Cập nhật ngày 28/06/2018 - 07:14:19

           

DN nhận định, hệ thống pháp luật, chính sách của Nhà nước có xu hướng tốt dần lên

- Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo điều tra xu hướng sản xuất, kinh doanh ngành xây dựng hàng quý, với 5.300 doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành xây dựng và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả điều tra cho thấy, quý II/2018 hỗ trợ của hệ thống pháp luật, chính sách của Nhà nước có xu hướng tốt dần lên so với quý I/2018. Trong quý I/2018 có 78,9% doanh nghiệp nhận định hỗ trợ của hệ thống pháp luật, chính sách của Nhà nước giữ ổn định và thuận lợi hơn quý IV/2017 (49,9% không thay đổi và 31% thuận lợi hơn). Sang quý II/2018 tỷ lệ này tăng lên 79,9% (53,5% không thay đổi và 26,4% thuận lợi hơn); chỉ có 15,8% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn quý I/2018.

Hỗ trợ của hệ thống pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp ngành xây dựng có xu hướng tốt dần lên

Theo hình thức sở hữu. Trong quý II/2018, khu vực doanh nghiệp nhà nước khả quan nhất, với 80,6% doanh nghiệp nhận định giữ ổn định và thuận lợi hơn so với quý I/2018 (49% không thay đổi và 31,6% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 80,3% doanh nghiệp giữ ổn định và thuận lợi hơn (53,8% không thay đổi và 26,5% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp FDI là 77,2% (52,3% không thay đổi và 24,9% thuận lợi hơn).

Đối với vấn đề tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh trong quý II/2018, có 79,7% doanh nghiệp nhận định việc vay vốn ngân hàng giữ ổn định và thuận lợi hơn so với quý I/2018 (45,1% ổn định và 34,6% thuận lợi hơn); có 20,3% doanh nghiệp cho rằng vay vốn ngân hàng khó khăn hơn. Chia theo hình thức sở hữu, khu vực doanh nghiệp FDI khả quan nhất với 82,2% doanh nghiệp cho rằng, không thay đổi hoặc thuận lợi hơn (55,1% không thay đổi và 27,1% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 79,7% (44,6% không thay đổi và 35,1% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp nhà nước là 73,6% (47,2% không thay đổi và 26,4% thuận lợi hơn).

Kết quả điều tra cũng cho thấy, có 60,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2018 so với quý I/2018 thuận lợi hơn và giữ ổn định (24,2% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn và 36,4% doanh nghiệp đánh giá ổn định); có 38,6% doanh nghiệp cho rằng sản xuất kinh doanh khó khăn hơn. Dự báo quý III/2018 so với quý II/2018 có 57,3% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn và ổn định (22,6% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn và 34,7% doanh nghiệp ổn định); có 39,6% doanh nghiệp nhận định tình hình khó khăn hơn. Trong đó, có 53,1% doanh nghiệp nhà nước nhận định, tình hình sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn và giữ ổn định so với quý I/2018 (20,4% thuận lợi hơn và 32,7% ổn định); dự báo quý III/2018 so với quý II/2018 tỷ lệ này là 60,2%, cao hơn mức bình quân chung toàn ngành. Các khu vực còn lại không lạc quan như khu vực doanh nghiệp nhà nước, khi tỷ lệ này giảm từ 61,1% quý II/2018 xuống 57,4% quý III/2018 ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và từ 57,7% xuống 56,1% khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Khu vực doanh nghiệp FDI).

Về tổng chí phí cho hoạt động xây dựng, có 46,3% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí trên một đơn vị sản phẩm giữ ổn định và giảm so với quý I/2018 (29,0% doanh nghiệp ổn định và 17,3% doanh nghiệp dự báo giảm); có 53,7% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng. Trong đó, có 57,4% doanh nghiệp thuộc khu vực FDI dự báo tổng chi phí trên một đơn vị sản phẩm xây dựng quý II/2018 so với quý I/2018 giữ ổn định và giảm (37,3% ổn định và 20,1% dự báo giảm); tiếp đến là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với 45,3% (28,2% ổn định và 17,1% dự báo giảm); thấp nhất là khu vực doanh nghiệp nhà nước, với 38,8% (23,5% ổn định và 15,3% dự báo giảm). Quý III/2018 so với quý II/2018 có 54,6% doanh nghiệp thuộc khu vực FDI dự báo tổng chi phí giữ ổn định và giảm cao nhất (36,7% doanh nghiệp ổn định và 17,9% doanh nghiệp giảm); khu vực ngoài nhà nước với 31,4% doanh nghiệp giữ ổn định và 16,9% doanh nghiệp giảm; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 24,5% doanh nghiệp giữ ổn định và 11,2% doanh nghiệp dự báo giảm.

Cùng với sự ổn định về chi phí, tình hình sử dụng lao động cũng đang được duy trì khá tốt. Theo đó, có 79,8% doanh nghiệp nhận định quy mô lao động giữ ổn định và tăng so với quý I/2018 (trong đó 54% ổn định và 25,7% tăng); chỉ có 20,3% doanh nghiệp nhận định lao động giảm. Dự báo quý III/2018, lao động sử dụng trong doanh nghiệp không biến động nhiều với 79,4% doanh nghiệp nhận định lao động giữ ổn định và tăng so với quý II/2018 (57% ổn định và 22,4% tăng); 20,6% doanh nghiệp nhận định lao động doanh nghiệp giảm. 

Chia theo hình thức sở hữu: quý II/2018 so với quý I/2018, có 81,1% doanh nghiệp thuộc khu vực FDI nhận định lao động giữ ổn định hoặc tăng (61,5% ổn định và 19,6% tăng), cao hơn mức bình quân chung toàn ngành; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 79,7% và khu vực doanh nghiệp nhà nước là 75,5%. Dự báo quý III/2018 so với quý II/2018, lao động sử dụng trong khu vực doanh nghiệp FDI khả quan nhất với 83,8% doanh nghiệp giữ ổn định và tăng (66,1% ổn định và 17,7% tăng); khu vực doanh nghiệp nhà nước là 81,6% (57,1% ổn định và 24,5%  tăng);  khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 79% (56,1% ổn định và 22,9% tăng)./.

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan