Cập nhật ngày 27/06/2018 - 15:06:05

           

6 tháng đầu năm: Cả nước có 64.531 doanh nghiệp thành lập mới

- Các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng có tổng số vốn đăng ký là 648.967 tỷ đồng, tăng 5,3% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 06/2018, c nước có 12.209 doanh nghip thành lp mi vi s vn đăng ký là 132.108 t đng, tăng 10,7% v s doanh nghip và tăng 26,0% v s vn đăng ký so vi tháng 05/2018.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký trong Quý II có xu hướng tăng so với các quý cùng kỳ trong giai đoạn 5 năm 2014-2018 (Biu đ). So sánh gia Quý II/2018 và Quý II/2014, s lượng doanh nghip thành lp mi tăng 2 ln, s vn đăng ký tăng 2,8 ln và t trng vn đăng ký bình quân trên mt doanh nghip tăng 1,4 ln. Như vy, t khi Lut Doanh nghip 2014 được ban hành và có hiu lc t 01/7/2015 đến nay, qua hơn 4 năm trin khai cho thy tc đ phát trin doanh nghip thc s n tượng qua các quý.

Biu đ: Tình hình đăng ký doanh nghip theo Quý


V s vn đăng ký trong 6 tháng đu năm, tng s vn đăng ký vào nn kinh tế là 1.841.190 t đng tăng 26,5% so vi cùng kỳ năm trước, bao gm: s vn đăng ký ca doanh nghip đăng ký thành lp mi là 648.967 t đng tăng 8,9% và s vn đăng ký tăng thêm ca các doanh nghip thay đi tăng vn là 1.192.223 t đng tăng 38,8% vi 21.377 lượt doanh nghip đăng ký b sung vn tăng 18,1%.

 

Trong 6 tháng đu năm 2018, c nước có 64.531 doanh nghip thành lp mi vi s vn đăng ký là 648.967 t đng, tăng 5,3% v s doanh nghip và tăng 8,9% v s vn đăng ký so vi cùng kỳ năm 2017.

T trng vn đăng ký bình quân trên mt doanh nghip trong 6 tháng đu năm 2018 đt 10,1 t đng, tăng 3,4% so vi cùng kỳ năm ngoái. S lao đng đăng ký ca các doanh nghip thành lp mi trong 6 tháng đu năm nay là 508.542 lao đng, gim 18,9% so vi cùng kỳ năm ngoái.

Theo vùng lãnh th, Đông Nam B có s doanh nghip gia nhp th trường cao nht là 27.279 doanh nghip, chiếm 42,3% tng s doanh nghip thành lp ca c nước; tiếp đó là khu vc Đng bng sông Hng có 19.181 doanh nghip, chiếm 29,7% tng s doanh nghip thành lp ca c nước… đây là 2 trung tâm kinh tế ln ca c nước khi chiếm ti 72,0% tng s doanh nghip c nước. Trong khi đó, khu vc Tây Nguyên có lượng doanh nghip gia nhp th trường thp nht so vi các khu vc khác vi 1.570 doanh nghip, ch chiếm 2,4% trên tng s doanh nghip.  

Cũng trong 6 tháng đu năm 2018, s lượng doanh nghip thành lp mi vn tp trung ch yếu mt s ngành ngh như: bán buôn; bán l; sa cha, ô tô, xe máy có 21.822 doanh nghip, chiếm 33,8% tng s doanh nghip thành lp; xây dng có 8.714 doanh nghip, chiếm 13,5% tng s doanh nghip thành lp; công nghip chế biến, chế to có 8.041 doanh nghip, chiếm 12,5% tng s doanh nghip...

Qua xem xét v s lượng và tc đ gia tăng doanh nghip theo lĩnh vc hot đng cho thy, ngành bán buôn; bán l; sa cha ô tô, xe máy có s lượng doanh nghip đăng ký nhiu nht nhưng xét v t l gia tăng doanh nghip so vi cùng kỳ năm 2017 thì ngành kinh doanh bt đng sn có t l cao nht là 44,2%.

V s doanh nghip quay tr li hot đng, trong 6 tháng đu năm 2018 có 16.449 doanh nghip, tăng 7,0% so vi cùng kỳ năm trước. Lượng doanh nghip quay tr li hot đng ch yếu tp trung các ngành, như: bán buôn; bán l; sa cha ô tô, xe máy có 5.934 doanh nghip, chiếm 36,1% trên tng s doanh nghip quay tr li hot đng; xây dng có 2.569 doanh nghip, chiếm 15,6% trên tng s doanh nghip; công nghip chế biến, chế to có 2.202 doanh nghip, chiếm 13,4% trên tng s doanh nghip (Bng 1).

Bng 1: Tình hình doanh nghip quay tr li hot đng theo lĩnh vc hot đng


V s doanh nghip tm ngng kinh doanh, c nước có 52.803 doanh nghip. Trong đó, s doanh nghip đăng ký tm ngng kinh doanh có thi hn ca c nước là 17.984 doanh nghip, tăng 25,1% so vi cùng kỳ năm 2017. Còn s doanh nghip tm ngng hot đng không đăng ký hoc ch gii th ca c nước là 34.819 doanh nghip, tăng 48,0% so vi cùng kỳ năm trước.    

S doanh nghip tm ngng hot đng không đăng ký hoc ch gii th trong 6 tháng tăng cao là do hin nay c nước đang trin khai công tác chun hóa làm sch d liu nhm loi b các doanh nghip đã thành lp t rt lâu nhưng không còn hot đng. Vic loi b các d liu doanh nghip không còn hot đng nhm đm bo môi trường kinh doanh minh bch hơn v thông tin và trong thi gian ti, công tác này còn được đy mnh hơn na.

Theo vùng lãnh th, t l doanh nghip tm ngng kinh doanh có thi hn, trong 6 tháng đu năm 2018 tăng tt c các khu vc so vi cùng kỳ năm 2017, trong đó, tăng cao nht là Trung du và min núi phía Bc có t l 36,8% vi 973 doanh nghip tm dng kinh doanh; Đng bng sông Hng và Bc Trung B và duyên hi min Trung cùng tăng 31,0%; Tây Nguyên tăng 19,8%; Đng bng sông Cu Long tăng 19,6% và Đông Nam B tăng 16,4%.

Còn theo lĩnh vc hot đng, s lượng doanh nghip tm ngng kinh doanh có thi hn tp trung ch yếu nhng ngành kinh tế, như: bán buôn; bán l; sa cha ô tô, xe máy; xây dng; công nghip chế biến, chế to; vn ti kho bãi; khoa hc, công ngh; dch v tư vn, thiết kế; qung cáo và chuyên môn khác; dch v lưu trú và ăn ung…

V s doanh nghip hoàn tt th tc gii th trong 6 tháng đu năm 2018 ca c nước là 6.629 doanh nghip tăng 21,8% so vi cùng kỳ năm 2017.   

Xét v s lượng, trong 6 tháng đu năm, s doanh nghip gii th ch yếu là nhng vùng, như: Đông Nam B có 2.510 doanh nghip, chiếm 37,9% và Đng bng sông Hng có 1.560 doanh nghip, chiếm 23,5%.

V t l doanh nghip gii th trong 6 tháng đu năm so vi cùng kỳ năm 2017 ch gim 02 khu vc là Tây Nguyên và Đng bng sông Cu Long. Các khu vc khác đu có t l doanh nghip gii th tăng so vi cùng kỳ năm ngoái.

Theo lĩnh vc hot đng, doanh nghip gii th tp trung ch yếu nhng ngành ngh kinh tế, như: bán buôn; bán l; sa cha ô tô, xe máy; công nghip chế biến, chế to; xây dng…(Bng 2).

Bng 2: Tình hình doanh nghip gii th theo lĩnh vc hot đng


Bên cnh đó, t l doanh nghip gii th trong 6 tháng qua gim 04 ngành so vi cùng kỳ năm 2017,bao gm: nông nghip, lâm nghip và thy sn; khai khoáng; sn xut phân phi đin, nước, ga; vn ti kho bãi. Các ngành, ngh còn li đu có t l doanh nghip gii th tăng so vi cùng kỳ năm 2017./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan