Cập nhật ngày 10/01/2015 - 09:16:12

           

Cổ phần hóa DNNN thu về hơn 8000 tỷ năm 2014

- Tiến trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã và đang tạo được đà phát triển. Về cơ bản, khối doanh nghiệp này đã giảm mạnh về số lượng và cải thiện đáng kể về quy mô vốn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, năm 2014, công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã có chuyển biến tích cực.

Tính đến 25/12/2014, cả nước đã sắp xếp 167 doanh nghiệp nhà nước, trong đó cổ phần hóa 143 doanh nghiệp (gấp đôi so với năm 2013), chuyển 1 doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, giải thể 3 doanh nghiệp, sáp nhập 14 doanh nghiệp và đề nghị phá sản 3 doanh nghiệp.

Trong số 143 doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa, có 1 tập đoàn kinh tế (Tập đoàn Dệt may Việt Nam) và 16 tổng công ty nhà nước.

Cùng với cổ phần hóa, cả nước cũng đã thoái vốn được 6.076 tỷ đồng vốn Nhà nước (theo giá trị sổ sách) tại 233 doanh nghiệp, thu về 8.002 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, một số cơ chế chính sách chưa được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời. Số doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, thoái vốn còn chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số bộ, địa phương, tập đoàn, tổng công ty tuy có triển khai nhưng chưa quyết liệt, đạt kết quả thấp hoặc chưa có kết quả.

Theo các phương án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt, trong 2 năm 2014-2015, cả nước phải hoàn thành sắp xếp 479 doanh nghiệp nhà nước (trong đó cổ phần hóa 432 doanh nghiệp; bán, giao, giải thể, phá sản 22 doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất 25 doanh nghiệp). Song nếu căn cứ vào tình hình triển khai, rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg, thì tổng số doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa đã tăng thêm 100 doanh nghiệp.

Trước đó, tại Hội nghị giao ban về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện các cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới và nâng cao quản trị doanh nghiệp; tập trung cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục rà soát quy định việc thoái vốn tại công ty đại chúng chưa niêm yết; xây dựng kế hoạch cổ phần hóa trong giai đoạn 2016 - 2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp lập kế hoạch chi tiết về tiếp tục sắp xếp, đối mới công ty nông, lâm nghiệp. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, giao, cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường và chủ động công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa các cấp, ngành, doanh nghiệp, dân chúng trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế mà Đảng, Chính phủ đã đề ra.

Nguồn:

http://www.baohaiquan.vn/pages/co-phan-hoa-dnnn-nam-2014-gap-doi-nam-2013.aspx

http://baodientu.chinhphu.vn/Kinh-te/Co-phan-hoa-DNNN-dat-ket-qua-tich-cuc/216962.vgp

Kim Hiền (tổng hợp)
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan