Cập nhật ngày 16/08/2018 - 09:19:04

           

Đến năm 2020, chi phí thuế của DN giảm xuống mức trung bình ASEAN 4

- Đó là một trong những mục tiêu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất trong Dự thảo Nghị quyết ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp đang được Bộ lấy ý kiến góp ý.

Ct gim trit đ các chi phí bt hp lý trong tuân th quy đnh pháp lut v kinh doanh

B Kế hoch và Đu tư cho biết, trong nhng năm gn đây, ci thin môi trường kinh doanh, ct gim chi phí tuân th pháp lut là mt trng tâm ca Chính ph. Mt lot Ngh quyết ca Chính ph đã và đang được trin khai thc hin, trong đó tp trung vào ci cách th chế và th tc hành chính, thun li hóa các hot đng kinh doanh. Vic thc hin các Ngh quyết này đã góp phn gim gánh nng chi phí kinh doanh nói chung và chi phí tuân th pháp lut nói riêng cho doanh nghip. Tuy nhiên, thc tin cho thy Chính ph vn có th có nhiu gii pháp đ ct gim chi phí cho doanh nghip nhiu hơn na.

Các ch s v môi trường kinh doanh ca Vit Nam theo Kho sát Doing Business ca Ngân hàng thế gii tuy có ci thin đáng k nhưng th hng ca nhiu ch s còn thp khá xa so vi các nước trong khu vc. Theo Doing Business 2018, tng mc thuế và chi phí bo him doanh nghip Vit Nam phi np chiếm 38,1% li nhun trước thuế trong khi con s này Thái Lan là 28,7%, Indonesia là 30%.

Kho sát PCI 2017 cho thy 59,3% doanh nghip cho rng doanh nghip cùng ngành thường phi tr thêm các khon chi phí không chính thc; lãnh đo ca khong 30% doanh nghip phi dành hơn 10% qu thi gian cho tìm hiu và tuân th quy đnh pháp lut; 44% doanh nghip cho rng th tc thuê, mua đt phc tp; 16% doanh nghip cho rng giá đt theo quy đnh nhà nước cao. Nhìn chung, còn nhiu bp cp trong các khon chi phí do Nhà nước to ra hoc quy đnh mà doanh nghip phi tr. Do đó, năng lc cnh tranh trong nước và quc tế ca doanh nghip b hn chế. Điu này cn tr vic thc hin các chính sách v nâng cao năng lc cnh tranh và cht lượng tăng trưởng ca nn kinh tế.

Vì vy, đ góp phn ct gim chi phí cho doanh nghip, nâng cao kh năng cnh tranh và năng sut ca nn kinh tế, cn tiếp tc thc hin các bin pháp ci cách hướng ti ct gim các chi phí bt hp lý cho doanh nghip.

Đến năm 2020, gim mt na t l DN cho rng phi chi tr chi phí không chính thc theo Kho sát PCI đến năm 2020

D tho cũng đ rõ mc tiêu ca Chương trình hành đng ct gim chi phí cho doanh nghip. Theo đó, mc tiêu tng quát là: Ct gim trit đ các chi phí bt hp lý trong tuân th quy đnh pháp lut v kinh doanh, đng thi ct gim mt phn đáng k chi phí không chính thc cho doanh nghip; to dng mt môi trường kinh doanh chi phí thp, n đnh, d tiên liu; khuyến khích đu tư, gia nhp th trường và cnh tranh.

Mc tiêu c th: Ct gim, đơn gin hóa ít nht 50% điu kin kinh doanh; đến năm 2020, ct gim, đơn gin hóa quy đnh v đu tư, đt đai, xây dng, np thuế và bo him xã hi đ đt đim s trung bình ca ASEAN-4 theo Ch s Môi trường kinh doanh (Doing Business) ca Ngân hàng thế gii.

Đng thi đến năm 2020, gim mt na t l doanh nghip cho rng doanh nghip cùng ngành phi chi tr chi phí không chính thc theo Kho sát PCI đến năm 2020. Công khai 100% các hot đng thanh tra, kim tra và kết qu x lý trên trang internet ca cơ quan có thm quyn. Chi phí thuế và bo him xã hi ca doanh nghip theo Doing Business gim xung mc trung bình ASEAN 4.

Sa đi Lut Đu tư theo hướng làm rõ khái nim, ni hàm ca cm t “điu kin kinh doanh”

Đ thc hin được nhng mc tiêu nói trên, B Kế hoch và Đu tư cho biết, B s ch trì, phi hp vi các b, ngành liên quan đ sa đi Lut Đu tư theo hướng làm rõ khái nim, ni hàm ca cm t “điu kin kinh doanh” đ làm cơ s đánh giá, theo dõi h thng quy đnh pháp lut v ngành, ngh kinh doanh có điu kin; đm bo phân bit rõ khái nim điu kin kinh doanh và tiêu chun k thut, quy chun k thut.

Đng thi, hàng năm xây dng báo cáo v h thng quy đnh pháp lut v ngành ngh kinh doanh có điu kin (bao gm c các quy đnh nm các quy chun, tiêu chun k thut nếu có), kiến ngh Quc hi, Chính ph sa đi, b sung danh mc ngành ngh kinh doanh có điu kin trong phc lc ca Lut Đu tư v ngành ngh kinh doanh có điu kin theo hướng loi b nhng ngành ngh không nh hưởng nhiu đến li ích công cng, không có tính đc thù có th qun lý bng hình thc khác, điu chnh phm vi kim soát đi vi mt s ngành, lĩnh vc có tác đng hp.

Đơn gin hóa mu biu, t khai v đăng ký doanh nghip; gim thành phn giy t trong h sơ đăng ký thay đi ni dung đăng ký doanh nghip.

Tiếp tc hoàn thin khung kh pháp lý v đăng ký h kinh doanh trên cơ s nghiên cu phương án liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đi vi h kinh doanh.

 Hoàn thin trang đăng ký doanh nghip trc tuyến theo hướng trc quan hơn (hướng dn ngay trên màn hình), d s dng hơn, các chc năng hot đng tt hơn.

Đc bit, đi vi lĩnh vc chi phí không chính thc, B Kế hoch và Đu tư đ ngh các b, ngành, UBND cp tnh, thành ph trc thuc Trung ương xây dng các tài liu hướng dn tuân th các quy đnh pháp lut v kinh doanh trong phm vi trách nhim, quyn hn ca mình.

Ngoài ra, đm bo quy đnh pháp lut v kinh doanh d hiu, d tuân th, không hiu theo nhiu nghĩa khác nhau.

Công khai các tài liu hướng dn, gii thích tuân th pháp lut trên Cng thông tin đin t; trường hp pháp lut không rõ, không gii thích theo hướng bt li cho doanh nghip; thng nht áp dng pháp lut cho các trường hp tương t, không phân bit đi x. Xây dng quy tc đo đc công v ca cán b, công chc khi phc v công dân, doanh nghip; t chc tp hun cho các b, công chc trc thuc.

Đy mnh ci cách th tc hành chính, tăng cường ng dng công ngh thông tin, công khai, minh bch hot đng qun lý nhà nước. Đồng thời, t chc kho sát ý kiến người dân và doanh nghip v cht lượng hành chính công và chi phí không chính thc cp s, ngành, huyn theo mô hình Dân chm đim Qung Tr, công khai kết qu và yêu cu các s, ngành, huyn có gii pháp nâng cao cht lượng hành chính công và ct gim chi phí không chính thc./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan