Cập nhật ngày 28/12/2016 - 16:53:43

           

Tổng cục Thống kê: Lạm phát năm 2016 được kiểm soát thành công

- Theo cơ quan thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2016 tăng 0,23% so với tháng trước; tăng 4,74% so với tháng 12 năm trước; thấp hơn so với mục tiêu 5% của Quốc hội đặt ra.

CPI năm 2016 tăng 4,74%

Báo cáo Tình hình giá c quý IV và năm 2016 va công b sáng nay (28/12) ca Tng cc Thng kê nhn mnh, năm 2016 được coi là thành công trong vic kim soát lm phát trong điu kin giá mt s mt hàng thiết yếu tăng tr li nhưng vn to điu kin đ điu chnh giá mt s mt hàng do Nhà nước qun lý tim cn dn theo giá th trường.

Theo đó, CPI tháng 12/2016 tăng 0,23% so vi tháng trước. CPI tháng 12/2016 tăng 4,74% so vi tháng 12/2015, bình quân mi tháng tăng 0,4%.

Tính chung CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so vi bình quân năm 2015. Mc tăng CPI tháng 12/2016 so vi cùng kỳ năm 2015 và mc tăng CPI bình quân năm 2016 so vi bình quân năm 2015 tăng cao hơn so vi năm trước, nhưng thp hơn nhiu so vi mc tăng CPI bình quân ca mt s năm gn đây, đng thi vn nm trong gii hn mc tiêu 5% mà Quc hi đ ra.

Nhóm dịch vụ y tế là một trong những yếu tố quan trọng khiến CPI năm 2016 tăng

Gii thích mt s yếu t gây tăng giá trong năm 2016, Tng cc Thng kê cho biết, do điu hành ca Chính ph, giá dch v y tế tăng theo Thông tư liên tch s 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29/10/2015 ca B Y tế và B Tài chính có hiu lc t ngày 1/3/2016, nên giá các mt hàng dch v y tế tăng 77,57% làm cho ch s CPI tháng 12/2016 tăng khong 2,7% so vi tháng 12 năm trước.

Bên cnh đó, thc hin l trình tăng hc phí theo Ngh đnh s 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 ca Chính ph, c nước có 53 tnh, thành ph trc thuc Trung ương đã tăng hc phí các cp hc làm cho ch s giá nhóm giáo dc tháng 12 năm 2016 tăng 12,5% so vi tháng 12 năm trước. Điu này tác đng ti ch s CPI năm 2016 tăng khong 0,58% so tháng 12 năm trước.

Mc lương ti thiu vùng áp dng cho người lao đng các doanh nghip tăng t ngày 1/1/2016 nên giá mt s loi dch v như: dch v sa cha đ dùng gia đình, dch v bo dưỡng nhà , dch v đin, nước; dch v thuê người giúp vic gia đình có mc tăng t 1%-2,5% so vi năm trước.

Ngoài ra, trong năm, vào dp Tết Nguyên đán, ngày Gi T Hùng Vương, kỳ l 30/4-1/5 và 2/9 đu được ngh kéo dài nên nhu cu mua sm, vui chơi gii trí tăng cao, giá các mt hàng lương thc, thc phm đu tăng.

Tng cc Thng kê cũng cho biết, tính đến ngày 20/12/2016 giá xăng du trong nước được điu chnh 12 đt tăng.

Theo đó, giá xăng du trong quý II tăng 1,1%, quý III tăng 6,5% và quý IV tăng 5,69% so vi quý trước.

Thi tiết khc nghit, rét hi, rét đm vào tháng 2 năm 2016 trên toàn min Bc, lũ lt ti các tnh min Trung vào tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2016 đã nh hưởng đến giá rau xanh, rau tươi tăng t 15-50%.

Trong tháng 4/2016 và tháng 5/2016, tác đng ca khô hn min Trung, Tây Nguyên và xâm nhp mn ti các tnh Đng bng sông Cu Long đã đy giá lúa go trên th trường tăng. Ch s giá nhóm lương thc tháng 12 năm 2016 tăng 2,57% so vi tháng 12 năm trước…

Tuy nhiên, bên cnh nhng yếu t gây tăng giá, trong năm 2016 cũng có nhng yếu t góp phn kim chế ch s CPI.

Đó là: chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống năm 2016 (nhóm chiếm t trng ln nht trong 11 nhóm hàng chính) chỉ tăng 2,36% so vi năm trước, thấp hơn nhiu so vi mc 4% ca năm 2014 hay mc 8,12% ca năm 2012.

Bên cnh đó, giá các mt hàng thiết yếu trên thế gii khá n đnh, mt s mt hàng có xu hướng gim mnh trong quý I và quý III như giá nhiên liu, cht đt, st thép nên ch s giá nhp khu năm 2016 so năm 2015 gim 5,35%, ch s giá xut khu gim 1,83%; ch s giá sn xut sn phm công nghip (PPI) gim 0,49%.

Năm 2016, giá xăng du bình quân gim 15,95% so vi năm trước và gim 3,35% so tháng 12 năm trước, kéo theo ch s giá nhóm hàng “giao thông” năm 2016 gim 7,31% so vi năm trước và gim 1,12% so tháng 12 năm trước.

Giá gas sinh hot trong nước cũng được điu chnh theo giá gas thế gii, tháng 12 năm 2016 giá gas gim 1,63% so vi tháng 12 năm trước.

Theo đánh giá ca Tng cc Thng kê, lm phát cơ bn tháng 12/2016 tăng 0,11% so vi tháng trước và tăng 1,87% so vi cùng kỳ năm trước. Lm phát cơ bn bình quân năm 2016 tăng 1,83% so vi bình quân năm 2015.

Bình quân năm 2016 so vi năm 2015, lm phát chung có mc tăng cao hơn lm phát cơ bn, điu này phn ánh biến đng giá do yếu t th trường có mc tăng cao, đó là giá lương thc thc phm, giá xăng du và yếu t điu hành giá c qua vic điu chnh tăng giá dch v y tế và giáo dc. Mc tăng ca lm phát cơ t tháng 1 đến tháng 12 năm nay so cùng kỳ có biên đ dao đng trong khong khá hp t 1,64% đến 1,88%, điu này th hin chính sách tin t đang được điu hành n đnh, giúp n đnh kinh tế vĩ mô và kim soát lm phát.

Đánh giá v nhng kết qu đt được, cơ quan Thng kê cũng đã nhn mnh đến s tích cc trin khai ca các b, ngành. C th ngành Công Thương đã tích cc phi hp vi các ngành liên quan ch đo các doanh nghip thương mi d tr hàng hóa, tham gia bình n th trường phc v Tết Nguyên đán nên không xy ra hin tượng tăng giá đt biến vào dp Tết.

B Tài chính tăng cường kim tra, kim soát th trường, t chc các đoàn công tác liên ngành kim tra tình hình trin khai thc hin qun lý bình n giá ti mt s đa phương.

Bên cnh đó, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam điu hành lãi sut và t giá linh hot phù hp vi tình hình kinh tế vĩ mô.

Vi phương thc điu hành t giá mi, năm 2016, t giá VND/USD trên th trường khá n đnh trong 11 tháng ca năm, tuy nhiên tháng 12 do áp lc cui năm cùng vi các s kin chính tr thế gii và vic tăng lãi sut ca Cc D tr Liên bang (FED) vào ngày 14/12/2016 khiến cho t giá VND/USD tháng 12 biến đng mnh, nhưng vn nm trong biên đ giao dch cho phép. Giá vàng trong nước đã tim cn và biến đng cùng xu hướng vi giá vàng thế gii, không có tình trng “st vàng” gây bt n kinh tế - xã hi.

Bên cnh đó, xu hướng tiêu dùng ca người dân trong dp Tết Nguyên đán nhng năm gn đây thay đi so vi nhng năm trước, người dân không mua dn dp hàng hóa vào nhng ngày giáp Tết, không mua tích tr vì ngày mùng 1 Tết đã có ch, do đó không to áp lc lên giá c hàng hóa vào tháng Tết.

Mc tiêu tăng giá tiêu dùng bình quân năm 2017 là 4%

Đ kim soát lm phát năm 2017 vi mc tiêu tc đ tăng giá tiêu dùng bình quân khong 4%, Tng cc Thng kê cũng kiến ngh B Tài chính, Bộ Công Thương, B Kế hoch và Đu tư (Tng cc Thng kê), Ngân hàng Nhà nước Vit Nam cn ch đng và phi hp cht ch trong đánh giá tình hình giá c, xây dng các phương án điu hành giá (giá dch v y tế, dch v giáo dc, giá đin, giá nước sinh hot), lãi sut và t giá đ ch đng kim soát lm phát.

Đi vi hai mt hàng xăng du và đin, B Công Thương và B Tài chính cn theo dõi sát din biến giá xăng du thế gii, s dng qu bình n giá xăng du phù hp đ hn chế mc tăng giá mt hàng này đến CPI chung.

B Công Thương ch đng đưa ra các phương án tăng giá đin đ tính toán các mc đ nh hưởng đến ch s CPI, ch s giá sn xut và tăng trưởng GDP.

Tng cc Thng kê cũng đ xut, đi vi mt hàng dch v y tế, dch v giáo dc đ ngh B Y tế, B Giáo dc và Đào to phi hp vi các B, ngành liên quan d báo các yếu t tác đng đến CPI trong năm 2017 đ có th điu chnh giá dch v y tế, dch v giáo dc theo l trình cho các tnh, thành ph trực thuộc Trung ương nhm gim s tác đng lan ta lên ch s CPI; đng thi, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam điu hành gi n đnh lãi sut và t giá, gi mc lm phát cơ bn khong 2%.

Bên cnh đó, Tng cc Thng kê đ ngh thc hin các đt điu chnh giá các mt hàng dch v y tế, giáo dc trùng vi các thi đim đã điu chnh trong năm 2016 đ ch s bình quân năm hn chế tăng cao; đ ngh thi gian thc hin điu chnh giá các loi mt hàng nhà nước qun lý tách ra các tháng khác nhau đ gim thiu s tác đng lan ta lên ch s CPI./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan