Cập nhật ngày 19/08/2020 - 22:08:42

           

Lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của các TCTD

- Theo đó, việc lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ này sẽ được kéo dài thêm 01 năm. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 08/2020/TT-NHNN, ngày 14/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHN, ngày 15/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh,

dẫn tới lượng tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng giảm

Cụ thể: Thông tư số 08/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 16 của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  như sau:

“5. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021: 40%;

b) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022: 37%;

c) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023: 34%;

d) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2023: 30%”.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Trước đó, Khoản 5 Điều 16 của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định như sau: Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020: 40%;

b) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021: 37%;

c) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022: 34%;

d) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2022: 30%.

Thực tế cho thấy, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều đó dẫn tới lượng tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng giảm và dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới. Như vậy, nếu theo lộ trình tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN, việc giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn từ mức 40% về 37% kể từ ngày 01/10/2020 có thể dẫn đến phương án cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng gặp khó khăn.

Vì vậy, việc lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thêm 01 năm là rất cần thiết trong bối cảnh khó khăn của các tổ chức tín dụng hiện nay.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan