Cập nhật ngày 17/09/2014 - 23:19:16

           

DNNN: Rút lui nhưng phải bảo toàn vốn ở mức cao nhất

- Đây là nguyên tắc về việc thoái vốn dưới mệnh giá, dưới giá trị sổ sách kế toán trong Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg, ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung: thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, Quyết định quy định cụ thể nguyên tắc thoái vốn và các trường hợp thoái vốn dưới mệnh giá; thoái vốn dưới giá trị sổ sách kế toán; thoái vốn nhà nước đầu tư tại các công ty tài chính, ngân hàng thương mại...

Việc chuyển nhượng vốn theo hình thức thỏa thuận chỉ thực hiện sau khi bán đấu giá không thành công (không có hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá) hoặc không bán hết số cổ phần, phần vốn nhà nước chào bán qua đấu giá, trừ trường hợp bán thỏa thuận các cổ phiếu đã niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom với giá bán thỏa thuận quy định.

Trường hợp bán thỏa thuận không thành công, thì doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo chủ sở hữu vốn nhà nước đề nghị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xem xét, mua lại.

Cũng theo Quyết định này, doanh nghiệp có trách nhiệm trích lập bổ sung cho đủ dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính.

Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá công khai được xác định trên cơ sở kết quả của đơn vị có chức năng thẩm định giá, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của khoản đầu tư trừ đi dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đã được trích lập bổ sung đầy đủ theo quy định. Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, bộ quản lý ngành và UBND cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp khác quyết định giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá.

Đối với vốn nhà nước đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, sau khi xử lý theo quy định mà vẫn không bán được hoặc không bán hết, thì doanh nghiệp báo cáo chủ sở hữu vốn nhà nước đề nghị SCIC xem xét, thỏa thuận mua số cổ phần, phần vốn nhà nước còn lại theo mức giá không cao hơn giá khởi điểm khi bán thỏa thuận không thành công, hoặc không cao hơn giá bán thỏa thuận thành công (trong trường hợp không bán hết số cổ phần, phần vốn nhà nước).

Giá SCIC mua lại số cổ phần, phần vốn nhà nước phải đảm bảo không cao hơn giá trị sổ sách kế toán trừ đi dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đã được trích lập đầy đủ theo quy định.

Trường hợp không thỏa thuận được với SCIC việc chuyển nhượng số cổ phần, phần vốn nhà nước, thì chủ sở hữu vốn nhà nước kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đối với vốn nhà nước đầu tư vào các lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, SCIC căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc đầu tư vốn để xem xét, quyết định mua lại. Giá mua lại các khoản đầu tư này cũng theo nguyên tắc như đối với lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan