Cập nhật ngày 29/01/2015 - 20:35:56

           

Dự toán 2015 của BHXH Việt Nam: Thu, chi đều tăng so với năm 2014

- Theo Quyết định giao dự toán thu, chi năm 2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa được Thủ tướng phê duyệt, thì cơ quan này được giao thu 233.665 tỷ đồng và chi 171.587 tỷ đồng.

Trong năm 2015, Thủ tướng giao chỉ tiêu dự toán tổng số thu của BHXH Việt Nam là 233.665 tỷ đồng. Trong đó, thu BHXH bắt buộc 136.028 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện 897 tỷ đồng; thu bảo hiểm y tế 58.028 tỷ đồng; thu bảo hiểm thất nghiệp 8.712 tỷ đồng; tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính 30.000 tỷ đồng.

Tổng số dự toán chi được giao là 171.587 tỷ đồng; trong đó chi BHXH từ quỹ BHXH bắt buộc là 101.552 tỷ đồng; chi BHXH tự nguyện là 190 tỷ đồng; chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 58.690 tỷ đồng; chi bảo hiểm thất nghiệp 4.408 tỷ đồng; chi quản lý bộ máy 5.397 tỷ đồng; chi đầu tư phát triển 1.350 tỷ đồng.

Như vậy, so với năm 2014, dự toán thu, chi năm 2015 của BHXH Việt Nam tăng hơn. Cụ thể, năm 2014, Thủ tướng Chính phủ giao BHXH Việt Nam tổng số dự toán thu là 218.819 tỷ đồng; tổng số dự toán chi là 153.760 tỷ đồng.

Cùng với việc giao dự toán thu - chi, Thủ tướng Chính phủ cũng giao tổng Giám đốc BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động qua hệ thống thông tin đại chúng, cơ quan chính trị từ Trung ương đến địa phương nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về quyền lợi và nghĩa vụ, mức đóng, trách nhiệm đóng, mức hưởng, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc thí điểm giao dịch điện tử trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng thời, chỉ đạo BHXH các cấp thực hiện chi trả đầy đủ và kịp thời theo đúng chế độ quy định cho UBND các xã, phường, thị trấn khoản chi phí lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Song song với Quyết định trên, Thủ tướng cũng ký quyết định phê duyệt dự toán thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 với tổng kinh phí là 1.263,33 tỷ đồng.

Kinh phí này được lấy từ các nguồn theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong đó, kinh phí cho nhóm dự án phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành là 495,83 tỷ đồng; nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (bao gồm 100 tỷ đồng đã bố trí trong dự toán chi quản lý bộ máy năm 2014 được giao tại Quyết định số 255/QĐ-TTg, ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) là 750 tỷ đồng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng giám đốc BHXH Việt Nam phải công khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trên Cổng, Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên Cổng Thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; định kỳ báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về tình hình và kết quả thực hiện các hoạt động của Kế hoạch./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan