Cập nhật ngày 17/09/2015 - 17:00:36

           

Mới chỉ có 21% DNNVV Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

- Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), hiện nay mới chỉ có 36% doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất định hướng xuất khẩu, trong khi con số này ở Malaysia và Thái Lan là gần 60%.

Tại Hội thảo “Nâng cao khả năng tiếp cận các thị trường khu vực và toàn cầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” ngày 17/09/2015,Th trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết, tri qua nhiu năm phát trin, doanh nghip nh và va được đánh giá là mt trong nhng công c quan trng trong to vic làm, tăng thu nhp ci thin đi sng ca dân cư và là xương sng ca nn kinh tế.

Vi xu hướng toàn cu hóa theo khuynh hướng sâu rng hin nay, doanh nghip nh và va có nhiu tim năng trong vic đóng góp vào quá trình toàn cu hóa và hp tác kinh tế bng cách tham gia nhiu hơn vào các chui giá tr ca khu vc và toàn cu.

Tuy nhiên, Th trưởng Đông cũng nhn mnh, k t cui năm 2015, vic tham gia vào cng đng kinh tế Asean vi th trường 600 triu dân, cùng hàng lot các FTA đã và đang được ký kết s gây ra nhiu sc ép cnh tranh cho cng đng doanh nghip nói chung, doanh nghip nh và va nói riêng.

Cũng lo ngi v kh năng cnh tranh ca doanh nghip, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Ch tch VCCI cho biết, các doanh nghip Vit Nam, đc bit là doanh nghip nh và va s phi đi mt vi nhiu thách thc cnh tranh gay gt, do năng lc cnh tranh còn thp và thiếu tm nhìn chiến lược, trình đ qun tr doanh nghip còn yếu, chưa được đào to bài bn…

Ông Phòng ly dn chng, theo Báo cáo Trin vng Phát trin châu Á ca Ngân hàng Phát trin châu Á (ADB), hin nay mi ch có 36% doanh nghip Vit Nam tham gia vào mng lưới sn xut đnh hướng xut khu, trong khi con s này Malaysia và Thái Lan là gn 60%.

Bên cnh đó, ch có 21% doanh nghip nh và va ca Vit Nam tham gia vào chui cung ng toàn cu, thp hơn so vi 30% ca Thái Lan, 46% ca Malaysia. Đc bit, phn ln các doanh nghip này ch mi tham gia khâu thp nht trong chui cung ng là lp ráp và gia công, cung cp các ph tùng thay thế, ch chưa tham gia sn xut các sn phm chính.

Theo đó, Phó Ch tch VCCI cho rng, đ các doanh nghip có th khai thác được nhng cơ hi trên, cn s chung tay t Chính ph, cũng như các doanh nghip. C th, các doanh nghip rt cn nhng n lc ca Chính ph trong quá trình xây dng và ban hành lut, chính sách h tr các doanh nghip nh và va, to điu kin cho khu vc tư nhân tp trung đu tư v ngun nhân lc, khoa hc công ngh và tài chính trong chui giá tr các sn phm.

Tuy nhiên, ông Phòng nhn mnh, bn thân doanh nghip cũng cn t nâng cao sc cnh tranh thông qua đi mi công ngh, nâng cao cht lượng sn phm, qun tr doanh nghip hiu qu đ ct gim chi phí, gim giá thành sn phm. Cùng vi đó là xây dng năng lc và phát trin ngun nhân lc, nâng cao trình đ t vic đào to giám đc, các cp qun lý, tăng cường đi ngũ chuyên gia h tr, nâng cao k năng lao đng đ tăng s lượng và cht lượng công nhân có tay ngh.

Cũng nhn đnh v vn đ này, bà Nguyn Th Tuyết Minh, Ch tch Hi đng Doanh nhân n Vit Nam, Ch tch Mng Doanh nhân n ASEAN cho biết, đã đến lúc các doanh nghip nh và va phi đnh v được mình đang đng đâu trong chui cung ng, chui giá tr toàn cu. Có như vy h mi xác đnh được hướng đi đúng đ hi nhp thành công.

Th trưởng Đông cũng đưa ra li khuyên cho các doanh nghip, đó là cn nm bt đy đ các thông tin v hi nhp, trong đó các thông tin v ưu đãi thuế, hàng rào k thut và các cơ hi th trường cn đc bit quan tâm, đ có th nâng cao hiu qu kinh doanh, cũng như kh năng cnh tranh không ch ti các th trường nước ngoài mà còn ngay ti th trường ni đa./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan