Cập nhật ngày 27/11/2014 - 21:56:55

           

Đến 15/11/2014: Thu ngân sách đạt 759,7 nghìn tỷ đồng

- Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 97,1% dự toán năm.

Báo cáo nêu rõ, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2014 ước tính đạt 759,7 nghìn tỷ đồng (bằng 97,1% dự toán năm). Trong đó thu nội địa 513,2 nghìn tỷ đồng (bằng 95,2%); thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 151,1 nghìn tỷ đồng (bằng 98,1%). Đặc biệt, thu từ dầu thô 91,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3% so với dự toán năm.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 174,5 nghìn tỷ đồng (bằng 94,5% dự toán năm); thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 108,7 nghìn tỷ đồng (bằng 97,4%); thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 99,3 nghìn tỷ đồng (bằng 92,6%); thuế thu nhập cá nhân 42,3 nghìn tỷ đồng (bằng 89,3%); thuế bảo vệ môi trường 10,3 nghìn tỷ đồng (bằng 81,3%); thu phí, lệ phí 9,7 nghìn tỷ đồng (bằng 94%).

Về tổng chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2014 ước đạt 894,2 nghìn tỷ đồng (bằng 88,8% dự toán năm). Trong đó, chi đầu tư phát triển là 145,3 nghìn tỷ đồng, bằng 89,1% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 140,8 nghìn tỷ đồng, bằng 89,1%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 629,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5%; chi trả nợ và viện trợ 119,4 nghìn tỷ đồng, bằng 99,5%./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan