Cập nhật ngày 30/10/2019 - 23:22:32

           

Thu ngân sách nhà nước đã đạt 80,3% dự toán năm 2019

- Trong 1.133,6 nghìn tỷ đồng thu ngân sách nhà nước trong 10 tháng, thì thu nội địa là 908,1 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô 45 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 176,9 nghìn tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2019, tiến độ thu ngân sách nhà nước tiếp tục được duy trì ổn định, có 6/12 khoản thu nội địa so với dự toán đạt tiến độ khá, có 3/12 khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiến độ vẫn chậm và thấp hơn mức bình quân chung; chi ngân sách tiếp tục bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 121,5 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2019 ước tính đạt 1.133,6 nghìn tỷ đồng, bằng 80,3% dự toán năm, trong đó thu nội địa 908,1 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4%; thu từ dầu thô 45 nghìn tỷ đồng, bằng 100,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 176,9 nghìn tỷ đồng, bằng 93,5%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 121,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 152,3 nghìn tỷ đồng, bằng 71,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 175,6 nghìn tỷ đồng, bằng 72,7%; thu thuế thu nhập cá nhân 87,3 nghìn tỷ đồng, bằng 77,1%; thu thuế bảo vệ môi trường 44,9 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1%; thu tiền sử dụng đất 99 nghìn tỷ đồng, bằng 109,9%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2019 ước tính đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng, bằng 67% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 774,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5%; chi đầu tư phát triển 208,6 nghìn tỷ đồng, bằng 48,6%; chi trả nợ lãi 86,9 nghìn tỷ đồng, bằng 69,6%./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan