Cập nhật ngày 16/10/2015 - 08:15:46

           

34 doanh nghiệp giao thông đã hoàn thành thoái vốn

- Số liệu của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2015, Bộ đã thực hiện hoàn thành thoái vốn nhà nước tại 34 doanh nghiệp thuộc ngành giao thông và thu về 2.377 tỷ đồng.

Cụ thể là, Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện thoái 20% vốn điều lệ tại Tổng Công ty - Công ty Cổ phần: Vận tải thủy, Tư vấn thiết kế giao thông vận tải; thoái 31% vốn điều lệ tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 - Công ty Cổ phần thu về trên 203 tỷ đồng; thoái vốn tại 31 công ty cổ phần thuộc các Tổng công ty thu về 2.174 tỷ đồng. Hiện nay, Bộ đang tập trung triển khai thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 58 doanh nghiệp với tổng giá trị thoái vốn theo mệnh giá là 5.726 tỷ đồng

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành phê duyệt danh sách cổ phần hóa, thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa tại 28 doanh nghiệp, bao gồm: 02 tổng công ty, 25 công ty con thuộc các tổng công ty, Bệnh viện Nam Thăng Long. Đồng thời, tiến hành phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 26 doanh nghiệp; phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 24/24 công ty con thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và 06/06 công ty con thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC). Hoàn thành IPO 07 doanh nghiệp; tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu, chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần đối với 29 doanh nghiệp. Hoàn thành thẩm định báo cáo quyết toán và bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần đối với 26 doanh nghiệp

Ngoài ra, Bộ đã thực hiện phương án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng như phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược; phấn đấu hoàn thành phương án cổ phần hóa trong năm 2015. Đồng thời, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép được thực hiện cổ phần hóa trước 10 đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần phù hợp với Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg, ngày 22/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan