Cập nhật ngày 29/12/2016 - 10:33:40

           

Năm 2016: Việt Nam xuất siêu 2,68 tỷ USD

- Theo Tổng cục Thống kê, tháng 12/2016, cả nước ước tính nhập siêu 300 triệu USD, tính chung cả năm 2016 xuất siêu 2,68 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21,02 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 23,70 tỷ USD.

S c Galaxy Note 7 và s kin Brexit không nh hưởng nhiu đến xut khu Vit Nam

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hi năm 2016 va được Tng cc Thng kê công b, kim ngch hàng hóa xut khu tháng 12/2016 ước tính đt 16,00 t USD, gim 0,8% so vi tháng trước.

Tính chung c năm 2016, kim ngch hàng hóa xut khu ước tính đt 175,9 t USD, tăng 8,6% so vi năm trước (năm 2015 tăng 7,9%), trong đó khu vc kinh tế trong nước đt 50,0 t USD, tăng 4,8%, khu vc có vn đu tư nước ngoài (k c du thô) đt 125,9 t USD, tăng 10,2% (Nếu không k du thô, kim ngch hàng hóa xut khu đt 123,5 t USD, tăng 11,8%).

Cơ quan thng kê nhn đnh, kim ngch hàng hóa xut khu năm nay tăng thp do giá hàng hóa xut khu bình quân gim 1,8% so vi năm trước, trong đó nhóm hàng nhiên liu gim ti 20,1%; nhóm hàng nông sn thc phm gim 3,8%. Song, nếu loi tr yếu t giá, kim ngch hàng hóa xut khu năm 2016 đt 179,2 t USD, tăng 10,6% so vi năm 2015.

Kim ngch xut khu mt s mt hàng gia công, lp ráp (vi t trng ln thuc v các doanh nghip có vn đu tư trc tiếp nước ngoài) tăng so vi năm trước, như: đin thoi và linh kin đt 34,5 t USD, tăng 14,4%; dt may đt 23,6 t USD, tăng 3,3%; đin t, máy tính và linh kin đt 18,5 t USD, tăng 18,4%; giày dép đt 12,9 t USD, tăng 7,6%...

Xut khu mt s mt hàng nông sn và nguyên liu thô gim so vi năm trước, như: du thô đt 2,3 t USD, gim 36,7% (lượng gim 24,2%); go đt 2,2 t USD, gim 21,7% (lượng gim 25,7%)...

Cơ cu kim ngch hàng hóa xut khu năm nay thay đi không đáng k so vi năm trước, trong đó, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản đt 79,8 tỷ USD, tăng 8,9% và chiếm 45,4% tng kim ngạch hàng hóa xut khu (tăng 0,1 đim phn trăm so với năm 2015). V th trường hàng hóa xut khu năm 2016, Hoa Kỳ vn là th trường dn đu vi 38,1 t USD, tăng 14% so vi năm 2015.

Đánh giá v s c Galaxy Note 7, cơ quan thng kê quc gia nhn đnh, s c này không nh hưởng nhiu đến kim ngch xut khu ca Vit Nam nói chung cũng như đi vi nhóm hàng đin thoi và linh kin nói riêng do Samsung đã ra các dòng sn phm khác đ bù đp. Tính chung c năm, kim ngch xut khu đin thoi và linh kin đt 34,5 t USD, tăng 14,4% so vi năm 2015 (năm 2015 đt 30,2 t USD, tăng 28% so vi năm trước). Tuy s c Galaxy Note 7 không nh hưởng nhiu đến vic gim kim ngch xut khu ca Vit Nam, nhưng Tng cc Thng kê cũng d báo mc tăng trưởng ca nhóm hàng này s chm dn trong các năm ti.

Sự kiện Brexit không có tác động trực tiếp đến hàng hóa giao dịch của Việt Nam và Anh

V tác đng ca s kin Brexit đến hot đng xut khu ca Vit Nam: Trong khi EU, Anh là đi tác thương mi đng th 3 v xut khu ca Vit Nam sau Đc và Hà Lan vi t trng chiếm khong 13%-15% tng kim ngch xut khu vi EU. V nhp khu, Anh đng th 4 sau Đc, Pháp và Italia, chiếm khong 7% kim ngch nhp khu ca Vit Nam t EU. Th trường Anh ch chiếm gn 3% tng kim ngch xut khu ca Vit Nam và 0,4% tng kim ngch nhp khu.

Cơ quan thng kê đánh giá, Anh là th trường luôn đt mc xut siêu: Năm 2014 là 3 t USD, năm 2015 là 3,9 t USD và năm 2016 ước tính là 4,1 t USD. Điu này cho thy, đây là th trường nhiu tim năng đi vi hàng hóa Vit Nam. Theo Hip ước, nước Anh cn 2 năm đ tiến hành các th tc chính thc cho vic ri khi EU. Như vy, trong năm 2016 s kin Brexit hu như không có tác đng trc tiếp đến lung hàng hóa giao dch gia 2 quc gia.

Trung Quc vn là th trường nhp khu ln nht đt 49,8 t USD

Kim ngch hàng hóa nhp khu tháng 12/2016 ước tính đt 16,30 t USD, gim 0,5% so vi tháng trước, trong đó khu vc kinh tế trong nước đt 6,85 t USD, gim 0,6%.

Tính chung năm 2016, kim ngch hàng hoá nhp khu ước tính đt 173,3 t USD, tăng 4,6% so vi năm trước, trong đó khu vc kinh tế trong nước đt 71,1 t USD, tăng 4%; khu vc có vn đu tư nước ngoài đt 102,2 t USD, tăng 5,1%. Nếu loi tr yếu t giá, kim ngch hàng hóa nhp khu năm 2016 đt 183 t USD, tăng 10,5% so vi năm 2015.

Kim ngch nhp khu mt s mt hàng phc v nhu cu sn xut trong nước tăng so vi năm trước, như: máy móc thiết b, dng c ph tùng đt 28,1 t USD, tăng 1,8%; đin t máy tính và linh kin đt 27,8 t USD, tăng 20,1%...

 Mt s mt hàng có kim ngch nhp khu gim so vi năm 2015, như: đin thoi và linh kin đt 10,6 t USD, gim 0,3%; xăng du đt 4,7 t USD, gim 11,7% (lượng tăng 14,2%); ôtô đt 5,9 t USD, gim 2,3%; trong đó ôtô nguyên chiếc đt 2,3 t USD, gim 22,1%...

V cơ cu hàng hóa nhp khu năm 2016, ln nht là nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 157,9 tỷ USD, tăng 4,4% so vi năm 2015 và chiếm 91,1% tng kim ngch hàng hóa nhp khu (gim 0,2 đim phn trăm so vi năm 2015).

V th trường hàng hóa nhp khu năm 2016, Trung Quc vn là th trường nhp khu ln nht ca nước ta vi kim ngch đt 49,8 t USD, tăng 0,5% so vi năm 2015.

Tng cc Thng kê cho biết, tháng 12/2016 ước tính nhp siêu 300 triu USD, tính chung c năm 2016, Vit Nam đã xut siêu 2,68 t USD, trong đó khu vc kinh tế trong nước nhp siêu 21,02 t USD; khu vc có vn đu tư nước ngoài xut siêu 23,70 t USD./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan