Cập nhật ngày 29/08/2018 - 16:42:47

           

8 tháng đầu năm, bội chi 6.000 tỷ đồng

- Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2018 ước tính đạt 814,2 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán năm.

 

Trong đó, thu nội địa đạt 649 nghìn tỷ đồng, bằng 59%; thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 105,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 125,2 nghìn tỷ đồng, bằng 70%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 90,2 nghìn tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 109,6 nghìn tỷ đồng, bằng 49,2%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 128,2 nghìn tỷ đồng, bằng 58,8%; thu thuế thu nhập cá nhân 59,9 nghìn tỷ đồng, bằng 61,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 26,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,8%; thu tiền sử dụng đất đạt 74,4 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2018 ước tính đạt 820,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 573 nghìn tỷ đồng, bằng 60,9%; chi đầu tư phát triển đạt 166,3 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6%; chi trả nợ lãi 71,9 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng Tám ước tính đạt 30,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 5,6 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 24,7 nghìn tỷ đồng.

 Tính chung 8 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 183,6 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% kế hoạch năm và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2017 bằng 53,6% kế hoạch năm và tăng 6,4%).

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51,3% kế hoạch năm và giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 11.306 tỷ đồng, bằng 61,4% và giảm 43,7%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3.706 tỷ đồng, bằng 45,9% và tăng 14,7%; Bộ Y tế 1.339 tỷ đồng, bằng 40,5% và giảm 41,7%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 706 tỷ đồng, bằng 47,6% và tăng 52,6%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 571 tỷ đồng, bằng 42,1% và tăng 29,1%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 349 tỷ đồng, bằng 46,5% và tăng 9,3%; Bộ Xây dựng 148 tỷ đồng, bằng 54,4% và giảm 53%; Bộ Công Thương 119 tỷ đồng, bằng 53,9% và giảm 17,6%; Bộ Khoa học và Công nghệ 116 tỷ đồng, bằng 48% và tăng 60,3%; Bộ Thông tin và Truyền thông 65 tỷ đồng, bằng 49,1% và tăng 15,4%.

Vốn địa phương quản lý đạt 149,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1% kế hoạch năm và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 104,3 nghìn tỷ đồng, bằng 53,5% và tăng 17,9%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 38 nghìn tỷ đồng, bằng 61% và tăng 14,2%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, bằng 76,3% và tăng 11,7%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2018 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 21,4 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1% kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh 12,7 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9% và tăng 13,8%; Quảng Ninh 5.887 tỷ đồng, bằng 60,8% và tăng 52,3%; Hải Phòng 5.287 tỷ đồng, bằng 58% và tăng 65,8%; Bình Dương 4.156 tỷ đồng, bằng 52,2% và tăng 9,4%; Thanh Hóa 3.970 tỷ đồng, bằng 63,1% và tăng 29,7%; Bà Rịa - Vũng Tàu 3.909 tỷ đồng, bằng 60,1% và tăng 32,8%; Nghệ An 3.697 tỷ đồng, bằng 63,1% và tăng 5,3%./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan