Cập nhật ngày 25/03/2020 - 09:42:39

           

Xúc tiến việc thành lập BCĐ triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ thuế trong tháng 04/2020

- Cụ thể: Ban Chỉ đạo Tổng cục Thuế có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ và các biện pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cục thuế thực hiện chương trình, kế hoạch và các biện pháp đã đề ra.

 

Đó là một trong những nội dung quan trọng được Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế tại Chỉ thị số 03/CT-BTC, ngày 19/03/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành.

 

Nghị quyết xử lý nợ được tổ chức thực hiện trong vòng 3 năm kể từ ngày có hiệu lực

Cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu trong tháng 4, Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị của Bộ Tài chính quyết định thành lập Ban chỉ đạo tại Tổng cục Thuế triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ (gọi tắt là Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế) do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế làm trưởng ban, một phó tổng cục trưởng làm phó trưởng ban thường trực và các ủy viên là lãnh đạo các vụ, đơn vị liên quan.

Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế có Tổ thường trực giúp việc đặt tại Tổng cục Thuế. Tổ thường trực do một lãnh đạo Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế làm tổ trưởng, các thành viên tham gia là đại diện các vụ, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính.

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nêu rõ, Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ và các biện pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cục thuế thực hiện chương trình, kế hoạch và các biện pháp đã đề ra.

Hàng quý tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện của các cục thuế, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền, hoặc đề xuất trình Bộ Tài chính xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Cục trưởng các cục thuế tỉnh, thành phố ngay trong tháng 4, phải thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ ở địa phương (gọi tắt là ban chỉ đạo cục thuế) do cục trưởng cục thuế làm trưởng ban chỉ đạo và các thành viên ban chỉ đạo gồm: Lãnh đạo phòng quản lý nợ và cưỡng chế thuế; phòng thanh tra kiểm tra; phòng kê khai và kế toán thuế; phòng quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác; phòng nghiệp vụ - dự toán - pháp chế; phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; chi cục trưởng các chi cục thuế trực thuộc và một số phòng khác do cục trưởng cục thuế quyết định.

Ban Chỉ đạo cục thuế chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ trên địa bàn. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế, đảm bảo đúng tiến độ, nội dung và yêu cầu đã đề ra.

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế và tình hình cụ thể của địa phương, cục trưởng cục thuế chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc của ban chỉ đạo cục thuế và nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên ban chỉ đạo do cục trưởng cục thuế quyết định.

Căn cứ chương trình, kế hoạch, tiến độ và biện pháp của Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế cụ thể hóa nội dung kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ ở địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cục thuế trình UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ của Quốc hội trên địa bàn, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND cấp dưới, cơ quan chuyên môn của UBND phải triển khai, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa cơ quan quản lý thuế với các sở, ban, ngành tại địa phương trong việc lập hồ sơ, thực hiện xác nhận và xử lý nợ theo nghị quyết của Quốc hội./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan