Cập nhật ngày 21/05/2020 - 15:20:48

           

Bổ sung số tăng thu gần 140 tỷ đồng vào dự toán thu NSNN năm 2019

- Trong đó, tăng thu ngân sách trung ương là 33.731 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 106.043 tỷ đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14, ngày 05/05/2020 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019.

Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19: 20.000 tỷ đồng theo quy định của Chính phủ

Theo đó, bổ sung số tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 139.774 tỷ đồng vào dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019, bao gồm: Tăng thu ngân sách trung ương là 33.731 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 106.043 tỷ đồng

Phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 là 49.112 tỷ đồng, bao gồm: Tăng thu là 32.212 tỷ đồng (không bao gồm số tăng thu viện trợ được chi cho mục tiêu cụ thể), tiết kiệm chi là 16.900 tỷ đồng, để thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp: 12.880 tỷ đồng.

2. Thưởng vượt thu cho các địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương vượt dự toán: 357,8 tỷ đồng, gồm: tỉnh Quảng Ninh 14,4 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng 199,2 tỷ đồng, tỉnh Hải Dương 0,3 tỷ đồng, tỉnh Bắc Ninh 9,6 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 131,5 tỷ đồng và thành phố Cần Thơ 2,8 tỷ đồng.

3. Hỗ trợ đầu tư trở lại theo cơ chế tài chính đặc thù đối với thành phố Hải Phòng: 1.750 tỷ đồng.

4. Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19: 20.000 tỷ đồng theo quy định của Chính phủ.

5. Số còn lại 14.124,2 tỷ đồng để bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2020 và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất về kết quả phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019; chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

Trước đó, tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 15/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung tình hình ngân sách nhà nước năm 2019 và những tháng đầu năm 2020.

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 1.551,1 nghìn tỷ đồng, vượt 139,77 nghìn tỷ đồng (tăng 9,9%) so với dự toán, tăng 93,77 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt 25,7% GDP, riêng từ thuế và phí đạt 21,1% GDP. 

Về chi, tổng chi ngân sách nhà nước đạt gần 1.748 nghìn tỷ đồng, vượt 114,7 nghìn tỷ đồng (+7%) so với dự toán, tăng 81,2 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội. 

Đối với nguồn vượt thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2019, tổng số là 49,1 nghìn tỷ đồng, gồm 32,2 nghìn tỷ đồng vượt thu (không kể số vượt thu viện trợ) và 16,9 nghìn tỷ đồng tiết kiệm chi trả nợ lãi. Chính phủ đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định bố trí 12,88 nghìn tỷ đồng để tạo nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; 2,1 nghìn tỷ đồng thưởng vượt thu và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù cho các địa phương; 20 nghìn tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 14,1 nghìn tỷ đồng hỗ trợ đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Trong thời gian qua, khi dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ngân sách nhà nước đã phải chi ra 16,2 nghìn tỷ đồng phòng chống dịch; 36 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp, người dân bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; 220 nghìn tỷ đồng thực hiện gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất…

Bộ Tài chính cũng đã kiến nghị Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên. Trước hết là ngoài cắt giảm 10% chi thường xuyên theo dự toán đã được Quốc hội thông qua, tiếp tục cắt giảm thêm 10% nữa cũng như tiết kiệm thêm 50% công tác phí nước ngoài; 30% kinh phí hội nghị, hội thảo. Số tiền này, riêng cơ quan trung ương đã tiết kiệm được khoảng 700 nghìn tỷ đồng.

Trên tinh thần chia sẻ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, trong kinh phí phòng, chống dịch đã phân bổ cho địa phương, những địa phương có khả năng cân đối ngân sách cao thì phải chủ động. Những địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương dưới 50% thì Trung ương hỗ trợ; và những địa phương khó khăn, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ theo các mức 30%, 50% và 70%.

Trong sử dụng nguồn dự phòng, tiết kiệm chi phải tuyệt đối tiết kiệm để đảm bảo trước mắt phục vụ cho phòng, chống dịch cũng như dành cho phòng chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, thiên tai ở khu vực miền núi phía Bắc.../.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan