Cập nhật ngày 09/09/2018 - 22:15:14

           

Hà Nội phấn đấu hết năm 2020 có 400.000 DN đăng ký hoạt động

- Đó là một trong những mục tiêu của Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020" được UBND TP. Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4665/QĐ-UBND, ngày 5/9.

Cụ thể, Đề án được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018-2020. Đối tượng gồm: Các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp, đáp ứng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có tiềm năng phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp; các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Mục tiêu của Đề án là hỗ trợ, khuyến khích thành lập doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 có Hà Nội 400.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Cụ thể số doanh nghiệp thành lập mới từ 01/8/2018 đến 31/12/2020 là 154.000 doanh nghiệp trong đó, năm 2018 phấn đấu chuyển đổi 5% tổng số hộ kinh doanh hiện có tương đương 8.356 doanh nghiệp; năm 2019 phấn đấu chuyển đổi 15% tổng số hộ kinh doanh tương đương 25.068 doanh nghiệp và 2020 chuyển đổi 20% tương đương 41.781 doanh nghiệp.

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh, thực hiện trong 3 năm là 72,91 tỷ đồng.

Đề án đề cập nhiều nội dung hỗ trợ, theo đó, Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gia nhập thị trường. 

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tín dụng và năng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp; hỗ trợ công tác kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi sự; hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ xúc tiến, mở rộng thị trường; hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý.

Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh..., TP Hà Nội cũng có các nội dung hỗ trợ theo cơ chế, chính sách riêng.

Thành phố cũng có các nội dung hỗ trợ theo cơ chế, chính sách riêng như: tuyên truyền, phổ biến những chính sách hỗ trợ thành lập doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về những lợi ích và sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, thành phố đối với các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của hộ kinh doanh và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp.

Hà Nội hỗ trợ DNNVV tiếp cận tín dụng và năng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ minh bạch, cập nhật và hướng dẫn 100% các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước; các biểu mẫu hướng dẫn phải được cập nhật đầy đủ, kịp thời khi có sự thay đổi và thuận tiện cho tra cứu, sử dụng.

Thành phố cũng hỗ trợ thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, như: Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đài phát thanh các quận, huyện, thị xã, Trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội doanh nghiệp... về các chính sách, hỗ trợ, khuyến khích nhằm thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có tiềm năng chuyển đổi thành lập doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội...

Thông qua việc triển khai thực hiện Đề án nhằm tạo cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, góp phần đưa kinh tế của Thủ đô và cả nước phát triển nhanh và bền vững. 

Đồng thời, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có mã số thuế, có tiềm năng, chuyển đổi thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; tạo tiền đề để các doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn, bền vững hơn./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan