Cập nhật ngày 21/11/2017 - 09:54:28

           

Cả nước chỉ còn 36 doanh nghiệp đa cấp

- Trong văn bản trả lời chất vấn Quốc hội, Bộ Công Thương cho biết, tính tới hết tháng 09/2017, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp còn lại 36 doanh nghiệp, giảm 46% so với cuối năm 2015.

Hot đng đa cp thi gian qua din ra như thế nào?

Theo B Công Thương, cui năm 2015, đu năm 2016, có 67 doanh nghip được cp Giy chng nhn đăng ký hot đng bán hàng đa cp (giy chng nhn).

Tuy nhiên, đến cui năm 2016, s lượng doanh nghip bán hàng đa cp đã gim 27 doanh nghip xung còn 40 doanh nghip. Trong s này, có 15 doanh nghip b thu hi giy chng nhn, 10 doanh nghip ch đng chm dt hot đng và 02 doanh nghip tm ngng hot đng.

Trong 9 tháng đu năm 2017, s lượng doanh nghip bán hàng đa cp tiếp tc gim thêm 4 doanh nghip. Tính ti hết tháng 09/2017, s lượng doanh nghip có giy chng nhn đăng ký hot đng bán hàng đa cp còn li 36 doanh nghip, gim 46% so vi cui năm 2015 (trong đó có 01 doanh nghip đang tm ngng hot đng).

Bên cnh đó, theo s liu báo cáo ca 35 doanh nghip, tng s lượng người tham gia bán hàng đa cp tính đến hết tháng 06/2017 là 361.592 người, gim 276.045 người (43%) so vi cui năm 2016.

Số lượng doanh nghiệp và người tham gia kinh doanh đa cấp gần đây đều giảm mạnh

Tng doanh thu bán hàng đa cp 6 tháng đu năm 2017 đt khong 3.067 t đng, tương đương 39% doanh thu toàn ngành năm 2016. Trong đó: Doanh thu bán hàng đa cp ch yếu đến t thc phm chc năng (72%), và m phm (25%); Doanh thu t đ gia dng, qun áo thi trang, thiết b và mt hàng khác chiếm 3%.

Tng s hoa hng và các li ích kinh tế khác mà các doanh nghip bán hàng đa cp đã chi tr cho người tham gia bán hàng đa cp trong 6 tháng đu năm 2017 đt khong 986 t đng, chiếm khong 32% tng doanh thu toàn ngành (doanh thu chưa bao gm VAT). Trong đó, giá tr khuyến mi quy đi thành tin đt 33 t đng, chiếm khong 3.3% tng giá tr hoa hng, tin thưởng và li ích kinh tế.

Cũng theo s liu ca 35 doanh nghip, tng s thuế đã np v ngân sách nhà nước trong 6 tháng đu năm ước đt 386 t đng, trong đó thuế giá tr gia tăng chiếm 39%, thuế xut - nhp khu 31%, thuế thu nhp cá nhân ca người lao đng 10%, thuế thu nhp cá nhân np h cho người tham gia bán hàng đa cp 9%, thuế thu nhp doanh nghip 9,5%, các loi thuế khác 1,5%.

Trong 6 tháng đu năm 2017, tng s hi ngh, hi tho, đào to mà các doanh nghip đã thc hin là 641 lượt vi ước tính 103.521 người tham d.

Có 11/35 doanh nghip có phát sinh nghĩa v mua li hàng hóa t người tham gia vi tng giá tr ước tính khong 6 t đng, trong đó khu tr hoa hng tin thưởng và li ích kinh tế khác và các chi phí qun lý, lưu kho khong 603 triu.

Trong 6 tháng đu năm 2017, các doanh nghip bán hàng đa cp đy mnh các chương trình khuyến mi hơn so vi năm 2016. Tng giá tr khuyến mi thc hin trong năm 6 tháng đu năm 2017 đã đt 32 t đng (tương đương 72% tng giá tr khuyến mi năm 2016).

Nhìn chung, hot đng bán hàng đa cp vn ch yếu tp trung vào hai nhóm mt hàng chính là thc phm chc năng và m phm (chiếm 92% doanh thu, trong đó thc phm chc năng chiếm ti 72%). Đây là nhng mt hàng rt khó xác đnh giá tr tht và vì vy, rt d xy ra tình trng giá bán hoàn toàn thoát ly giá tr cũng như giá tr s dng.

Tuy các giao dch đu được thc hin trên nguyên tc "thun mua, va bán", Nhà nước không th can thip, nhưng đây là yếu t đáng chú ý, cn được tuyên truyn rng rãi đ người dân biết và ch đng tìm hiu mi quan h gia giá c và giá tr tht ca sn phm trước khi mua hàng.

Phi hp đng b nhiu bin pháp đ tăng cường qun lý nhà nước

Theo B Công Thương, trong 6 tháng đu năm 2017, có 3 doanh nghip np h sơ đ ngh cp Giy chng nhn đăng ký hot đng bán hàng đa cp nhưng không có doanh nghip nào được cp vì không đáp ng đ điu kin.

B Công Thương ch yếu thc hin th tc sa đi, b sung giy chng nhn (cp xác nhn sa đi b sung cho 23 h sơ, tr li 4 h sơ do h sơ không đt yêu cu và doanh nghip t rút h sơ).

Công tác cp mi, cp sa đi, b sung Giy chng nhn tiếp tc được thc hin theo hướng to thun li v mt th tc trong các khâu np, theo dõi và tr kết qu H sơ. Khâu thm đnh h sơ được làm cht ch, tuân th đúng quy đnh ca Ngh đnh 42/2014/NĐ-CP và Thông tư 24/2014/TT-BCT.

Cũng trong na đu năm 2017, tiếp tc thc hin nhim v được giao ti Ch th 02/CT-BCT và Ch th 30/CT-TTg, B Công Thương đã ch đng trong vic hướng dn các cơ quan chc năng x lý nhng vn đ phát sinh t vic Công ty TNHH Thiên Ngc Minh Uy chm dt kinh doanh theo phương thc bán hàng đa cp.

B Công Thương đã kết thúc điu tra và x pht 4 doanh nghip bán hàng đa cp có hành vi vi phm pháp lut v bán hàng đa cp vi tng s tin pht 490 triu đng.

Công ty C phn Queenet Quc tế là doanh nghip b x pht vi s tin ln nht (240 triu đng); tiếp theo là Công ty TNHH Thiên Ngc Minh Uy (140 triu), Công ty TNHH World Vit Nam (80 triu) và Công ty TNHH Nhã Khc Lâm (30 triu).

Ngoài ra, B Công Thương đã kết thúc vic kim tra hot đng bán hàng đa cp đi vi 02 doanh nghip và đang tiến hành các th tc đ x lý vi phm ca công ty này.

Ngoài ra, đ nâng cao nhn thc ca người dân v hot đng bán hàng đa cp, B Công Thương tiếp tc đy mnh công tác tuyên truyn, ph biến pháp lut trong 6 tháng đu năm 2017.

B Công Thương cũng đã phi hp vi B Giáo dc và Đào to đ thc hin hot đng tuyên truyn v kiến thc pháp lut bán hàng đa cp cho sinh viên, trong đó tp trung làm rõ các hành vi đa cp biến tướng, li dng phương thc đa cp đ trc li và vi phm pháp lut.

Thông qua trang thông tin đin t, B Công Thương đã cung cp nhiu thông tin tuyên truyn, giáo dc pháp lut v bán hàng đa cp; các cnh báo v đa cp biến tướng, huy đng tài chính trái phép núp bóng kinh doanh đa cp và mô hình kinh doanh hình tháp trái pháp lut. Bên cnh đó, B Công Thương cũng đã phi hp vi các báo đin t, báo giy, báo hình đ cung cp đến người dân nhng thay đi liên quan đến công tác qun lý và môi trường pháp lý trong lĩnh vc bán hàng đa cp, cnh báo người dân thn trng trước khi quyết đnh tham gia bán hàng đa cp.

Trong 6 tháng đu năm 2017, B Công Thương tiếp tc vn hành hiu qu trang thông tin đin t v bán hàng đa cp, cung cp đy đ thông tin v các doanh nghip đã được cp Giy chng nhn, đm bo tính cp nht, công khai, minh bch, to điu kin thun li cho các cơ quan chc năng trong công tác qun lý và cho nhà phân phi trong vic nm thông tin v doanh nghip.

D liu v doanh nghip bán hàng đa cp được cp nht thường xuyên, trong đó, không ch cung cp các s liu cơ bn, thông tin v Giy chng nhn mà còn cung cp c các thông tin v phm vi hot đng, s lượng người tham gia bán hàng đa cp, s lượng đào to viên ca doanh nghip, thông tin vi phm... Thông tin v các doanh nghip b thu hi Giy chng nhn, t chm dt hot đng hoc tm ngng hot đng được cp nht thường xuyên.

Trang thông tin đin t v bán hàng đa cp còn cung cp đy đ đa ch, s đin thoi ca các S Công Thương đ giúp người dân, người tham gia bán hàng đa cp có th nhanh chóng nm bt thông tin, gii đáp thc mc và gii quyết khiếu ni trong trường hp quyn li chính đáng ca h b xâm phm.

Công tác phi hp và cung cp h sơ, tài liu ca doanh nghip bán hàng đa cp trên trang thông tin đin t được kin toàn. Ti nay, các S Công Thương đã có th ti h sơ, tài liu ca doanh nghip và trao đi thông tin vi B Công Thương và vi các S Công Thương khác đ hướng dn, giám sát và qun lý tt hơn các hot đng ca doanh nghip bán hàng đa cp.

Trong 6 tháng đu năm 2017, công tác phi hp gia B Công Thương vi các S Công Thương (chiu dc) và vi các cơ quan nhà nước có thm quyn khác (chiu ngang) trong qun lý hot đng bán hàng đa cp đã được kin toàn đáng k, góp phn nâng cao hiu qu qun lý nhà nước trong lĩnh vc này.

B Công Thương đã c cán b tham gia các đoàn kim tra, thanh tra ca B Y tế đi vi vic kinh doanh sn phm thc phm chc năng, m phm ca mt s doanh nghip bán hàng đa cp. B Công Thương cũng thường xuyên cung cp thông tin, tài liu, chuyn đơn thư t cáo cho các cơ quan công an liên quan đến các du hiu vi phm pháp lut trong hot đng bán hàng đa cp.

Hin nay kinh doanh bán hàng đa cp ti Vit Nam ch yếu da trên mt hàng thc phm chc năng (chiếm khong 59% doanh thu toàn ngành năm 2016). Thc hin ch đo ca lãnh đo B Công Thương, B Công Thương đã thc hin rà soát quy đnh qun lý nhà nước v thc phm chc năng, phát hin các bt cp trong h thng văn bn pháp lut hin hành. Trên cơ s đó, B Công Thương đã trình lãnh đo B ban hành công văn đóng góp ý kiến gi B Y tế nhm hoàn thin khung pháp lý qun lý đi vi sn phm thc phm chc năng.

Mi liên h phi hp qun lý gia B Công Thương vi các s Công Thương tiếp tc được duy trì và vn hành hiu qu. B Công Thương thường xuyên có các hướng dn, gii đáp v chuyên môn trong công tác qun lý hot đng bán hàng đa cp vi các s Công Thương. Các s Công Thương cũng thường xuyên báo cáo, thông báo kết qu thc hin các hot đng qun lý đa phương đến B Công Thương.

Khc phc khó khăn đ qun lý hiu qu hơn na

Thi gian qua, B Công Thương tiếp tc nhn được nhiu đơn khiếu ni ca người tham gia bán hàng đa cp. Gn như tt c các đơn khiếu ni mà Cc B Công Thương nhn được đu t nhng người tham gia vào h thng bán hàng đa cp nhưng không h có hot đng bán hàng, ch đơn gin trao tin cho người khác và hy vng nhn được tin li vi lãi sut cao. Đc bit, 100% các tha thun v li nhun đu là tha thun bng li, không được ghi li thành văn bn nên khi xy ra tranh chp, cơ quan chc năng hoàn toàn không có chng c đ x lý.  

Hin ti, s lượng cán b được giao thc hin công tác qun lý hot đng bán hàng đa cp ca B Công Thương là rt hn chế, trong khi khi lượng công vic rt ln, bao gm công tác gii quyết th tc hành chính, công tác kim tra, thanh tra chuyên ngành, công tác điu tra, x pht và nhiu hot đng qun lý liên quan khác.  các s Công Thương, công tác qun lý hot đng bán hàng đa cp trên đa bàn thường ch giao cho mt hoc hai cán b kiêm nhim bên cnh các công tác khác.

Do đó, thiếu ht ngun nhân lc là mt trong nhng khó khăn ln nht đi vi cơ quan qun lý, có th gây nh hưởng đến tiến đ và cht lượng công tác qun lý.

B Công Thương cho biết, trong Quý IV năm 2017, B s tiếp tc tăng cường qun lý kinh doanh hàng đa cp trên 4tr ct sau:

Th nht, duy trì thường xuyên hot đng kim tra, giám sát, x lý vi phm. Hiu qu ca vic duy trì thường xuyên các hot đng kim tra, giám sát và x lý vi phm đã được th hin rõ trong Quý IV năm 2017. Do đó, trong Quý IV năm 2017, các cơ quan qun lý cn tiếp tc duy trì các hot đng này, đc bit là các đa phương.

Th hai, hoàn thin pháp lut v qun lý hot đng bán hàng đa cp. Xây dng văn bn quy phm pháp lut vn là mt trong nhng nhim v quan trng trong Quý IV.

Trước tiên, B Công Thương phi khn trương xây dng đ trình D tho Ngh đnh sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh s 71/2014/NĐ-CP theo đúng thi hn, đm bo tính kh thi ca Ngh đnh thay thế Ngh đnh 42/2014/NĐ-CP.

Bên cnh đó, B Công Thương cũng tng bước trin khai xây dng Thông tư quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Ngh đnh thay thế Ngh đnh 42/2014/NĐ-CP v qun lý hot đng bán hàng đa cp ngay t khi Ngh đnh chưa được ban hành đ đm bo tiến đ xây dng.

Th ba, tăng cường công tác tuyên truyn, ph biến quy đnh pháp lut. Thit hi ca người tham gia bán hàng đa cp, trong đa s các trường hp, là xut phát t s thiếu hiu biết ca chính người tham gia. Vì vy, công tác tuyên truyn, ph biến v hot đng bán hàng đa cp cũng như các quy đnh ca pháp lut v qun lý hot đng bán hàng đa cp cn được tiếp tc chú trng trong Quý IV năm 2017. Mt khi nhn thc ca người dân được nâng cao, môi trường hot đng và cơ hi trc li ca các đi tượng bt chính s ngày càng b thu hp.

Trong Quý IV năm 2017, các văn bn pháp lut mi điu chnh hot đng bán hàng đa cp s được Chính ph ban hành. Ni dung các văn bn này cn được nhanh chóng ph biến đến người dân, cũng như các doanh nghip bán hàng đa cp. Các cơ quan qun lý cũng cn tích cc cp nht, nghiên cu, tìm hiu đ thc hin hiu qu công tác qun lý nhà nước đi vi hot đng bán hàng đa cp.

Truyn thông đa phương cn được đc bit coi trng bi các hot đng đa cp bt chính thường có xu hướng nhm đến các đa phương.

Th tư, kin toàn t chc, nhân s thc hin công tác qun lý hot đng bán hàng đa cp. Trong Quý IV, vic cng c, kin toàn t chc và nhân s liên quan đến công tác qun lý hot đng bán hàng đa cp cũng là nhim v quan trng cn được quan tâm đ đm bo hiu qu qun lý trước mt cũng như lâu dài./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan