Cập nhật ngày 21/03/2018 - 13:59:39

           

Hướng dẫn về các biện pháp phòng vệ thương mại

- Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Quyn yêu cu cơ quan điu tra bo mt các thông tin

Nhm trin khai thc thi hiu qu Lut Qun lý ngoi thương có hiu lc t ngày 01/01/2017 và Ngh đnh s 10/2018/NĐ-CP ca Chính ph ngày 15/01/2018 quy đnh chi tiết mt s điu ca Lut Qun lý ngoi thương v các bin pháp phòng v thương mi (Ngh đnh 10/2018/NĐ-CP), B Công Thương được phân công ch trì d tho Thông tư hướng dn chi tiết mt s ni dung v các bin pháp phòng v thương mi.

D tho Thông tư này quy đnh chi tiết v bên liên quan trong v vic điu tra phòng v thương mi; hot đng cung cp, thu thp thông tin, tài liu và bo mt thông tin, tài liu; tiếng nói, ch viết trong quá trình điu tra và các trường hp min tr áp dng bin pháp phòng v thương mi.

Theo d tho, tiếng nói và ch viết dùng trong quá trình điu tra, áp dng bin pháp phòng v thương mi là tiếng Vit. Bên liên quan có quyn dùng tiếng nói và ch viết ca dân tc mình, trong trường hp này phi có phiên dch.

Các thông tin, tài liu không phi bng tiếng Vit do bên liên quan cung cp phi được dch ra tiếng Vit. Bên liên quan phi bo đm tính trung thc, chính xác và chu trách nhim trước pháp lut v ni dung được dch thut.

Doanh nghiệp cần nắm vững các nội dung về biện pháp phòng vệ thương mại

Bên liên quan trong v vic điu tra, áp dng bin pháp phòng v thương mi có quyn yêu cu Cơ quan điu tra bo mt các thông tin nếu các thông tin y đưa ra công chúng có kh năng gây nh hưởng hoc nguy hi đáng k đến đa v cnh tranh ca bên cung cp thông tin, bao gm:

- Các bí mt kinh doanh liên quan đến tính cht ca mt sn phm hoc quy trình sn xut;

- Các thông tin v hot đng sn xut, kinh doanh ca doanh nghip gm có chi phí sn xut; chi phí bán hàng;

- Điu khon bán hàng nhưng không phi điu khon bán hàng được cung cp công khai;

- Giá bán ca tng giao dch c th, giao dch d kiến, hoc các chào bán khác;

- Thông tin ca các khách hàng, nhà phân phi, nhà cung cp c th

Hàng hóa nào được min tr áp dng bin pháp phòng v thương mi?

D tho nêu rõ, B trưởng B Công Thương xem xét min tr áp dng bin pháp phòng v thương mi tm thi, bin pháp phòng v thương mi chính thc đi vi mt s hàng hóa nhp khu b áp dng bin pháp phòng v thương mi thuc mt trong các trường hp sau:

- Hàng hóa nhp khu có đc đim khác bit vi hàng hóa tương t, hàng hóa cnh tranh trc tiếp được sn xut trong nước mà hàng hóa tương t, hàng hóa cnh tranh trc tiếp được sn xut bi ngành sn xut trong nước đó không th thay thế được;

- Hàng hóa nhp khu là sn phm đc bit ca hàng hóa tương t hoc hàng hóa cnh tranh trc tiếp được sn xut trong nước;

- Hàng hóa tương t, hàng hóa cnh tranh trc tiếp được sn xut trong nước không được bán trên th trường trong nước cùng điu kin thông thường.

Đi tượng đ ngh min tr áp dng bin pháp phòng v thương mi bao gm: t chc, cá nhân nhp khu hàng hóa b điu tra, áp dng bin pháp phòng v thương mi; t chc, cá nhân s dng hàng hóa b điu tra, áp dng bin pháp phòng v thương mi đ sn xut; t chc, cá nhân khác có liên quan đến vic nhp khu, s dng hàng hóa b điu tra, áp dng bin pháp phòng v thương mi.

Trong thi hn 45 ngày k t ngày nhn được H sơ min tr đy đ và hp l, Cơ quan điu tra trình B trưởng B Công Thương xem xét ban hành quyết đnh min tr áp dng bin pháp phòng v thương mi đi vi hàng hóa nhp khu được đ ngh xem xét min tr…/

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan