Cập nhật ngày 30/07/2015 - 14:59:34

           

Đến thời điểm 15/07/2015, tổng thu NSNN bằng 52,3% dự toán

- Theo Tổng cục Thống kê, 7 tháng đầu năm 2015, bội chi ngân sách nhà nước ước đạt 114 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/07/2015 ước tính đạt 476,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,3% dự toán năm, trong đó thu nội địa 348,5 nghìn tỷ đồng, bằng 54,6%; thu từ dầu thô 38,8 nghìn tỷ đồng, bằng 41,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 87 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 105,3 nghìn tỷ đồng, bằng 47,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 71,7nghìn tỷ đồng, bằng 50,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 65,2 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5%; thuế thu nhập cá nhân 32,1 nghìn tỷ đồng, bằng 62,5%; thuế bảo vệ môi trường 9,2 nghìn tỷ đồng, bằng 71,2%; thu tiền sử dụng đất 30,5 nghìn tỷ đồng, bằng 78,3%.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/07/2015 ước tính đạt 590,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51,5% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 94,1 nghìn tỷ đồng, bằng 48,3% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 91,4 nghìn tỷ đồng, bằng 48%)

Như vậy, bội chi ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm ước đạt 114 nghìn tỷ đồng. Thực tế này đã  tạo áp lực cho cân đối tài khóa những tháng cuối năm. ./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan