Cập nhật ngày 18/08/2015 - 22:25:17

           

Bổ sung thêm 6 tỷ đồng cho hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DN

- Thủ tướng đã quyết định, bổ sung 6 tỷ đồng cho Bộ Tư pháp từ nguồn chi quản lý hành chính thuộc ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện Quyết định 2139/QĐ-TTg, ngày 28/11/2014.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung kinh phí năm 2015 của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Thủ tướng đã quyết định, bổ sung 6 tỷ đồng cho Bộ Tư pháp từ nguồn chi quản lý hành chính thuộc ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện Quyết định 2139/QĐ-TTg, ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014, thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo Quyết định 2139/QĐ-TTg, ngày 28/11/2014, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 bao gồm 3 dự án: 1- Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 2- Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; 3- Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể.

Việc triển khai chương trình gắn với việc triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Việc tiếp tục thực hiện Chương trình đến năm 2020, bám sát mục tiêu, yêu cầu của Nghị định 66/2008/NĐ-CP, ngày 25/08/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hướng trọng tâm đến việc hỗ trợ trực tiếp, thiết thực nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các cam kết quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Các hoạt động cụ thể của Chương trình được triển khai bảo đảm phát huy hiệu quả của Chương trình giai đoạn 2010 - 2014, không chồng chéo với các chương trình, dự án khác hỗ trợ cho doanh nghiệp; lồng ghép với các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp đang thực hiện để bảo đảm tính đồng bộ của các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phát huy tối đa mọi nguồn lực, tránh lãng phí; tăng cường sự tham gia, phối hợp tích cực, hiệu quả của các bộ, ngành, UBND các cấp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; huy động các nguồn lực xã hội vào công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt khuyến khích sự tham gia chủ động và tích cực của các doanh nghiệp vào việc tổ chức, thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan