Cập nhật ngày 30/11/2019 - 10:40:36

           

Công ty tài chính không được đe dọa để thu nợ

- Bên cạnh đó, số lần nhắc nợ tối đa 5 lần/1 ngày. Hình thức nhắc nợ, thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ.

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 18/2019/TT-NHNN, ngày 04/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2016/TT-NHNN, ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Thời gian nhắc nợ phải từ 7:00 đến 21:00

Thông tư 18/2019/TT-NHNN cũng bổ sung Điều 8a quy định về giải ngân trực tiếp cho khách hàng. Theo đó, giải ngân trực tiếp cho khách hàng là việc công ty tài chính giải ngân cho vay tiêu dùng trực tiếp cho khách hàng bằng tiền mặt hoặc thông qua việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo thỏa thuận tại hợp đồng cho vay tiêu dùng, đảm bảo kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng vốn vay theo quy định của pháp luật.

Việc giải ngân trực tiếp cho khách hàng bằng tiền mặt phải tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và các quy định tại Thông tư này.

Việc giải ngân trực tiếp cho khách hàng thông qua việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do công ty tài chính tự quyết định trên cơ sở thông tin, tài liệu, chứng từ thanh toán do khách hàng cung cấp và đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

Đặc biệt, công ty tài chính chỉ được giải ngân trực tiếp cho khách hàng đối với khách hàng không có nợ xấu theo báo cáo quan hệ tín dụng tra cứu tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam tại thời điểm gần nhất so với thời điểm ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.

Mục đích của Thông tư 18 vẫn hướng đến giảm dần tỷ trọng dư nợ giải ngân trực tiếp cho khách hàng so với tổng dư nợ cho vay xuống mức 30%. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng cho khách hàng có tổng dư nợ cho vay giải ngân trực tiếp trên 20 triệu đồng. Lộ trình giảm tổng dư nợ giải ngân trực tiếp cho khách hàng đối với các công ty tài chính kéo dài trong khoảng thời gian 4 năm, từ năm 2021 đến 2024, cụ thể: Từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/202 còn 70%; từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022 còn 60%; từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023 còn 50%; từ ngày 1/1/2024 còn 30%.

Thông tư cũng quy định các biện pháp liên quan đến việc thu hồi nợ, trong đó không cho phép biện pháp đe dọa đối với khách hàng. Số lần nhắc nợ giữa công ty tài chính và bên vay tối đa không quá 5 lần/ngày.

Ngoài ra, Thông tư 18 cũng quy định, hình thức và thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng, nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7:00 đến 21:00. Các công ty tài chính tiêu dùng không nhắc nợ, đòi nợ hoặc gửi thông tin về việc thu hồi nợ cho các tổ chức và cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính, hoặc các trường hợp không thích đáng khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thông tư này cũng yêu cầu các công ty tài chính phải bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật.

Niêm yết công khai khung lãi suất cho vay tiêu dùng

Thông tư số 18/2019/TT-NHNN bổ sung điều khoản về trách nhiệm của công ty tài chính, theo đó, công ty tài chính có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, điểm giới thiệu dịch vụ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tài chính khung lãi suất cho vay tiêu dùng, các loại phí, phương pháp tính lãi.

Ngoài thông tin về các hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, khiếu nại của khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, công ty tài chính còn phải đăng tải thông tin liên hệ của công ty tài chính, danh sách (tên, địa chỉ) điểm giới thiệu dịch vụ, những điều cần biết về cho vay tiêu dùng (trong đó tối thiểu có nội dung quyền và nghĩa vụ cơ bản của khách hàng vay tiêu dùng theo quy định của pháp luật), các câu hỏi thường gặp trong cho vay tiêu dùng trên trang thông tin điện tử của công ty tài chính.

Công ty tài chính tiếp nhận góp ý, phản ánh, khiếu nại của khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính tối thiểu bằng hai hình thức: trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua văn bản, các phương tiện điện tử, tổng đài điện thoại và các hình thức gián tiếp khác phù hợp quy định của pháp luật. 

Trong vòng 48 giờ (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) kể từ khi tiếp nhận khiếu nại, công ty tài chính phải giải quyết và trả lời khiếu nại về số tiền cho vay, lãi suất, biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ quy định tại hợp đồng cho vay tiêu dùng, về đòi tiền cá nhân, tổ chức không có nghĩa vụ trả nợ, thông tin sai về nghĩa vụ nợ tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam. Khiếu nại các nội dung khác được giải quyết và trả lời trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan