Cập nhật ngày 29/07/2019 - 16:24:02

           

Tháng 7/2019: Bội thu ngân sách trên 51 nghìn tỷ đồng

- Trong 7 tháng năm 2019, thu ngân sách duy trì tiến độ ổn định, chi ngân sách bảo đảm đáp ứng kịp thời các yêu cầu đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Đến 15/7/2019, thu ngân sách bằng 55,1% dự toán năm

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2019 ước tính đạt 777,7 nghìn tỷ đồng, bằng 55,1% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa 620,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,9%; thu từ dầu thô 31,1 nghìn tỷ đồng, bằng 69,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 123,9 nghìn tỷ đồng, bằng 65,5%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 85,1 nghìn tỷ đồng, bằng 47,9% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 103,2 nghìn tỷ đồng, bằng 48,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 121,1 nghìn tỷ đồng, bằng 50,1%; thu thuế thu nhập cá nhân 62,6 nghìn tỷ đồng, bằng 55,3%; thu thuế bảo vệ môi trường 28,6 nghìn tỷ đồng, bằng 41,4%; thu tiền sử dụng đất 61,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68,2%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2019 ước tính đạt 726,2 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 522,8 nghìn tỷ đồng, bằng 52,3%; chi đầu tư phát triển 130,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,4%; chi trả nợ lãi 65,2 nghìn tỷ đồng, bằng 52,2%.

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2019 ước tính đạt 777,7 nghìn tỷ đồng

Giải ngân vốn đầu tư tiếp tục đạt mức tăng thấp

Tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tháng Bảy và 7 tháng năm 2019 mặc dù đã có dấu hiệu tích cực khi đạt tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng Bảy so với kế hoạch năm giai đoạn 2015-2019 lần lượt là: 9,5%; 8,6%; 8,3%; 8,0%; 8,5%.  Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 7 tháng so với kế hoạch năm giai đoạn 2015-2019 lần lượt là: 53,2%; 47,6%; 45,2%; 43,3%; 44,9%.

Mặc dù có tăng, nhưng vẫn chưa cải thiện nhiều khi tiếp tục đạt mức tăng thấp nhất trong các năm giai đoạn 2015-2019.

Tốc độ tăng vốn đầu tư từ nguồn NSNN tháng Bảy so với cùng kỳ năm trước: năm 2015 là 11,3%; năm 2016 là 13,5%; năm 2017 là 7,8%; năm 2018 là 10,3%; năm 2019 là 6,2%.

Tốc độ tăng vốn đầu tư từ nguồn NSNN 7 tháng so với cùng kỳ năm trước: năm 2015 là 6,4%; năm 2016 là 12%; năm 2017 là 6,4%; năm 2018 là 9,7%; năm 2019 là 3,9%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng Bảy ước tính đạt 29,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương 3,8 nghìn tỷ đồng, giảm 27,6%; vốn địa phương 26,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9%.

Tính chung 7 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 158,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9% kế hoạch năm và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 43,3% và tăng 9,7%).

Theo đó, vốn trung ương quản lý đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, bằng 40,2% kế hoạch năm và giảm 29,9% so với cùng kỳ năm trước.
T
rong đó, vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 3.893 tỷ đồng, bằng 44,3% và giảm 58,3%; Bộ Y tế 1.745 tỷ đồng, bằng 33% và tăng 33,8%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.326 tỷ đồng, bằng 39,5% và giảm 54,9%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 479 tỷ đồng, bằng 32,5% và tăng 1,5%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 424 tỷ đồng, bằng 32,3% và giảm 27,2%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 294 tỷ đồng, bằng 39,5% và giảm 2,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 140 tỷ đồng, bằng 43,8% và tăng 38,7%; Bộ Công Thương 91 tỷ đồng, bằng 37,3% và giảm 8,1%; Bộ Xây dựng 89 tỷ đồng, bằng 35,8% và giảm 25,7%; Bộ Thông tin và Truyền thông 57 tỷ đồng, bằng 35,9% và tăng 2,4%.

Vốn địa phương quản lý đạt 138,8 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% kế hoạch năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 93,5 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9% và tăng 8,6%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 38,2 nghìn tỷ đồng, bằng 49,1% và tăng 18%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 7,1 nghìn tỷ đồng, bằng 54,6% và tăng 15,4%.

Hà Nội là địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2019 đứng đầu cả nước, với đạt 21,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch năm và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp đó là đến TP. Hồ Chí Minh 10,4 nghìn tỷ đồng, bằng 28,4% và giảm 0,8%; Quảng Ninh 5.187 tỷ đồng, bằng 44,9% và tăng 14,8%; Thanh Hóa 4.234 tỷ đồng, bằng 54,2% và tăng 22%; Hải Phòng 4.118 tỷ đồng, bằng 45,4% và tăng 3,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu 3.680 tỷ đồng, bằng 55,8% và tăng 13,1%; Quảng Nam 3.582 tỷ đồng, bằng 48,2% và tăng 23%; Bình Dương 3.446 tỷ đồng, bằng 42,1% và tăng 2,6%; Vĩnh Phúc 3.156 tỷ đồng, bằng 50,6% và tăng 4,2%./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan