Cập nhật ngày 28/07/2015 - 14:35:48

           

Nộp thuế điện tử: Vì sao doanh nghiệp còn e ngại?

- Nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 19/2015/NQ-CP, ngành Thuế đang quyết tâm triển khai đến tháng 09/2015 sẽ có 90% người nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, con số doanh nghiệp nộp thuế theo hình thức này còn rất hạn chế.

Theo Tng cc Thuế, t ngày 9/2/2014 đến cui tháng 06/2015, c nước có trên 350.000 doanh nghip đã đăng ký tham gia s dng dch v np thuế đin t vi tng s tin thuế np qua dch v này trên 33 triu t đng. Tuy nhiên, còn khong hơn 100.000 doanh nghip e dè chưa dám đăng ký np thuế đin t, thm chí có nhng doanh nghip đã đăng ký, nhưng còn “nhìn ngm” chưa thc hin.

Mt trong nhng nguyên nhân ca s e dè trên là vic phn ln doanh nghip có quy mô va và nh, h tng công ngh thông tin còn hn chế. Trình đ ng dng công ngh thông tin ca doanh nghip chưa đng đu.

Mt khác, thói quen s dng tin mt trong các giao dch kinh tế chưa th thay đi, cht lượng dch v còn hn chế, như: phn mm hay b li cũng gây khó khăn khi kê khai, np thuế đin t, nên khi thc hin giao dch np thuế đin t còn tâm lý e ngi. Nhiu doanh nghip cho biết, h e ngi v mc đ bo mt, yếu t an toàn khi giao dch. Bi, t trước đến nay ch doanh nghip thường ký y nhim chi cho kế toán đến ngân hàng thc hin np thuế và cách thc này rt an toàn.

Tuy nhiên, khi thc hin np thuế đin t li s dng ch ký s. Nếu giao ch ký s này cho kế toán thì ch doanh nghip không an tâm vì s b li dng. Nhưng nếu yêu cu ch doanh nghip trc tiếp thc hin vic np thuế thì li không làm ni. Hơn na, nhiu doanh nghip cũng cho rng, vi mc giá do nhà cung cp phn mm chng thc ch ký s lên ti 0,8-1,4 triu đng/năm s khó hp dn doanh nghip có quy mô nh và va.

Mt vướng mc khác đó là hin nay mi doanh nghip đu chn cho mình mt hoc vài ngân hàng đ m tài khon và giao dch v tin t phc v cho hot đng sn xut, kinh doanh.

Tuy nhiên, các ngân hàng này li không nm trong danh sách các ngân hàng mà ngành thuế đã ký tha thun, kết ni giao dch np thuế đin t (tính đến ngày 14/07/2015, Tng cc Thuế mi ch ký kết tha thun hp tác vi 27 ngân hàng thương mi). Vì vy, khi đăng ký và giao dch np thuế đin t, mt s doanh nghip không mun thay đi hoc m thêm tài khon ti ngân hàng khác.

Hơn na, vic trin khai np thuế đin t chưa phi là quy đnh bt buc, chưa có chế tài x lý, mà ch là tuyên truyn vn đng, nên dù đây là quyn li, trách nhim nhưng nhiu doanh nghip vn chn ch không mun tham gia.

Mc tiêu đt ra ca Tng cc Thuế là đến tháng 9/2015 s có 90% s doanh nghip trong din qun lý tham gia np thuế đin t. Chính vì vy, đ đt được kế hoch đ ra Tng cc Thuế cn có nhng bin pháp khuyến khích doanh nghip tham gia np thuế qua mng đin t.

Liên quan v vn đ này, ông Phm Văn Quý, Phòng Tuyên truyn và H tr người np thuế, Cc thuế Hi Phòng cho rng, đ thu hút doanh nghip tham gia nhiu hơn, các ngân hàng cn tích cc hơn na trong vic tuyên truyn li ích ca vic np thuế đin t nhm gii ta tâm lý cho doanh nghip (Đc Tùng, 2015).

Cũng nhn đnh v vn đ trên, ông Trn Ngc Tâm, Cc phó Cc Thuế TP. H Chí Minh cho rng, bên cnh vic tuyên truyn li ích ca vic np thuế, các ngân hàng cũng phi ci cách hơn na v th tc hành chính và có chính sách khuyến mãi tt hơn đ thu hút khách hàng tham gia (Duy Khánh, 2015).

Nhưng góc đ qun lý, các chuyên gia cho rng, Tng cc Thuế cũng cn rút ngn thi gian, trình t trin khai phi hp thu và np thuế đin t gia Tng cc Thuế vi các ngân hàng (k c đi vi ngân hàng có vn đu tư nước ngoài đang hot đng ti Vit Nam), qua đó nhanh chóng ký kết hp tác vi các ngân hàng còn li.

Bên cnh đó, Tng cc Thuế cn xây dng cơ chế ưu đãi v phí s dng dch v tài khon ca ngân hàng đ thc hin np thuế đin t, qua đó h tr, khuyến khích nhiu hơn na doanh nghip tham gia dch v./.

Tham kho t:

1. Tng cc thuế (2015). Gim thêm 50 gi np thuế, truy cp t http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/jc67DsIwDAXQT7KTpmk6lqhtrD6gDIFmQRkQKupjQXw_ATYkCt4snXttcNCzmPGIMxFJOIKb_X24-NuwzH587k6edFdpW1lEVexzpCbNrBI5w5oH0AeAXybD__K6zIxI6gBEiUhis22N7hhS9Ct_APcmKw0vsPbix5FdqKamS6RMGFcUQ2uW6QyTG4uUruIBIuelhw!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0NRS0NWS1YwMDhVUEQwSU1NN1ZVSUQwMFQ3/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/gdt+content/sa_gdt/sa_news/sa_news_tax/2015-07/af27d50f-77e6-4ba1-ac6c-bbe548421b7f

2.  Đc Tùng (2015). Np thuế đin t phn đu 90% doanh nghip tham gia, truy cp t http://www.anhp.vn/van-de-du-luan-quan-tam/201507/nop-thue-dien-tu-phan-dau-90-doanh-nghiep-tham-gia-600476/

 

3. Duy Khánh (2015). Vì sao doanh nghip ngi np thuế đin t, truy cp t http://www.doanhnhansaigon.vn/chuyen-lam-an/vi-sao-doanh-nghiep-ngai-nop-thue-dien-tu/1089403/ 

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan