Cập nhật ngày 14/08/2015 - 09:38:45

           

Doanh nghiệp tư nhân mong ngày có “sân chơi” bình đẳng

- Nhiều chuyên gia cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân chính là động lực quyết định tốc độ chuyển động về phía trước của “cỗ xe kinh tế” nước ta. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp này lại không được đối xử bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, như: vốn, đất đai...

Vn đang gp khó

Được tha nhn là khu vc kinh tế năng đng nht trong nn kinh tế, doanh nghip tư nhân có đóng góp to ln trong thúc đy tăng trưởng kinh tế to vic làm, n đnh xã hi. Tuy nhiên, trong thc tế, khi doanh nghip này li đang gp vô vàn khó khăn.

Ti Din đàn doanh nghip Vit Nam (VBF) gia kỳ năm 2015, ông Vũ Tiến Lc, Ch tch Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam cho biết, có ti gn 70% doanh nghip tư nhân kinh doanh không có lãi. Cùng vi đó, mc dù khu vc kinh tế tư nhân trong nước đã đóng góp gn 50% GDP, nhưng riêng khu vc kinh tế cá th đã đóng góp ti trên 33% GDP cho thy, khu vc tư nhân còn quá manh mún. Đc bit, trong s các doanh nghip tư nhân đang hot đng, thì doanh nghip ln ch chiếm 2%, doanh nghip va chiếm 2%, còn li 96% là doanh nghip nh và siêu nh.

góc đ khác, theo Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh, B Kế hoch và Đu tư, s doanh nghip gp khó khăn buc phi ngng hot đng trong 07 đu tháng năm nay đã lên đến hơn 32.000 doanh nghip, tăng 1,2% so vi cùng kỳ năm 2014, trong đó 22.300 doanh nghip ngng hot đng, ch đóng mã s doanh nghip hoc không đăng ký. Trong tng s các doanh nghip buc phi tm ngng hot đng này có phn ln là doanh nghip thuc khu vc tư nhân.

Theo các chuyên gia, có nhiu nguyên nhân dn đến tình trng khu vc doanh nghip tư nhân kinh doanh kém hiu qu, song ch yếu t hai nguyên nhân, đó là: yếu kém ni ti ca doanh nghip và nhng hn chế t chính sách.

Mc dù, tiêu chí hot đng chung ca các doanh nghip tư nhân là luôn ch đng tiết gim chi phí đu vào mc thp nht, tinh gn b máy qun lý gn nh… song vi quy mô nh, tính cht phi chính thc, qun tr yếu kém, công ngh thp, ngun vn hn hp, th trường đu ra không n đnh… nên sc cnh tranh ca doanh nghip tư nhân không cao.

Bên cnh nhng yếu kém ni ti, h còn va phi tìm mi cách sng sót trong điu kin ngun vn tín dng khó tiếp cn, va phi chu lãi sut cao, trong khi li nhun thp, khó bù đp được chi phí vay ngân hàng. Chưa hết, khu vc kinh tế này còn b các doanh nghip khu vc nhà nước và khu vc có vn đu tư trc tiếp nước ngoài (FDI) “chèn ép” trong cuc cnh tranh không bình đng, do các ưu đãi t chính sách ca Nhà nước.

Trước thc trng đó, đã có nhiu chính sách, gii pháp v vn, công ngh, mt bng sn xut, ngun nhân lc… đã góp phn giúp nhiu doanh nghip vc dy, tr vng và tiếp tc vươn lên. Song, đi vi không ít doanh nghip tư nhân, nhiu chính sách h tr chưa “ti” được doanh nghip.

Cn to đng lc tăng trưởng

Theo Ngân hàng Nhà Nước, 6 tháng đu năm 2015 đang có mt s thay đi tích cc trong cơ cu vn đu tư, theo đó, vn đu tư ca khu vc tư nhân chiếm khong 36,6% tng vn, gn bt kp khu vc nhà nước vi t trng trong vn đu tư 38,6%.

mt din biến khác, kết qu kho sát ca Công ty Grant Thornton Vit Nam v đu tư tư nhân công b ngày 04/08/2015 cũng cho thy có s gia tăng nhng nhn đnh lc quan v nn kinh tế Vit Nam. C th: khi được hi v trin vng đu tư Vit Nam, có đến 86% s phn hi d báo s gia tăng mc đ đu tư trong vòng 12 tháng ti, cao hơn 14% so vi kỳ kho sát trước (T. Thu, 2015). 

Như vy, có th thy, đó là nhng tín hiu sáng chng minh rng doanh nghip tư nhân đang tin tưởng hơn vào môi trường đu tư, kinh doanh Vit Nam.

Tuy nhiên, đ to đng lc tăng trưởng hơn na, giúp khu vc doanh nghip này phát trin mnh m và bn vng, các chuyên gia cho rng, cn minh bch và to sân chơi bình đng cho các doanh nghip.

Ti bui đi thoi “Kinh tế Vit Nam 2015 – Cơ hi và thách thc” t chc ngày 30/03/2015, B trưởng B Kế hoch và Đu tư Bùi Quang Vinh đã khng đnh vai trò ca các loi hình doanh nghip: “Bt k là doanh nghip tư nhân, nhà nước hay doanh nghip FDI thì đu có vai trò quyết đnh đi vi nn kinh tế Vit Nam. Và đến bây gi, tôi có th khng đnh rng, doanh nghip tư nhân chính là nn tng, là đng lc ca nn kinh tế Vit Nam”.

T đó, B trưởng cho rng, cn thiết phi to sân chơi bình đng cho các loi hình doanh nghip, nht là trong vic x lý ngun vn và to vic làm, giúp phân b ngun lc mt cách công bng.

Đi din cho doanh nghip, ti VBF gia kỳ năm 2015, ông Vũ Tiến Lc kiến ngh, cn xây dng và thc hin Chương trình quc gia khi nghip đ đnh hướng ngh nghip cho hc sinh, sinh viên. Bên cnh đó, tr giúp thành lp doanh nghip mi, các doanh nghip hot đng trong ngành, lĩnh vc Vit Nam có li thế cnh tranh. Đc bit, đ giúp doanh nghip nh và va ci thin năng lc cnh tranh chun b cho hi nhp, rt cn cung cp thông tin kp thi và c th v các cam kết, các cơ hi, thách thc c th t các hip đnh thương mi t do đi vi doanh nghip.

góc đ các hip hi ngành ngh, Ch tch Hip hi Tư vn Thuế, Nguyn Th Cúc cho rng, đ tìm ra gii pháp có hiu qu, bên cnh s ch đng ca các cơ quan qun lý nhà nước, cn có s tham gia tích cc ca cng đng doanh nghip, nht là trong nhng đóng góp thiết thc vào vic hình thành các văn bn pháp lut liên quan đến kinh doanh. T đó, các cơ quan này xem xét sa đi, hoàn thin và b sung, nhm to ra mt hành lang pháp lý thông thoáng, giúp cng đng doanh nghip tư nhân phát trin vng mnh. Đ đt được điu này, cn nâng cao vai trò cu ni ca các hip hi, còn Nhà nước cũng h tr cho các hip hi, to tin đ thúc đy tt hơn cho cng đng doanh nghip tư nhân (Sông Trà, Hng Anh, 2015)./.

Tham khảo từ các nguồn

1. Sông Trà, Hng Anh (2015). Tìm hướng đt phá phát trin doanh nghip tư nhân, truy cp t http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/27082202-tim-huong-dot-pha-phat-trien-doanh-nghiep-tu-nhan.html

2. T. Thu (2015). Grant Thornton đu tư vào khu vc tư nhân được d báo tăng mnh, truy cp t http://www.thesaigontimes.vn/134052/Grant-Thornton-dau-tu-vao-khu-vuc-tu-nhan-duoc-du-bao-tang-manh.html

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan