Cập nhật ngày 15/09/2015 - 15:49:08

           

"Có 1 chỉ được vay 3" – giờ đã có cách khống chế

- Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ vốn vay/vốn chủ sở hữu tăng cao, gây mất an toàn tài chính của doanh nghiệp và nền kinh tế, Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều các luật về thuế đã có những quy định nhằm khống chế gián tiếp tình trạng này.

Báo đng v t l vn vay/vn ch s hu tăng cao

T l tng n trên vn ch s hu là ch s phn ánh sc mnh tài chính, cu trúc tài chính ca doanh nghip. V nguyên tc, h s này càng nh, có nghĩa là n phi tr chiếm t l nh so vi tng tài sn hay tng ngun vn thì doanh nghip ít gp khó khăn hơn trong tài chính. Ngược li, t l này càng ln thì kh năng gp khó khăn trong vic tr n hoc phá sn ca doanh nghip càng ln.

Tuy nhiên, theo T chc Hp tác và Phát trin (OECD), đ va đm bo an toàn tài chính, va tn dng được đòn by tài chính trong sn xut, kinh doanh, thì t l vn vay/vn ch s hu ti ưu nên mc 3/1. Bên cnh đó, trong các giáo trình v qun tr ri ro cũng quy đnh doanh nghip nên áp dng t l này.

Da theo nguyên tc trên, xét Vit Nam, nguy cơ mt an toàn tài chính ca doanh nghip đang có chiu hướng gia tăng, bi hin nay đang có nhiu doanh nghip có khon vay vn sn xut, kinh doanh vượt gp nhiu ln vn ch s hu, dn đến vic doanh thu sn xut không bù ni chi phí tr lãi vay.

C th, đi vi khu vc nhà nước, trong s 57/85 tp đoàn, tng công ty 100% vn nhà nước được B Tài chính kho sát, tính đến hết năm 2014, có 02 doanh nghip có h s ln hơn 5 (01 đơn v xây dng và 01 đơn v kinh doanh xăng du), 06 doanh nghip có h s t 3 đến 5 (ch yếu là các doanh nghip xây dng) và 49 doanh nghip có h s nh hơn 3.

Đi vi doanh nghip có vn đu tư trc tiếp nước ngoài (FDI), Bộ Tài chính cho biết, s liu thng kê ca 9.400 doanh nghip FDI c nước cũng cho thy, mc dù h s n/vn ch s hu chung tt c các ngành là 1,23 ln, song đi vi ngành thương mi, h s n lên ti 3,44 ln.

Đi vi các d án BOT nhit đin có vn FDI (5 d án đã ký hp đng và 17 d án còn li đang trong quá trình đàm phán có quy mô vn đu tư t 700 triu USD đến 2 t USD/d án) đu đt ngưỡng t l n/vn ch s hu là 4/1, trong đó vn vay là mt khon mc trong n phi tr.

Đc bit, các doanh nghip tư nhân có t l cao nht so vi khi doanh nghip khác. Ví d như ngành dt may, trên báo Tui Tr, bà Đng Th Phương Dung, Phó Ch tch Hip hi Dt may Vit Nam cho biết, qua kho sát các doanh nghip lĩnh vc dt may, t l vn vay/vn ch s hu bình quân ca các doanh nghip ngành này lên ti 6-8/1, thm chí 10/1.

S có quy đnh khng chế

Nhm khng chế gián tiếp tình trng doanh nghip hot đng da vào vic đi vay quá nhiu, D tho Lut Sa đi, b sung mt s điu các lut v thuế b sung đim q vào Khon 2, Điu 9 Lut Thuế thu nhp doanh nghip s 14/2008/QH12 đã được sa đi, b sung ti Khon 5, Điu 1 Lut Thuế thu nhp doanh nghip s 32/2013/QH13 v các khon chi không được tr khi xác đnh thu nhp chu thuế, đó là: Chi phí tr lãi tin vay vn tương ng vi khon vay vượt quá 5 ln vn ch s hu (5/1) đi vi lĩnh vc sn xut, vượt quá 4 ln vn ch s hu (4/1) đi vi các lĩnh vc còn li s không được tr khi xác đnh thu nhp chu thuế. Quy đnh này s được áp dng ngay khi D tho Lut có hiu lc t ngày 01/01/2016.

Tiếp đó, t ngày 01/01/2019, t l khng chế chi phí tr lãi tin vay vn tương ng vi khon vay vượt quá vn ch s hu là 4/1 đi vi lĩnh vc sn xut và 3/1 đi vi các lĩnh vc còn li.

Riêng t chc tín dng và mt s ngành, lĩnh vc mà pháp lut chuyên ngành đã có quy đnh v t l khng chế chi phí tr lãi tin vay vn tương ng vi khon vay vượt quá vn ch s hu thì thc hin theo quy đnh đó. Các trường hp đc bit giao Chính ph quy đnh. D kiến, quy đnh mi này s được trình Quc hi xem xét vào kỳ hp tháng 10 ti.

Vic b sung quy đnh này được nhiu chuyên gia đánh giá là s có hiu qu. Bi khi thc hin quy đnh này, chi phí ca các doanh nghip s gim so vi trước, do các chi phí lãi vay trên không được tính vào. Điu này cũng có nghĩa, v lý thuyết, khon lãi ca doanh nghip cũng s tăng lên, đng thi, doanh nghip s phi np thuế nhiu hơn. Do vy, nếu quy đnh này được thông qua và có hiu lc, doanh nghip buc phi cân nhc gia “vay” và “không vay” đ có phương án gim thiu chi phí ti ưu nht.

Tuy nhiên, lo ngi quy đnh rt mi này có th gây xáo trn hot đng ca doanh nghip, bà Nguyn Th Cúc, Ch tch Hi Tư vn thuế cho rng, Ban son tho cn cân nhc t l khng chế, thi đim và l trình thc hin, vì nếu áp dng Lut sa đi, b sung mt s quy đnh v thuế ngay t năm 2016, nhiu doanh nghip s không kp chun b v mt thi gian (Hà Chính, 2015).

Góp ý v vn đ này, ti Hi tho ly ý kiến góp ý d tho Lut sa đi, b sung mt s điu ca các lut v thuế, ngày 01/09/2015, bà Đng Th Bình An, Ch tch Hi đng thành viên Công ty Tư vn thuế C&A cho rằng, nên áp dng thng nht cho tt c mi ngành ngh kinh doanh sn xut, và cn ni rng l trình như sau: t năm 2016 đến 2019, t l vn vay trên vn ch s hu là 5/1, t năm 2019 đến 2022, t l là 4/1 và t năm 2022 tr đi, t l vn vay trên vn ch s hu là 3/1./.

Tham kho t:

1. Lê Thanh (2015). Doanh nghip s b khng chế chi phí lãi vay, truy cp t http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150905/doanh-nghiep-se-bi-khong-che-chi-phi-lai-vay/963807.html

2. Tư Giang (2015). DN vn mng s b kim soát v thuế thu nhp doanh nghip, truy cp t http://www.thesaigontimes.vn/135214/DN-vo%CC%81n-mo%CC%89ng-se-bi%CC%A3-kie%CC%89m-soa%CC%81t-ve-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.html

3. Phm Huyn (2015). Đi gia hết thi vay nghìn t, báo l chuyn giá, truy cp t http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/259997/dai-gia-het-thoi-vay-no-ngan-ty--bao-lo-chuyen-gia.html

4. Hà Chính (2015). Hn chế chi phí vn vay doanh nghip tư nhân bt li nht, truy cp t http://canhtranhquocgia.vn/Box-canh-tranh/Han-che-chi-phi-von-vay-DN-tu-nhan-bat-loi-nhat/236179.vgp

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan