Cập nhật ngày 03/12/2015 - 10:12:13

           

Doanh nghiệp không lớn được vì bị “hành”

- Những thủ tục phiền hà và cán bộ nhũng nhiễu đamg khiến các doanh nghiệp không lớn lên được và quy mô bình quân của doanh nghiệp Việt Nam đang nhỏ dần.

Đây là nhn đnh ca TS. Vũ Tiến Lc, Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) ti  Din đàn Doanh nghip Vit Nam thường niên 2015 (VBF) ngày 01/12/2015.

Th tc phin hà, cán b nhũng nhiu

Theo báo cáo ca VCCI, các th tc thuế và hi quan đã có nhiu ci thin và to thun li cho doanh nghip, song vn còn không ít các văn bn không phù hp, vic thc thi còn nhiu bt cp, khiến doanh nghip thêm khó khăn.

Đi vi ngành hi quan, báo cáo đánh giá, tình trng ban hành văn bn, thông tư mi dn dp đã khiến doanh nghip gp khó khăn trong vic cp nht và thc hin. Nhiu văn bn quá dài, nhiu quy đnh, nhiu t ng không rõ ràng, d dn đến cách hiu, cách gii thích, cách áp dng khác nhau, không thng nht gia hi quan và doanh nghip. Do đó, vic áp dng th tc hi quan thiếu s thng nht.

Đơn c như Quyết đnh s 11039 ca Bộ Công Thương, ngày 03/12/2014 quy đnh mt hàng rơ-le nhp khu phi kim tra, dán tem năng lượng, song li không ch đnh cơ quan, t chc kim tra nên doanh nghip không biết làm th tc kim tra đâu... Ni dung các quy đnh, danh mc hàng hoá phi kim tra chuyên ngành khó tìm, không rõ ràng như quy đnh v trng ti xe container, đu kéo, s trc…

Đi vi lĩnh vc thuế, mt s quy đnh liên quan ti vic xác đnh chi phí hp lý đ khu tr khi tính thuế thu nhp doanh nghip còn thiếu rõ ràng, chưa phù hp vi yêu cu tn ti và cnh tranh ca doanh nghip; tình trng hoàn thuế và thanh, kim tra thuế còn kéo dài gây phin hà và tn kém.

Ngoài nhng bt cp v th tc hành chính, báo cáo còn nêu rõ, cán b hi quan, thuế gây phin hà, nhũng nhiu cho doanh nghip; có nhng cán b hi quan “yếu v nghip v, v kiến thc pháp lut”, thc hin “thiếu tính thng nht”, “trình đ chuyên môn thp”, “không hiu hết quy đnh và ni dung văn bn”. Dn đến, mi công chc gii thích mt kiu”, thường ch “hướng dn ming”, “t chi ký vào phiếu nghip v” đ tránh trách nhim…

Nhn đnh v vn đ trên, TS. Vũ Tiến Lc, Ch tch VCCI cho biết, điu đáng lo ngi là các doanh nghip càng ln thì chi phí tuân th th tc hành chính càng cao, doanh nghip quy mô càng ln và kinh doanh càng thành công thì b thanh tra, kim tra càng nhiu. Điu này khiến các doanh nghip không ln lên được và quy mô bình quân ca doanh nghip Vit Nam nh dn.

                                                     Thủ tục phiền hà, cán bộ nhũng nhiễu khiến doanh nghiệp không lớn lên được 

Theo đó, TS. Lc nhn đnh, vic b “hành”, cùng vi nhng yếu kém ni ti ca kinh tế tư nhân, như: công ngh, qun tr và ngun nhân lc... khiến khu vc này vn còn “cô đơn” trong hi nhp, không th tham gia được chui cung ng toàn cu, có chăng cũng ch là tham gia nhng khâu có giá tr gia tăng thp da trên li thế v ngun lao đng giá r.

Tiếp tc ci cách đ doanh nghip “ln”

Đ to môi trường kinh doanh thun li và bình đng cho các doanh nghip, theo bà Virginia B.Foote, Đng ch tch VBF cho biết, Vit Nam cn thc hin các gii pháp phòng nga tham nhũng và gim thiu gánh nng hành chính thông qua vic gim lượng tin mt, giy t và giao dch thanh toán trc tiếp gia các doanh nghip và gia doanh nghip vi Chính ph.

Đng ý kiến trên, ông Tomaso Andreatta, Phó Ch tch Hip hi Doanh nghip châu Âu chia s, nhiu nhà đu tư châu Âu đánh giá rng nhng thách thc hành chính cp đa phương nhiu hơn là cp Trung ương. Điu này là do vic áp dng không thng nht lut pháp, chính sách gia các cp này. Chính vì vy, ông kiến ngh cn tăng cường s phi hp gia chính quyn đa phương và chính quyn Trung ương đ các nhà đu tư được đi x mt cách nht quán khi đến đu tư ti mt tnh nào đó.

Đi din Hip hi Doanh nghip Nht Bn ti Vit Nam, ông Shimon Tokuyama, cũng kiến ngh, chính ph Vit Nam cn tiếp tc ci thin môi trường kinh doanh. trong đó v vn đ chi phí hi quan không chính thc, ông nhn mnh, cn thiết phi nhanh chóng trin khai hot đng kim soát các loi chi phí này và có các bin pháp trng tr nghiêm khc.

Lng nghe nhng ý kiến đóng góp ca các doanh nghip, đi din ca các b, ban ngành cam kết s tiếp tc đi mi, ci cách, đơn gin hóa th tc hành chính hơn na đ to thun li cho doanh nghip hot đng sn xut, kinh doanh, đc bit trong bi cnh hi nhp sâu rng như hin nay./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan