Cập nhật ngày 26/09/2014 - 16:59:54

           

Tính đến 15/9:

Đã chi 127,3 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển

- Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, chi đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm 2014 là 127,3 nghìn tỷ đồng, bằng 78,1%, tăng 22,4 nghìn tỷ đồng so với tháng 8. Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 123,7 nghìn tỷ đồng, bằng 78,2%.

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2014 ước tính đạt 597,6 nghìn tỷ đồng, bằng 76,3% dự toán năm, trong đó thu nội địa 403,8 nghìn tỷ đồng, bằng 74,9%.

Số thu từ dầu thô 74,2 nghìn tỷ đồng, bằng 87,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 116,9 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 135,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 86,3 nghìn tỷ đồng, bằng 77,3%.

Số tiền thu từ thuế cũng đạt mức cao. Cụ thể: thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 78,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6%; thuế thu nhập cá nhân 34,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,5%; thuế bảo vệ môi trường 8,3 nghìn tỷ đồng, bằng 65,8%; thu phí, lệ phí 7,6 nghìn tỷ đồng, bằng 74%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2014 ước tính đạt 722 nghìn tỷ đồng, bằng 71,7% dự toán năm.

Trong đó: chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 505,8 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9%; chi trả nợ và viện trợ 88,9 nghìn tỷ đồng, bằng 74,1%.

Nhìn chung, thu và chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2014 có xu hướng đều tăng. Chi đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm 2014 cũng đã tăng lên 127,3 nghìn tỷ đồng, bằng 78,1%, tăng 22,4 nghìn tỷ đồng so với tháng 8. Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 123,7 nghìn tỷ đồng, bằng 78,2%.

Như vậy, tính chung 9 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước thâm hụt tổng cộng 124.400 tỷ đồng./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan