Cập nhật ngày 30/01/2020 - 15:01:26

           

Tháng 1: nhiều khoản thu nội địa đạt mức thấp

- Theo lý giải của Tổng cục Thống kê là do, mới bước vào đầu năm và chưa đến kỳ hạn kê khai nộp thuế.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 1/2020, nhiều khoản thu nội địa đạt mức thấp do mới bước vào đầu năm và chưa đến kỳ hạn kê khai nộp thuế; chi ngân sách đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2020 ước tính đạt 39,1 nghìn tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 23,8 nghìn tỷ đồng, bằng 1,9%; thu từ dầu thô 4,2 nghìn tỷ đồng, bằng 11,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 11,1 nghìn tỷ đồng, bằng 5,4%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 1.018 tỷ đồng, bằng 0,6% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 2.286 tỷ đồng, bằng 1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 4.008 tỷ đồng, bằng 1,5%; thu thuế thu nhập cá nhân 2.239 tỷ đồng, bằng 1,7%; thu thuế bảo vệ môi trường 97 tỷ đồng, bằng 0,1%; thu tiền sử dụng đất 6.344 tỷ đồng, bằng 6,6%.

Tổng chi ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng Một ước tính đạt 48,6 nghìn tỷ đồng, bằng 2,8% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,3%; chi đầu tư phát triển 2,8 nghìn tỷ đồng, bằng 0,6%; chi trả nợ lãi 11,2 nghìn tỷ đồng, bằng 9,4%.

Trong vài năm trở lại đây, thu ngân sách nhà nước đều vượt kế hoạch, đặc biệt, thu ngân sách nhà nước  năm 2019 vượt xấp xỉ 9,8% (138,2 nghìn tỷ đồng) so dự toán, cao hơn mục tiêu phấn đấu (vượt 5%) và là năm thứ 4 liên tiếp hoàn thành vượt dự toán./.

Tại Nghị quyết số 86/2019/QH14, ngày 12/11/2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 do Quốc hội thông qua, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.512.300.000 triệu đồng; tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.747.100.000 triệu đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 234.800.000 triệu đồng, tương đương 3,44% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: bội chi ngân sách trung ương là 217.800.000 triệu đồng, tương đương 3,2%GDP; bội chi ngân sách địa phương là 17.000.000 triệu đồng, tương đương 0,24%GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 488.921.352 triệu đồng.
Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan