Cập nhật ngày 14/09/2017 - 08:42:47

           

Xếp hạng ngân hàng nhưng không công khai kết quả

- Theo như giải thích của Ngân hàng Nhà nước là do tính chất nhạy cảm của việc công bố và chất lượng của việc xếp loại cũng chưa được bảo đảm chính xác.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN (12/3/2008) ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần.

Theo đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp hạng hằng năm. Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn kết quả xếp hạng của năm liền kề trước đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các tiêu chí xếp hạng ngân hàng gồm: nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm tiêu định tính.

Nhóm chỉ tiêu định lượng: đo lường mức độ lành mạnh hoạt động ngân hàng trên cơ sở các số liệu phản ánh hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nhóm chỉ tiêu định tính: đo lường mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hệ thống 6 tiêu chí CAMELS được sử dụng làm cơ sở phân nhóm chỉ tiêu khi xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: Vốn; chất lượng tài sản; quản trị điều hành; kết quả hoạt động kinh doanh; khả năng thanh khoản; mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường.

Theo dự thảo Thông tư, mỗi năm ngân hàng Nhà nước sẽ đánh giá xếp hạng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo các xếp hạng:  Hạng A (tốt), bạng B (khá), hạng C (trung bình), hạng D (yếu) hoặc hạng E (yếu Kém) căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt đáng lưu ý trong dự thảo là sau khi xếp hạng xong, thông tin về phân loại các ngân hàng sẽ không được công bố công khai trên website của Ngân hàng Nhà nước.

Theo như giải thích của Ngân hàng Nhà nước là do tính chất nhạy cảm của việc công bố và chất lượng của việc xếp loại cũng chưa được bảo đảm chính xác, chủ yếu dựa vào kết quả tự xếp loại do các ngân hàng thương mại cổ phần báo cáo. Đồng thời, qua nghiên cứu và tham khảo các tổ chức quốc tế (WB, JICA), hiện chưa có quốc gia nào mà cơ quan quản lý công bố kết quả xếp hạng các tổ chức tín dụng và việc công bố kết quả nêu trên có tính nhạy cảm cao. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước chỉ thông báo kết quả xếp hạng cho từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài./.

Anh Đức
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan