Cập nhật ngày 27/03/2018 - 16:12:48

           

Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến

- Để mua sắm trực tuyến thực sự là hình thức mua sắm mang lại nhiều tiện ích, bên cạnh nỗ lực từ các cơ quan quản lý nhà nước, người tiêu dùng cần chủ động tiêu dùng thông thái và tìm hiểu kỹ về hình thức mua sắm này.

Mua sm trc tuyến: đa dng nhưng cũng tim n nhiu ri ro

B Công Thương cho biết, hin nay, cách thc mua sm trc tuyến ca người tiêu dùng khá đa dng: Người tiêu dùng có th mua sm qua các sàn giao dch thương mi đin t hoc qua mng xã hi.

Các doanh nghip kinh doanh bán hàng trc tuyến cũng rt linh hot trong vic tiếp cn người tiêu dùng. Sàn giao dch thương mi đin t ph biến hin nay có th k đến Lazada.vn, Shopee.vn, Sendo.vn, Hotdeal.vn, Zalora.vn, Tiki.vn, Adayroi.com, Lotte.vn... Bên cnh đó, người tiêu dùng có th mua sm trc tuyến trên mng xã hi như Facebook, Instagram, Zalo...

Bên cnh đó, trong nhng năm gn đây, người tiêu dùng Vit Nam cũng có xu hướng mua hàng qua chương trình qung cáo trên ti vi (tiến hành giao dch qua đin thoi).

Nhiều hàng hóa nhận được không giống với quảng cáo khi mua hàng trực tuyến

Tuy nhiên, hình thc mua sm này cũng tim n rt nhiu ri ro cho người tiêu dùng. Bn cht đây không phi hình thc mua sm trc tiếp, người tiêu dùng không th nhìn trc tiếp và cm sn phm đ đánh giá v hình dáng, màu sc và cht lượng ca sn phm. Vì thế, ri ro đu tiên mà người tiêu dùng gp phi là hàng hóa nhn được không ging vi qung cáo.

Th hai, ngun gc, xut x ca sn phm cũng là mt vn đ. Mua sm online được thc hin qua phương tin đin t, và thông qua phương thc này, người tiêu dùng không th xác đnh được ngun gc, xut x ca hàng hóa. Mi giao dch được thc hin trên cơ s nim tin, vì vy, khi gp người bán không có uy tín, người tiêu dùng s có nguy cơ mua phi hàng gi, hàng kém cht lượng.

Th ba, mua sm online không th thiếu dch v chuyn phát. Trong mt s trường hp, người tiêu dùng s gp ri ro v thi gian giao hàng (giao hàng chm); hàng nhn được b v, hng; mt hàng; ch được m xem hàng sau khi đã thanh toán,…

Hãy là người tiêu dùng thông thái!

Theo B Công Thương, thc tế tiếp nhn và gii quyết các phn ánh, khiếu ni ti cơ quan qun lý nhà nước cũng như các t chc xã hi v bo v người tiêu dùng cho thy, thương mi đin t là mt phương thc mua sm mi, thu hút s lượng ln người tiêu dùng nhưng cũng tn ti nhiu bt cp.

Trong đó, các khiếu ni, phn ánh ch yếu tp trung vào các nhóm hành vi c th như sau: Hàng nhn được không ging vi qung cáo (v hình dáng, tính năng, công dng, thông s k thut,...).

Thông tin sai v xut x hàng hóa: Mt s t chc, cá nhân bán các hàng hóa không có xut x hoc xut x t các quc gia khác vi các quc gia được qung cáo (ví d: hàng xut x Trung Quc nhưng thông tin là hàng Nht, M…).

Giao hàng hng nhưng không thu hi li: Nhiu người tiêu dùng khiếu ni nhn hàng b v hoc hư hng nhưng t chc, cá nhân t chi hoc đ li cho người tiêu dùng hoc đơn v vn chuyn. Giao hàng chm so vi thi gian đã cam kết.

Vì vy, B Công Thương khuyến cáo, đ mua sm trc tuyến thc s là hình thc mua sm mang li nhiu tin ích, bên cnh n lc t các cơ quan qun lý nhà nước, người tiêu dùng cn ch đng tiêu dùng thông thái và tìm hiu k v hình thc mua sm này.

Người tiêu dùng có th tham kho nhng lưu ý sau: Nên mua hàng ti nhng trang web uy tín, được cp phép hot đng, có thông tin liên lc rõ ràng (đa ch, s đin thoi, mã s thuế…); tìm hiu k v các điu kin và điu khon ca trang web (Term&Conditions), đc bit là nhng điu khon v bo hành, tr li hàng, hoàn tin, giao nhn...

Bên cnh đó tìm hiu k v sn phm/dch v trước khi mua: Người tiêu dùng có th tìm kiếm thông tin v sn phm/dch v trên internet như: ngun gc xut x, tính năng, đánh giá (review) v sn phm/dch v nhm tránh trường hp mua phi sn phm/dch v kém cht lượng.

Cnh giác vi nhng yêu cu cung cp thông tin t nhng trang web l như: h tên, s đin thoi, ngày sinh, đa ch, s thích, tin s khám bnh… Đây có th là nhng trang web s dng thông tin người tiêu dùng trái vi quy đnh pháp lut, gây phin toái cho người tiêu dùng hoc thm chí đánh cp các thông tin tài chính ca người tiêu dùng; cnh giác vi nhng trang web/tài khon mng xã hi l qung cáo sn phm/dch v vi giá rt thp hoc khuyến mãi ln, yêu cu người tiêu dùng phi cung cp thông tin và chia s chương trình.

Đng thi cnh giác vi thông báo v vic trúng thưởng phiếu mua hàng dùng đ mua sn phm ca công ty, theo đó phiếu mua hàng thường có giá tr nh hơn giá tr sn phm, người tiêu dùng phi chi thêm mt khon tin na. Tuy nhiên, khi nhn hàng thì sn phm thường có giá tr thp hơn so vi khon tin người tiêu dùng đã b ra. Cnh giác tương t vi hình thc thông báo trúng thưởng và người tiêu dùng phi đóng tin thuế/phí đ nhn được sn phm.

Trong trường hp phát sinh tranh chp trong thương mi đin t vi t chc, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng có th liên h ti cơ quan qun lý nhà nước đ được h tr, tư vn: Cc Cnh tranh và Bo v người tiêu dùng, B Công Thương: Tng đài 1800.6838 hoc gi đơn khiếu ni ti đa ch 25 Ngô Quyn, Q. Hoàn Kiếm, Hà Ni./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan