Cập nhật ngày 18/08/2015 - 15:27:08

           

Còn 16 ngành, nghề chưa quy định điều kiện kinh doanh

- Trong 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư 2014, đến nay có 251 ngành, nghề đã quy định điều kiện, còn 16 ngành, nghề chưa quy định điều kiện đầu tư kinh doanh.

Đó là kết qu rà soát ca Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh, B Kế hoch và Đu tư sau 6 tháng phi hp vi 16 b, cơ quan ngang b va được công b ti Báo cáo s 02/BC-GS, ngày 23/07/2015 v vic rà soát điu kin đu tư kinh doanh đi vi các ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin.

Theo đó, các điu kin đu tư kinh doanh đi vi 251 ngành, ngh đu tư kinh doanh thuc phm vi qun lý nhà nước ca 17 b, cơ quan ngang b, được chia thành 16 lĩnh vc, phân thành 3 cp vi s lượng như sau: 1.706 điu kin cp I, 2.592 điu kin cp II và 1.945 điu kin cp III.

Theo kết qu rà soát, vn còn 16 ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin chưa ban hành quy đnh điu kin đu tư kinh doanh (Bng). Gii thích nguyên nhân khi còn 16 ngành, ngh chưa có điu kin đu tư kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh đưa ra 3 lý do:

Th nht, mt s ngành trước đây cm kinh doanh hoc là hot đng dch v công do cơ quan s nghip nhà nước thc hin được chuyn đi thành ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin;

Th hai, mt s ngành, ngh đu tư kinh doanh mi xut hin, được quy đnh b sung vào Danh mc ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin;

Th ba, có mt s ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin đã được quy đnh ti các D tho Lut, Ngh đnh, được b sung vào Danh mc ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin ti Lut Đu tư 2014. Tuy nhiên đến nay, các d tho lut, ngh đnh này chưa được ban hành.

Bng: Ngành, ngh đu tư kinh doanh chưa quy đnh điu kin

Th t

Ngành, ngh đu tư kinh doanh chưa quy đnh điu kin

1

Kinh doanh súng bn sơn

2

Kinh doanh dch v đt cược

3

Kinh doanh dch v qun lý qu hưu trí t nguyn

4

Kinh doanh dch v đm bo hàng hi

5

Kinh doanh sn phm amiang trng thuc nhóm Serpentine

6

Dch v gia công, tái chế, sa cha, làm mi sn phm công ngh thông tin đã qua s dng thuc danh mc sn phm công ngh thông tin đã qua s dng cm nhp khu cho đi tác nước ngoài

7

Kinh doanh các thiết b gây nhiu, phá sóng thông tin di đng

8

Kinh doanh sn phm và dch v an toàn thông tin

9

Kinh doanh dch v ngân hàng mô

10

Kinh doanh dch v phu thut thm m

11

Kinh doanh dch v đánh giá sinh kh dng và tương đương sinh hc (BA/BE) ca thuc

12

Kinh doanh dch v th thuc trên lâm sàng

13

Kinh doanh trang thiết b y tế

14

Hot đng ca cơ s phân loi trang thiết b y tế

15

Kinh doanh dch v kim đnh trang thiết b y tế

16

Kinh doanh dch v mua bán n

Ngun: Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh

Cũng theo kết qu rà soát, các lĩnh vc có nhiu ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin và điu kin đu tư kinh doanh là: lĩnh vc nông nghip (vi 35 ngành, ngh, 191 điu kin cp I, 265 điu kin cp II, 276 điu kin cp III) và lĩnh vc công thương (vi 28 ngành, ngh, 349 điu kin cp I, 490 điu kin cp II, 81 điu kin cp III). Đây cũng là nhng lĩnh vc ln, báo quát và có nh hưởng rng đến đi sng xã hi.

V các hình thc điu kin đu tư kinh doanh được quy đnh, điu kin đu tư kinh doanh không yêu cu phi có s chp thun, xác nhn ca cơ quan qun lý nhà nước chiếm đa s. Ch có 636 điu kin yêu cu phi có s chp thun, xác nhn ca cơ quan nhà nước. C th:

Giy phép: Có 178 loi giy phép áp dng cho 94 ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin khác nhau. Các lĩnh vc qun lý nhà nước quy đnh nhiu loi giy phép là: công thương (15 loi giy phép); giao thông vn ti (12 loi giy phép); nông nghip (11 loi giy phép); thông tin và truyn thông (11 loi giy phép). Th tc cp phép được doanh nghip đánh giá là còn thiếu tính rõ ràng, d phát sinh tiêu cc. V hình thc điu kin này, ti Thông báo s 370/TB-VPCP, ngày 18/09/2014 Th tướng đã ch đo: “gim bt th tc bt buc phi cp phép, chuyn sang công b công khai điu kin đ người dân, doanh nghip ch đng đáp ng, tuân th điu kin theo quy đnh”.

Giy chng nhn đ điu kin kinh doanh: Có 85 loi Giy chng nhn đ điu kin khác nhau, vi 80 ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin yêu cu hình thc điu kin này. Các lĩnh vc yêu cu nhiu loi giy chng nhn đ điu kin là công thương, an ninh quc phòng (10 loi), y tế (9 loi), giao thông vn ti, thông tin truyn thông (8 loi).

Chng ch hành ngh: có 93 loi chng ch hành ngh, vi 66 ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin yêu cu phi có chng ch hành ngh, trong đó, lĩnh vc tài chính có 20 loi, lĩnh vc giao thông vn ti có 16 loi, lĩnh vc xây dng có 10 loi chng ch hành ngh.

Chng nhn bo him trách nhim ngh nghip: Có 4 loi giy chng nhn bo him trách nhim ngh nghip, tương đương vi 4 ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin, trong đó, lĩnh vc tài chính có 03 loi và lĩnh vc giao thông vn ti có 1 loi giy chng nhn bo him trách nhim ngh nghip.

Văn bn xác nhn: Có 83 loi văn bn xác nhn được quy đnh đi vi 81 ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin, ch yếu là văn bn xác nhn vn mà doanh nghip phi có khi kinh doanh ngành, ngh kinh doanh có điu kin yêu cu v vn. Các lĩnh vc s dng nhiu hình thc điu kin này là: lĩnh vc thông tin truyn thông (17 loi văn bn xác nhn), lĩnh vc giao thông vn ti (13 loi văn bn xác nhn) và lĩnh vc tư pháp (10 loi văn bn xác nhn).

Các hình thc văn bn khác ca cơ quan nhà nước: Có 139 loi văn bn khác quy đnh đi vi 158 ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin. Các hình thc văn bn khác bao gm các loi văn bn, giy t khác như: quyết đnh, văn bn chp thun, th… Trong đó, nhiu loi văn bn, giy t không quy đnh rõ h sơ, trình t, th tc khiến cho vic thc hin thiếu tính minh bch, d dn đến tiêu cc.

Ngoài ra, kết qu rà soát còn cho thy, h thng các văn bn quy phm pháp lut quy đnh các điu kin đu tư kinh doanh gm 437 văn bn. C th: 6 hip đnh, 72 lut, 8 pháp lnh, 149 ngh đnh, 176 thông tư, 26 quyết đnh.

Tuy nhiên, theo quy đnh ca Lut Đu tư năm 2014, thì điu kin đu tư kinh doanh phi được quy đnh ti các lut, pháp lnh, ngh đnh và điu ước quc tế mà nước ta là thành viên, thì có 202/437 văn bn trái thm quyn và theo quy đnh, các văn bn này s hết hiu lc k t ngày 01/07/2016. Điu này đt ra thách thc rt ln đi vi các b, cơ quan ngang b phi xây dng, trình cp có thm quyn ban hành văn bn phù hp đ thay thế các quy đnh v điu kin đu tư kinh doanh ti các văn bn trái thm quyn./. 

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan