Cập nhật ngày 10/04/2015 - 17:48:34

           

Thủ tướng Chính phủ lại “thúc” tiến độ tái cơ cấu DNNN

- Theo Văn phòng Chính phủ, trước sự ì ạch của tiến trình tái cơ cấu DNNN, Thủ tướng lại phải ra văn bản “thúc” tiến độ.

Thủ tướng Chính phủ lại ra văn bản “thúc” tiến độ tái cơ cấu DNNN

Theo Văn phòng Chính phủ, trước sự ì ạch của tiến trình tái cơ cấu DNNN, Thủ tướng lại phải ra văn bản “thúc” tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành cổ phần hóa 289 DNNN theo đúng kế hoạch. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Đã có chuyển biến

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2014 cả nước đã thực hiện sắp xếp được 167 doanh nghiệp, tăng gấp 1,65 lần năm 2013. Trong đó, đã cổ phần hóa 143 doanh nghiệp, tăng gấp gần 2 lần năm 2013.

Tính đến ngày 24/3/2015, cả nước đã thoái vốn được 4.937 tỷ đồng, thu về 6.987 tỷ đồng (gồm cả Tổng công ty Kinh doanh vốn nhà nước - SCIC), bằng 1,4 lần giá trị sổ sách.

Đáng chú ý là số doanh nghiệp thực hiện đấu giá cổ phần hóa và thoái vốn qua 2 sở giao dịch chứng khoán trong năm 2014 cao gấp 1,4 lần so với cả 3 năm trước.

theo số liệu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 3 tháng đầu năm, có 27 DNNN thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu và thoái vốn thông qua 2 sở giao dịch chứng khoán, bằng 28% số lượng cả năm 2014 là 97 doanh nghiệp. Tổng số lượng cổ phần chào bán hơn 137,6 triệu cổ phần, bằng 10,4% cả năm 2014. Trong đó, tổng số lượng cổ phần đã bán được hơn 60,5 triệu cổ phần, chiếm hơn 43% tổng số lượng cổ phần chào bán, thu được gần 1.251 tỷ đồng

Trong đó, lĩnh vực bất động sản là 2.690 tỷ đồng, thu về 3.177 tỷ đồng; lĩnh vực bảo hiểm, tài chính là 613 tỷ đồng, thu về 622 tỷ đồng; bán vốn nhà nước không cần nắm giữ tại các doanh nghiệp khác là 1.634 tỷ đồng, thu về 3.187 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2015, cả nước còn phải cổ phần hóa 289 doanh nghiệp, chưa kể số doanh nghiệp sẽ bổ sung theo tiêu chí, danh mục phân loại mới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 Đến nay, đã có 23 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp DNNN theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Thủ tướng đã phê duyệt 19 phương án, trong đó bổ sung 106 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2015 và 109 doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020.

Quyết liệt cổ phần hóa

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tiến trình tái cơ cấu DNNN đang chậm lại do một số nguyên nhân. Trong đó, có việc khó khăn trong xác định giá trị doanh nghiệp tại các khâu như: Xác định giá trị các khoản đầu tư dài hạn, giá trị tiềm năng, tài sản đã hết khấu hao, xác định giá cổ phiếu bán cho người lao động và tổ chức công đoàn đối với những doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần, nhưng chưa có điều kiện IPO ngay…

Trước tiến độ chậm của tái cơ cấu DNNN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người lao động và các cổ đông khác; gắn việc cổ phần hóa DNNN với niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Đối với 82 doanh nghiệp đã thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xác định giá trị doanh nghiệp trong quý II/2015, phấn đấu trong quý III/2015 tất cả được công bố giá trị doanh nghiệp và quý IV/2015 hoàn thành cổ phần hóa.

Đối với 126 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu quý II/2015 công bố được giá trị doanh nghiệp và quý III/2015 hoàn thành cổ phần hóa. Đối với 52 doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong quý II/2015 hoàn thành cổ phần hóa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn việc giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong xác định giá trị doanh nghiệp, như: hoàn nhập các khoản dự phòng vào vốn nhà nước, xác định giá trị các khoản đầu tư dài hạn, giá trị tiềm năng, tài sản đã hết khấu hao, định giá lại các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần, xác định giá cổ phiếu bán cho người lao động và tổ chức công đoàn đối với những doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần, nhưng chưa có điều kiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) ngay; hướng dẫn việc bán cổ phần theo lô.

Về thoái vốn đầu tư ngoài ngành, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện một cách chặt chẽ, có hiệu quả.

“Trong tháng 4/2015, rà soát những doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng số cổ phần bán được lần đầu chưa đạt tỷ lệ theo phương án đã được phê duyệt thì đề ra lộ trình và bán tiếp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện”, văn bản nêu rõ.

Định kỳ 3 tháng báo cáo trực tiếp với Thủ tướng

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước thuộc phạm vi phụ trách. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và nhiệm vụ chủ sở hữu giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Đồng thời, chỉ đạo các DNNN vừa tái cơ cấu, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả và nâng cao hiệu quả gắn liền với tái cơ cấu.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan liên quan để xử lý, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổng kết công tác sắp xếp, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp DNNN cho giai đoạn 2016 - 2020.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp cùng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao; định kỳ 3 tháng báo cáo tình hình lên Thủ tướng Chính phủ./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan