Cập nhật ngày 01/04/2015 - 17:38:13

           

Quý I/2015: Tổng thu NSNN ước đạt 19,8% dự toán

- Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm mạnh nhưng thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm vẫn bảo đảm tiến độ.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2015 ước tính bằng 19,8% dự toán năm, trong đó thu nội địa bằng 21,4%; thu từ dầu thô bằng 15,1%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu bằng 16,8%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước bằng 20,6% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) bằng 21%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước bằng 22,9%; thuế thu nhập cá nhân bằng 22,7%; thuế bảo vệ môi trường bằng 20,4%; thu tiền sử dụng đất bằng 22,5%.

Bên cạnh đó, hoạt động chi chủ yếu tập trung bảo đảm nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2015 ước tính bằng 18,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển bằng 18%.

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể bằng 19,3%; chi trả nợ và viện trợ bằng 21,1%.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan