn ngành đt kim ngch xut khu 18 t USD, tăng 10,7% so vi năm 2016, vi nhiu sn phm được xut khu đi nhiu nước trên thế gii.

Trong đó, M vn là th trường xut khu ln nht ca ngành da giày Vit Nam, chiếm khong 34% trong tng kim ngch. Tiếp đến là th trường EU, Hàn Quc, Nht Bn, Trung Quc…

Theo Hip hi Da – Giày - Túi xách Vit Nam, năm 2018, ngành da giày có thêm nhiu yếu t thun li, đây s là cú hích đ toàn ngành có sc bt tt và đt được mc tiêu đ ra.

Da giày năm 2018 đặt mục tiêu xuất khẩu 20 tỷ USD

C th, Hip đnh Thương mi t do Vit Nam-EU (EVFTA) d kiến được ký kết vào gia năm 2018. So vi đi th cnh tranh ln nht là Trung Quc, sn phm giày, dép ca Vit Nam s được hưởng chênh lch thuế t 3,5%-4,2% khi xut khu vào EU, to li thế cnh tranh rt ln. Khi Hip đnh này có hiu lc, thuế sut gim v 0%. Tương t, mt hàng túi xách không bo h nên thuế sut cũng s v 0%.

Bên cnh đó, không th không nhc ti Hip đnh CPTPP va mi được ký kết vào ngày 9/3/2018 va qua. Theo đánh giá ca ông Trn Tun Anh, B trưởng B Công Thương Vit Nam trên Báo Công Thương, các lĩnh vc, ngành hàng được hưởng li nhiu nht và trc tiếp t Hip đnh có th k đến, như: dt may, da giày, chế biến thc phm, đ ung, bánh ko, thuc lá, rượu bia…

Phân tích thêm v s hưởng li này, trên Báo Đầu tư, TS. Trn Toàn Thng, Trưởng ban Kinh tế thế gii (Trung tâm Thông tin và D báo kinh tế - xã hi quc gia, B Kế hoch và Đu tư) cho biết, dt may và da giày được hưởng li nhiu nht t CPTPP. Tc đ tăng trưởng xut khu ca ngành dt may và da giày sau khi CPTPP có hiu lc d báo tăng thêm 8,3% - 10,8%. Hàng dt may và da giày hin được bo h khá cao châu M, nên sau khi ct gim thuế quan thông qua CPTPP, sc cnh tranh ca các sn phm này ca Vit Nam s nâng lên đáng k.

Cùng vi đó, Hip hi các nhà sn xut M cũng đang thúc đy thông qua mt d lut v thuế quan được kỳ vng. D lut này s ct gim thuế quan đi vi mt s dòng sn phm nhp khu, trong đó có vài chc loi sn phm giày dép và dt may nhp khu t Vit Nam.

Đc bit, mi đây, Tp đoàn Sketcher (M) đang nghiên cu đu tư mt d án ln vi quy mô khong 20.000 lao đng vào Vit Nam. D án được kỳ vng s to nên làn sóng mi trong vic thu hút vn đu tư sau 1 năm trm lng ca ngành da giày.

Năm va qua, Tp đoàn này đã phân phi hơn 200 triu sn phm và đang có ý đnh chuyn dch đu tư t Trung Quc sang Vit Nam. Sketcher hin đã đu tư mnh m v các tnh, thành ph khu vc phía Nam và đang có ý đnh đu tư ra các tnh phía Bc. Hi Dương có th s là nơi được chn đ đt d án đu tiên vi quy mô d kiến t 700.000 đến 1 t USD…

Cn tn dng cơ hi và hóa gii thách thc

Theo Hip hi Da giày - túi xách Vit Nam, bên cnh nhng yếu t thun li, trong năm 2018, mt trong nhng thách thc đi vi các doanh nghip da giày là làn sóng Cách mng Công nghip 4.0 và bài toán nâng cao năng sut lao đng. Hin có ti 75% doanh nghip da giày gp khó khăn trong vic đu tư ng dng t đng hóa, ch có khong 20% bt đu quy mô nh và dưới 5% là đang có kế hoch xây dng. Ngoài ra, chính sách bo h ca các nước cũng là mt thách thc ln vi ngành, chng hn như vic Anh ri khi EU đã nh hưởng trc tiếp ti xut khu da giày.

Tuy nhiên, đ được hưởng các ưu đãi thuế quan khi xut khu, các doanh nghip phi đáp ng được các quy đnh v ngun gc xut x, quy tc xut x cho các b phn đi vi sn phm da giày cũng như nm rõ v các rào cn k thut trong thương mi (TBT), nht là các quy đnh v hn chế hoá cht đc hi, quy đnh v an toàn sn phm tiêu dùng; các bin pháp phòng v (chng bán phá giá, chng tr cp giá)…

 Bên cnh đó, hin nay, t l sn xut gia công ca ngành da giày Vit Nam còn cao, trong khi đ đáp ng các yêu cu k thut hết sc kht khe ca EU, đòi hi n lc v ci tiến công ngh và quy trình sn xut hết sc nghiêm ngt t phía các doanh nghip.

Riêng đi vi Hip đnh EVFTA, doanh nghip cn ch đng tìm hiu và xây dng kế hoch trong vic điu chnh chui cung ng, các nguyên vt liu đu vào đ đáp ng các quy tc xut x, đ có th thc s tn dng được thuế sut ưu đãi khi EVFTA có hiu lc.

Doanh nghip cũng nên nghiên cu k thông tin đ nm được đc đim riêng ca tng th trường nhm đm bo thành công và hiu qu ca vic xut khu. Đng thi, doanh nghip cn chú ý đáp ng đy đ quy đnh v an toàn v sinh thc phm đ tránh b điu tra hoc b áp dng nhng hình thc phòng v thương mi doanh nghip.

Ngoài ra, các doanh nghip trong ngành cn sm khc phc nhược đim chi phí nhân công cao bng vic dch chuyn nhà máy v các vùng có ngun nhân lc di dào đ h chi phí sn xut; tiếp tc m rng đu tư phát trin công nghip h tr ngành đ nâng cao giá tr gia tăng và ch đng sn xut cho các doanh nghip. Bên cnh đó, nên sn xut các sn phm có giá tr t trung bình và cao, không nên sn xut sn phm cp thp, nhm nâng cao li thế cnh tranh phân khúc này so vi các đi th.

Năm 2018, ngành da giày đt mc tiêu kim ngch xut khu đt 20 t USD, tăng 10% so vi năm 2017. Đ đt được mc tiêu này, Hip hi s tăng cường tham gia các hot đng tham vn các cơ quan nhà nước trong vic ban hành các chính sách liên quan đến hot đng sn xut kinh doanh ca doanh nghip.

Đng thi, đy mnh ph biến chính sách nhà nước và thu hút đu tư trong nước và đu tư nước ngoài đ phát trin công nghip h tr sn xut nguyên ph liu da giày, nhm tăng t l ni đa hóa sn phm và duy trì phát trin bn vng…./.

Tham khảo từ các nguồn:

http://baochinhphu.vn/Hoi-nhap/Hiep-dinh-CPTPP-duoc-ky-tai-Chile/331148.vgp

http://baodautu.vn/det-may-va-da-giay-huong-loi-nhieu-nhat-tu-cptpp-d78177.html

http://baocongthuong.com.vn/bo-truong-bo-cong-thuong-tran-tuan-anh-tac-dong-tich-cuc-cua-cptpp-tuong-doi-toan-dien.media

Lê Vân (tổng hợp)
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan