Cập nhật ngày 30/09/2019 - 23:43:35

           

Thành lập 98 chi cục thuế khu vực thuộc 35 cục thuế tỉnh/thành phố

- Trong tháng 8 và tháng 9/2019, trên cơ sở Đề án và đề xuất của Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 35 quyết định về việc thành lập 98 chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất 207 chi cục thuế trực thuộc 35 cục thuế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị về sắp xếp và tinh gọn bộ máy, Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-BCSĐ, Quyết định số 444/QĐ-BTC,ngày 30/3/2018, trong đó yêu cầu toàn ngành tài chính tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tổ chức lại các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quá trình đổi mới phương thức quản lý, cải cách, hiện đại hóa ngành; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu đề ra.

Đến nay, hệ thống thuế đã thực hiện sắp xếp tại 61 cục thuế, hợp nhất 401 chi cục thuế thành 190 chi cục thuế khu vực

Đối với hệ thống thuế, thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống thuế theo khu vực, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC, ngày 13/04/2018 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, hợp nhập chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC, ngày 9/5/2018 về việc triển khai kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thành phố thành chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, xây dựng Đề án cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2020 giảm số lượng chi cục thuế từ 711 Chi cục còn 420 chi cục (giảm 291 chi cục).

Trước đó, trong năm 2018, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã triển khai việc hợp nhất điểm tại 06 cục thuế tỉnh, thực hiện sắp xếp, hợp nhất 34 chi cục thuế để thành lập 16 chi cục thuế khu vực, giảm 18 chi cục thuế.

Năm 2019, đã rà soát tiếp tục thực hiện sắp xếp đối với 25 cục thuế tỉnh để hợp nhất 160 chi cục thuế thành 76 chi cục thuế khu vực, giảm 84 chi cục thuế.

 Tiếp theo, trong tháng 8 và tháng 9/2019 vừa qua, trên cơ sở Đề án và đề xuất của Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 35 quyết định hợp nhất chi cục thuế trực thuộc 35 Cục thuế tỉnh, thành phố.

Như vậy, đến nay, hệ thống thuế đã thực hiện sắp xếp tại 61 cục thuế, hợp nhất 401 chi cục thuế thành 190 chi cục thuế khu vực; giảm 211 chi cục thuế; trong đó có 22 cục thuế hoàn thành trước so với kế hoạch hợp nhất chi cục của cả 3 năm 2018, 2019 và 2020./.

LV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan