Cập nhật ngày 06/10/2015 - 23:56:22

           

Nhà nước vẫn sở hữu 75% vốn điều lệ của ACV

- Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sau khi đã cổ phần hóa.

Theo Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì ACV sẽ được là vừa bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, vốn điều lệ hiện nay của ACV là 22.430,98504 tỷ đồng. Số cổ phần phát hành chào sàn là 2.243.098.504 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó: Nhà nước sẽ vẫn nắm giữ 1.682.323.878 cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 31.347.800 cổ phần, chiếm 1,4% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn 3.003.003 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sau khi đã cổ phần hóa.

Riêng nhà đầu tư chiến lược sẽ được mua 448.619.701 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ. Còn lại, ACV sẽ được bán đấu giá công khai: 77.804.122 cổ phần, chiếm chỉ có 3,47% vốn điều lệ.

Để thực hiện phương án cổ phần hóa như trên, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu; chỉ đạo Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng; khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – Công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh./.

P.A
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan