Cập nhật ngày 30/07/2018 - 11:33:29

           

Cả nước có hơn 11.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7

- Theo thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, trong tháng 07/2018, cả nước có 11.262 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 122.097 tỷ đồng, giảm 7,8% về số doanh nghiệp và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tuy nhiên, t trng vn đăng ký bình quân trên mt doanh nghip và s lao đng đăng ký ca doanh nghip mi li tăng. C th, t trng vn đăng ký bình quân trên mt doanh nghip đt 10, 84 t đng, tăng 0,2% so vi tháng trước; 114.976 lao đng, tăng 19,9%.

Tính chung 7 tháng đu năm 2018, s doanh nghip thành lp mi tăng so vi cùng kỳ năm 2017. C th, có 75.793 doanh nghip thành lp mi vi s vn đăng ký là 771.064 t đng, tăng 3,9% v s doanh nghip và tăng 11,6% v s vn đăng ký so vi cùng kỳ năm 2017.

T trng vn đăng ký bình quân trên mt doanh nghip trong 7 tháng đu năm 2018 đt 10,2 t đng, tăng 7,4% so vi cùng kỳ năm 2017. S lao đng đăng ký ca các doanh nghip thành lp mi trong 7 tháng qua là 623.518 lao đng, gim 13,5% so vi cùng kỳ năm trước. 

Theo vùng lãnh th, t l doanh nghip đăng ký thành lp mi tăng hu hết các khu vc trong c nước so vi cùng kỳ năm 2017, duy nht khu vc Tây Nguyên là gim.

So sánh s lượng doanh nghip gia các vùng cho thy, Đông Nam B và Đng bng sông Hng là các khu vc có s doanh nghip đăng ký thành lp mi cao, ln lượt là 32.113 doanh nghip (chiếm 42,4% tng s doanh nghip thành lp ca c nước) và 22.578 doanh nghip (chiếm 29,8%). Trong khi đó, Tây Nguyên có lượng doanh nghip thành lp mi thp nht vi 1.843 doanh nghip (chiếm 2,4% trên tng s doanh nghip).   

V s vn đăng ký, khu vc Đông Nam B tiếp tc dn đu trong c nước vi 356.629 t đng, chiếm 46,3% tng s vn đăng ký ca c nước; đng th hai là khu vc Đng bng sông Hng có 225.141 t đng, chiếm 29,2% tng s vn; khu vc Tây Nguyên có tng s vn đăng ký ít nht là 11.986 t đng, ch chiếm 1,6% tng s vn đăng ký ca c nước.

Xét v t trng vn đăng ký bình quân, trong 7 tháng đu năm thì khu vc Đông Nam B đt cao nht là 11,1 t đng/doanh nghip; Đng bng sông Hng đt 10,0 t đng/doanh nghip; Đng bng sông Cu Long đt 9,3 t đng/doanh nghip...; Khu vc Tây Nguyên có t l thp nht đt 6,5 t đng/doanh nghip. 

Theo lĩnh vc hot đng, trong 7 tháng qua s lượng doanh nghip đăng ký thành lp mi tp trung nhiu nht các ngành, như: Bán buôn, bán l; sa cha ô tô, xe máy; Xây dng; Công nghip chế biến, chế to (Bng 1).

Bng 1: Tình hình doanh nghip đăng ký thành lp mi, vn và lao đng theo lĩnh vc hot đng


Qua xem xét v s lượng và tc đ gia tăng v s doanh nghip cho thy, ngành bán buôn; bán l; sa cha ô tô, xe máy có s lượng doanh nghip đăng ký nhiu nht có 25.715 doanh nghip, chiếm 33,9% so vi c nước, nhưng xét v t l gia tăng doanh nghip ca ngành ngh so vi cùng kỳ năm 2017 thì ngành kinh doanh bt đng sn có t l cao nht là 43,9%.

Trong 7 tháng qua, c nước cũng có 18.696 doanh nghip quay tr li hot đng, tăng 6,5% so vi cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, tp trung các ngành, như: Kinh doanh bt đng sn (45,8%); Giáo dc và đào to (30,7%); Khoa hc, công ngh; dch v tư vn, thiết kế; qung cáo và chuyên môn khác (21,8%).

V s doanh nghip tm ngng hot đng, c nước có 19.994 doanh nghip tm ngng kinh doanh có thi hn, tăng 26,0% so vi cùng kỳ năm 2017 và có 39.916 doanh nghip tm ngng hot đng không đăng ký hoc ch gii th tăng 45,6% so vi cùng kỳ năm trước.

Mt trong nhng nguyên nhân dn đến s gia tăng v s lượng doanh nghip ch gii th trong 7 tháng đu năm 2018 là do, t tháng 04/2018 đến nay, các đa phương đang tích cc trin khai công tác chun hóa, làm sch d liu nhm loi b các doanh nghip đã thành lp t rt lâu nhưng không còn hot đng; sau khi rà soát, nhng doanh nghip đó được chuyn sang tình trng ch gii th.

V s doanh nghip gii th trong 7 tháng qua, c nước có 7.714 doanh nghip, tăng 16,7% so vi cùng kỳ năm 2017. Trong đó, s lượng doanh nghip gii th phn ln là nhng doanh nghip có quy mô vn đăng ký nh dưới 10 t đng, chiếm 91,3% trên tng s doanh nghip gii th ca c nước (Bng 2).

Bng 2: S doanh nghip gii th theo quy mô vn

Đơn v: doanh nghip


Thng kê cũng cho thy, s doanh nghip gii th ch yếu là nhng vùng, như: vùng Đông Nam B có 2.934 doanh nghip chiếm 38,0%; khu vc Đng bng sông Hng có 1.804 chiếm 23,4% .

Còn theo lĩnh vc hot đng, s doanh nghip gii th tp trung ch yếu nhng ngành kinh tế, như: Bán buôn; bán l; sa cha ô tô, xe máy có 2.958 doanh nghip, chiếm 38,3%; Công nghip chế biến, chế to có 1.078 doanh nghip, chiếm 14,0%; Xây dng có 792 doanh nghip, chiếm 10,3%. 

Ngoài ra, t l doanh nghip gii th trong 7 tháng đu năm gim 4 ngành so vi cùng kỳ năm trước, bao gm: Khai khoáng gim 24,4%; Nông nghip, lâm nghip và thy sn gim 20,4%; Vn ti kho bãi gim 6,6% và Sn xut phân phi đin, nước, ga gim 1,7%. Các ngành, ngh còn li đu có t l doanh nghip gii th tăng so vi cùng kỳ năm 2017./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan