Cập nhật ngày 17/03/2015 - 14:47:44

           

Hạn chế đổi chủ sở hữu trong doanh nghiệp xã hội

- Không giống như đại đa số bộ phận doanh nghiệp khác, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp xã hội sẽ bị hạn chế chuyển đổi.

Nội dung này được nêu rõ tại dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Cụ thể, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu, thành viên và cổ đông công ty đối với doanh nghiệp chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần của mình cho tổ chức, cá nhân khác nếu có cam kết tiếp tục thực hiện các mục tiêu xã hội và trong thời hạn như đã đăng ký.

Cùng với đó, cổ đông sáng lập công ty cổ phần là doanh nghiệp xã hội chỉ được chuyển nhượng cổ phần của mình theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp trong suốt thời gian hoạt động theo Cam kết mục tiêu xã hội đã đăng ký. Trong trường hợp này, người nhận chuyển nhượng cổ phần trở thành cổ đông sáng lập.

Tuy nhiên, ngoài sự hạn chế trên, trong dự thảo doanh nghiệp xã hội cũng được nhiều chính sách ưu đãi. Cụ thể, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài thành lập doanh nghiệp xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xã hội được ưu tiên tham gia đấu thầu, cung cấp các dịch vụ công do Nhà nước tài trợ, đặt hàng.

Doanh nghiệp xã hội được hưởng mức cao nhất của các chính sách ưu đãi đầu tư và chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với những hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

Doanh nghiệp xã hội tự xác định ưu đãi để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. Trình tự, thủ tục kê khai và thực hiện các ưu đãi thực hiện theo quy định pháp luật.

Các doanh nghiệp xã hội được miễn thuế thu nhập tương ứng với khoản lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

Theo dự thảo, các doanh nghiệp xã hội được nhận viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức phi chính phủ trong nước, cá nhân, tổ chức khác để thực hiện mục tiêu giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.

Ngoài ra, theo dự thảo, doanh nghiệp xã hội cũng được nhận viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, viện trợ từ cá nhân, tổ chức trong nước theo những quy định nhất định./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan