Cập nhật ngày 07/05/2020 - 16:55:09

           

Giảm 50% mức nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

- Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 37/2020/TT-BTC, ngày 07/05/2020 quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể: Thông tư số 37/2020/TT-BTC quy định, kể từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, tổ chức, cá nhân là người nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC, ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu các khoản phí, lệ phí (trừ 2 khoản phí, lệ phí là: phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán) quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có lĩnh vực chứng khoán

nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19

Trong thời gian áp dụng mức thu phí, lệ phí theo quy định nói trên, không áp dụng mức thu phí, lệ phí (mức 100%) quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Bên cạnh đó, mức thu lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Bộ Tài chính cũng quy định, kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Đây là một trong những biện pháp của Bộ Tài chính trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Trước đó, trong ngày 05/05/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 33/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Theo đó, kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, giảm 50% mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng.

Đồng thời, cũng trong ngày 05/05/2020, Bộ Tài chính đã ban hành 03 Thông tư số 34, 35, 36/TT-BTC nhằm giảm phí, lệ phí từ 20%-50% đối với một số lĩnh vực như: Xây dựng, Du lịch, Tài nguyên nước từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan