Cập nhật ngày 24/08/2019 - 16:45:08

           

Từ ngày 20/09/2019 sẽ giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp

- Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 20/09/2019 sẽ giảm tới 50% còn 50.000 đồng/lần, thay vì mức thu 100.000 đồng/lần như hiện nay.

 

Hiện nay, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp đang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  và Thông tư số 130/2017/TT-BTC, ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC.

Từ 20/09/2019, một số mức phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi.

Tuy nhiên, mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC, ngày 05/08/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Bãi bỏ Thông tư số 215/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 và  Thông tư số 130/2017/TT-BTC, ngày 04/12/2017. Do đó, kể từ 20/09/2019, một số mức phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi.

Cụ thể, Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) áp dụng từ ngày 20/09/2019 sẽ giảm tới 50% còn 50.000 đồng/lần, thay vì mức thu 100.000 đồng/lần như hiện nay. Đồng thời, giảm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp xuống còn 100.000 đồng/lần, thay vì mức thu 300.000 đồng/lần hiện nay.

Còn các khoản phí, lệ phí khác vẫn giữ nguyên. Cụ thể: Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là 20.000 đồng/bản. Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp là 40.000 đồng/bản. Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp là 150.000 đồng/báo cáo. Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên là 4.500.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, Thông tư số 47/2019/TT-BTC cũng nêu rõ 5 đối tượng được miễn phí, lệ phí, gồm: (1) Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; (2) Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp; (3) Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp; (4) Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; (5) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Thông tư số 47/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/09/2019./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan