Cập nhật ngày 01/12/2015 - 18:14:56

           

Gần 87 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng

- Tính chung 11 tháng đầu năm 2015, cả nước có 86.853 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 538.671 tỷ đồng, tăng 28,12% về số doanh nghiệp và tăng 37,66% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh, B Kế hoch và Đu tư, trong tháng 11/2015, c nước có 9.311 doanh nghip được thành lp mi, vi s vn đăng ký 52.583 t đng, tăng 1,3% v s doanh nghip và gim 19,3% v s vn đăng ký so vi tháng 10 năm 2015.

Tính chung 11 tháng đu năm 2015, c nước có 86.853 doanh nghip được thành lp mi vi tng s vn đăng ký là 538.671 t đng, tăng 28,12% v s doanh nghip và tăng 37,66% v s vn đăng ký so vi cùng kỳ năm trước. S lao đng d kiến được to vic làm ca các doanh nghip này là 1.318,4 nghìn lao đng, tăng 32,9% so vi cùng kỳ năm trước.

Theo thng kê, hu hết các khu vc đa phương trong c nước đu có t l doanh nghip đăng ký thành lp mi tăng, trong đó, Đông Nam B là vùng có s lượng doanh nghip đăng ký thành lp nhiu nht và Tây Nguyên là vùng có s lượng doanh nghip đăng ký thành lp thp nht (Biu đ).

Trong 11 tháng đu năm 2015, tình hình doanh nghip đăng ký thành lp tăng tt c các ngành, lĩnh vc so vi cùng kỳ năm 2014. Mt s ngành có t l tăng cao trên 50%, gm có: Kinh doanh bt đng sn tăng 77,8%; Ngh thut, vui chơi và gii trí tăng 68,2%; Nông nghip, lâm nghip và thy sn tăng 63,9%.

Mt tín hiu sáng khác ca bc tranh doanh nghip trong 11 tháng đu năm 2015, đó là s doanh nghip hoàn tt th tc gii th, chm dt hot đng kinh doanh ca c nước là 8.468 doanh nghip, gim 2,23% so vi cùng kỳ năm trước. Đa s các doanh nghip gii th có quy mô vn đăng ký dưới 10 t đng, chiếm 93,6%. Điu này phn nào cho thy, các doanh nghip có quy mô ln thường được t chc tt hơn, có trình đ qun lý, ngun lao đng và công ngh sn xut phát trin so vi doanh nghip quy mô nh, nên có sc đ kháng và hoch đnh chiến lược kinh doanh tt hơn.

 

Trong 11 tháng đu năm 2015, c nước cũng ghi nhn s “hi sinh” ca nhiu doanh nghip trước đó đã tm ngng hot đng. C th là 18.646 doanh nghip, tăng 31,24% so vi cùng kỳ năm trước. Điu này cho thy, các gii pháp ca Chính ph, b, ngành và đa phương được ban hành đã phát huy tác dng và h tr khu vc doanh nghip phát trin./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan