Cập nhật ngày 31/07/2018 - 17:36:24

           

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động FDI vào Việt Nam

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, và lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

 

Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động FDI vào Việt Nam, bao gồm: mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam; chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư; chuyển tiền góp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.

Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Dự thảo quy định đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bao gồm:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: (i) Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông, trong đó nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; (ii) Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài; (iii) Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế; (iv) Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Hoặc, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án (sau đây gọi là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP).

Dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư. Tương ứng với mỗi loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP chỉ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 (một) ngân hàng được phép.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng hoặc dự án tại 01 (một) ngân hàng được phép.

Chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư

Dự thảo quy định, s au khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, hoặc ký kết hợp đồng PPP, khoản tiền của nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam được phép: (a) Chuyển một phần hoặc toàn bộ thành vốn góp; (b) Chuyển một phần hoặc toàn bộ thành vốn vay nước ngoài của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trường hợp chuyển thành khoản vay nước ngoài trung, dài hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài theo quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài; (c) Chuyển trả lại một phần hoặc toàn bộ cho nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp các bên liên quan có thỏa thuận về việc không ghi nhận khoản tiền chuyển trước đầu tư vào vốn góp hoặc vốn vay. Việc chuyển trả chỉ được thực hiện sau khi nhà đầu tư nước ngoài đã góp đủ mức vốn quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoặc hợp đồng PPP đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (d) Các giao dịch quy định tại điểm a, b, c khoản này thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối, pháp luật về đầu tư, pháp luật về kế toán và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Dự thảo nêu rõ, trong trường hợp không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoặc không tiếp tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, thì: Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài số tiền còn lại bằng ngoại tệ hoặc được mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài đối với số tiền đã chuyển vào Việt Nam và khoản tiền lãi không kỳ hạn phát sinh (nếu có) sau khi trừ đi các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở xuất trình các chứng từ hợp lệ chứng minh về khoản tiền đã chuyển vào Việt Nam và các khoản chi hợp pháp phát sinh liên quan đến việc chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam; Số tiền nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển vào Việt Nam được chuyển trả lại ra nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp các bên liên quan có thỏa thuận về việc hoàn trả; Việc chuyển tiền ra nước ngoài được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mua được ngoại tệ.”

Góp vốn đầu tư để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam

Theo Dự thảo, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam theo mức vốn góp của nhà đầu tư tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, hợp đồng PPP đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự thảo quy định, người cư trú là nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được góp vốn đầu tư bằng nguồn ngoại tệ tự có hợp pháp.

Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài

Dự thảo quy định, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài trong các trường hợp:

(i) Vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ khi giảm vốn điều lệ, giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc khi giảm vốn đầu tư, kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hợp đồng BCC, hợp đồng PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư;

(ii) Tiền gốc, lãi và chi phí vay nước ngoài, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp hoặc do thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư làm thay đổi pháp nhân đăng ký ban đầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của mình mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch mua ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư trực tiếp và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài./.

Thanh Nga
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan