Cập nhật ngày 09/12/2015 - 13:53:02

           

Đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV còn chưa “đúng” và chưa “trúng”

- Đây là nhận định của bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại hội thảo “Định hướng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2016”, ngày 08/12/2015.

Công tác đào to còn nhiu bt cp

Ti hi tho, đánh giá sơ b kết qu đo to ngun nhân lc cho doanh nghip nh và va, bà Bùi Thu Thy cho biết, mt s năm gn đây, chương trình h tr đào to ngun nhân lc cho doanh nghip nh và va đã có nhng điu chnh v ni dung đào to, nên đã đt nhng kết qu tích cc, như: Chương trình đã nhn được s quan tâm ca các b, t chc hip hi và đáp ng nhu cu khi s và qun tr doanh nghip cơ bn; Các đơn v trin khai đào to đã bước đu chú trng đến ni dung thiết bài ging chuyên sâu theo ngành đáp ng được nhu cu ca doanh nghip; Phn nào đã gim hot đng đào to dàn tri mà tp trung sâu hơn cho nhóm đi tượng doanh nghip nh và va thuc các nhóm ngành ưu tiên theo đnh hướng ca B Kế hoch và Đu tư...

Tuy nhiên, bà Thy cũng thng thn tha nhn rng, bên cnh nhng kết qu đt được, thì hot đng đào to cho doanh nghip nh và va vn còn có nhiu bt cp. C th: ni dung đào to còn mang tính tng quát, thiếu hp dn đi vi hc viên, nên công tác chiêu sinh còn gp nhiu khó khăn; Mô hình thí đim đào to qua truyn hình, internet còn gp khó khăn v thiết kế ni dung và la chn đơn v cung cp dch v; Ngun ngân sách còn hn chế, mi đáp ng mt phn nhu cu đào to; Các đơn v trin khai đào to ngun nhân lc còn chưa đ năng lc; Thi gian thông báo ngân sách còn mun.

Chia s thc tế trin khai chương trình tr giúp đào to ngun nhân lc cho doanh nghip nh và va đa phương mình, ông Lương Văn Long, Phó Giám đc S Kế hoch và Đu tư tnh Vĩnh Phúc cho biết, dù Tnh đã c gng h tr ti đa cho các doanh nghip, nhưng công tác đào to vn chưa hiu qu, s lượng doanh nghip tham gia đào to còn ít.

”Nguyên nhân ca hu hết các khó khăn, hn chế nêu trên là do phn ln các doanh nghip tp trung phát trin kinh tế, không chú trng đến vic đào to ngun nhân lc, không sp xếp được thi gian, mt s doanh nghip khó khăn đi li, thiếu ngun nhân lc trong công ty, vic huy đng các ngun tài tr và thc hin cơ chế thu hc phí đ thu hút hc viên tham gia các khóa hc còn gp nhiu khó khăn cho vic phi hp t chc”, ông Long cho biết.

mt góc đ khác, ông Nguyn Mnh Quân, Vin Nghiên cu Phát trin Doanh nhân li cho rng vic không thu hút được hc viên ch yếu là do ni dung đào to không sát vi nhu cu thc tế ca doanh nghip. Giá tr thc tin ca các khóa hc còn thp.

“Vic t chc lp rt khó khăn do vic đào to ch cung cp năng lc và không giúp biến cái năng lc đó thành hành đng c th hay cht xám vng bn. Hc xong không dùng đến, nên có nhng người sut đi đi hc mà vn không thành công”.

Cn phi làm gì?

Trước thc trng vic đào to ngun nhân lc cho doanh nghip nh và va kém hiu qu, ông Nguyn Mnh Quân cho rng, cn thiết phi t chc các khóa đào to có giá tr thc tế cao. Trước khi t chc nhng khóa hc, các đơn v đào to cn kho sát, đánh giá năng lc ca doanh nghip xem h yếu đâu đ thiết kế ni dung bài ging sao cho phù hp vi nhu cu doanh nghip nht.

Ti hi tho, chia s kinh nghim thành công ca trường mình, TS. Nguyn Gia Tín, Phó Hiu trưởng Trường Cao đng Công nghip Nam Đnh cho biết, các đơn v đào to cn chú ý đến 3 yếu t to nên cht lượng đào to, đó là Chương trình đào to tiên tiến sát thc tế sn xut; Đi ngũ ging viên yêu ngh, tâm huyết vi ngh và có chuyên môn gii; Cơ s vt cht phc v đào tt.

Đng tình vi nhng ý kiến trên, ông Nguyn Lâm Thanh, đi din ca S Kế hoch và Đu tư Ngh An cho biết thêm, các đơn v đào to cn đy mnh công tác tuyên truyn trên các phương tin thông tin đi chúng; t chc đa dng các khóa đào to ngn hn và dài hn, trong đó chú trng vào vic đào to văn hóa doanh nghip; tăng cường liên kết gia các trường đào to và hip hi doanh nghip…/.

Tr giúp đào to ngun nhân lc là mt trong 8 chính sách tr giúp ca Chính ph đi vi doanh nghip nh và va theo quy đnh ti Ngh đnh s 56/2009/NĐ-CP, ngày 30/06/2009 ca Chính ph v tr giúp phát trin doanh nghip nh và va. Chính ph khuyến khích các t chc hip hi, t chc kinh tế, t chc chính tr xã hi ngh nghip, t chc xã hi thành lp và cng c các t chc tr giúp phát trin doanh nghip nh và va, tham gia xây dng và trin khai thc hin các chương trình tr giúp cho doanh nghip nh và va; phát trin dch v phát trin kinh doanh. Cơ quan ch trì là Cc Phát trin doanh nghip, B Kế hoch và Đu tư.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan