Cập nhật ngày 16/03/2018 - 09:49:44

           

7 điều kiện tổ chức phải đáp ứng để đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP, ngày 12/03/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó quy định 7 điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

C th, t chc đăng ký hot đng bán hàng đa cp phi đáp ng 7 điu kin:

1- Là doanh nghip được thành lp ti Vit Nam theo quy đnh ca pháp lut và chưa tng b thu hi giy chng nhn đăng ký hot đng bán hàng đa cp.

2- Có vn điu l t 10 t đng tr lên.

3- Thành viên hp danh đi vi công ty hp danh, ch s hu đi vi doanh nghip tư nhân hoc công ty trách nhim hu hn mt thành viên, thành viên đi vi công ty trách nhim hu hn có t hai thành viên tr lên, c đông sáng lp đi vi công ty c phn, người đi din theo pháp lut ca doanh nghip không bao gm t chc hoc cá nhân tng gi mt trong các chc v nêu trên ti doanh nghip bán hàng đa cp đã b thu hi giy chng nhn đăng ký hot đng bán hàng đa cp theo quy đnh ca Ngh đnh 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 ca Chính ph v qun lý hot đng bán hàng đa cp và Ngh đnh này.

4- Ký qu ti mt ngân hàng thương mi hoc chi nhánh ngân hàng nước ngoài ti Vit Nam.

5- Có mu hp đng tham gia bán hàng đa cp, quy tc hot đng, kế hoch tr thưởng, chương trình đào to cơ bn rõ ràng, minh bch và phù hp vi quy đnh ca Ngh đnh này.

6- Có h thng công ngh thông tin qun lý mng lưới người tham gia bán hàng đa cp, trang thông tin đin t đ cung cp thông tin v doanh nghip và hot đng bán hàng đa cp ca doanh nghip.

7- Có h thng thông tin liên lc đ tiếp nhn, gii quyết thc mc, khiếu ni ca người tham gia bán hàng đa cp.

Doanh nghip có vn điu l t 10 t đng được kinh doanh đa cp

Có 3 trường hp chm dt hot đng bán hàng đa cp: 1- Giy chng nhn đăng ký hot đng bán hàng đa cp hết hiu lc mà không được gia hn; 2- Doanh nghip t chm dt hot đng bán hàng đa cp; 3- Giy chng nhn đăng ký hot đng bán hàng đa cp b cơ quan có thm quyn thu hi.

Ngh đnh cũng quy đnh c th qun lý hot đng bán hàng đa cp ti đa phương, trong đó, doanh nghip bán hàng đa cp được coi là có hot đng bán hàng đa cp ti đa phương nếu thuc mt trong các trường hp: Doanh nghip có tr s chính, chi nhánh hoc văn phòng đi din có thc hin chc năng liên quan đến hot đng bán hàng đa cp ti đa phương; Doanh nghip t chc hi ngh, hi tho, đào to v bán hàng đa cp ti đa phương; Doanh nghip có người tham gia bán hàng đa cp cư trú (thường trú hoc tm trú trong trường hp không cư trú ti nơi thường trú) hoc thc hin hot đng tiếp th, bán hàng theo phương thc đa cp ti đa phương.

Doanh nghip hot đng bán hàng đa cp có trách nhim thc hin th tc đăng ký ti s công thương tnh, thành ph trc thuc trung ương và ch được phép t chc hot đng bán hàng đa cp sau khi có xác nhn đăng ký hot đng bán hàng đa cp bng văn bn ca s công thương tnh, thành ph trc thuc trung ương đó.

Trường hp không có tr s, chi nhánh, văn phòng đi din ti đa phương, doanh nghip bán hàng đa cp có trách nhim y quyn cho mt cá nhân cư trú ti đa phương làm người đi din ti đa phương đ thay mt doanh nghip làm vic vi các cơ quan qun lý nhà nước ti đa phương đó.

Doanh nghip bán hàng đa cp có trách nhim lưu tr, xut trình h sơ, tài liu liên quan đến hot đng bán hàng đa cp ti đa phương theo yêu cu ca cơ quan qun lý có thm quyn.

Ngh đnh có hiu lc thi hành t ngày 02/05/2018./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan