Cập nhật ngày 16/12/2015 - 16:20:19

           

Rào cản kỹ thuật thương mại: Doanh nghiệp cần làm gì để vượt qua?

- Thực tế cho thấy, hội nhập càng sâu, thì doanh nghiệp Việt Nam càng gặp nhiều rào cản thương mại kỹ thuật. Nhưng nếu biết cách, cộng đồng doanh nghiệp vẫn có cơ hội trong cuộc chiến giành giật thị trường khác.

Doanh nghip còn th ơ

 Rào cn k thut thương mi là mt loi hàng rào phi thuế quan liên quan đến các bin pháp mang tính k thut, nhm đm bo cung cp cho th trường nhng sn phm hàng hóa có cht lượng cao đáp ng yêu cu ca người tiêu dùng.

Theo đánh giá ca các chuyên gia, trong bi cnh toàn cu hóa, hu hết các quc gia đu s dng các bin pháp k thut như mt bin pháp đ bo h th trường ni đa và sn xut trong nước. 

Tính đến thi đim hin nay, Vit Nam đang tham gia 15 FTA, trong đó có 11 hip đnh đã ký cho thy, mc đ hi nhp sâu rng ca nn kinh tế Vit Nam. Mt trong nhng li thế ln cho Vit Nam khi tham gia các FTA này là cam kết gim thuế sâu đi vi hàng hóa. Tuy nhiên, đ có th tn hưởng nhng ưu đãi này thì không phi là điu d dàng. Bi, trong nhng hip đnh này, hu hết đu có chương quy đnh v rào cn k thut thương mi. Đin hình như TPP có mt chương khá dài v rào cn k thut thương mi quy đnh chi tiết, sâu hơn v các cam kết.

Rào cn k thut thương mi quan trng là vy, song các doanh nghip Vit Nam li chưa thc s quan tâm đến vn đ này. Ti hi tho “Tng kết kết qu thc hin Đ án Hip đnh hàng rào k thut trong thương mi”, ngày 20/11/2015, bà Lê Bích Ngc, Phó Giám đc ph trách Văn phòng Rào cn k thut thương mi Vit Nam cho biết, doanh nghip Vit hin đang rt th ơ vi nhng quy đnh ca rào cn k thut thương mi, trong khi h là nhng người chu tác đng trc tiếp ca nhng quy đnh này. Văn phòng Rào cn k thut thương mi Vit Nam có gi cho doanh nghip mt s d tho v rào cn thương mi k thut đ ly ý kiến, nhưng gn như không có phn hi. Ch đến khi đi xy ra phát sinh, thì các doanh nghip mi chy theo đ gii quyết.

“Thi gian đu mi gia nhp WTO, khi chúng tôi t chc hi tho, nhiu doanh nghip rt háo hc tham gia. Nhưng ch mt thi gian sau, các doanh nghip đã không còn mn mà. Thm chí, trong mt cuc kho sát, chúng tôi phát ra 100 phiếu đ xem nhu cu các doanh nghip đang cn gì, mun h tr như thế nào. Nhưng, kết qu là ch có 5 phiếu gi li, mà hu hết nm các doanh nghip ln”, bà Ngc nói.

Thủy sản là lĩnh vực có nhiều rào cản kỹ thuật thương mại nhất đối với hàng Việt Nam xuất khẩu

Làm gì đ vượt qua?

Trong bi cnh hi nhp càng sâu, các rào cn k thut thương mi càng nhiu, bà Tôn N Thc Uyên, Trưởng phòng Thông tin và Hi đáp, Văn phòng Rào cn ký thut thương mi, Tng cc Tiêu chun Đo lường Cht lượng, B Khoa hc và Công ngh cho biết, doanh nghip, hip hi ngành hàng cn được nâng cao nhn thc và trang b các kiến thc v rào cn k thut thương mi, nhm bo v li ích ca doanh nghip xut khu. Bi doanh nghip phi da vào các thông tin này đ biết khi xut khu hàng hoá sang th trường nào đó s phi đáp ng yêu cu k thut gì (Phan Thu, 2015).

Cũng nhn đnh v vn đ này, ông Nguyn Bình Giang, Cc Xut nhp khu, B Công Thương cho rng, các cơ quan chc năng cn thường xuyên cp nht thông tin v rào cn k thut thương mi, đy mnh tuyên truyn v cơ hi và thách thc mà Vit Nam phi đi mt trong thc thi nhng quy đnh v rào cn k thut thương mi, nht là đi vi các th trường ln, như: Nht Bn, Hoa Kỳ, Nga, EU... và đi vi các sn phm xut khu quan trng, như: dt may, da giày, thy sn...

Mt khác, các doanh nghip cũng cn ch đng đu tư, đi mi công ngh, nâng cao sc cnh tranh ca doanh nghip và hàng hóa xut khu. Trin khai áp dng các h thng qun lý tiêu chun k thut, cht lượng nhm đm bo đáp ng các yêu cu v sc khe, môi trường đ vượt qua các điu kin cht ch v chng minh xut x nguyên liu.

Đng thi, các doanh nghip cn đi mi phương thc hot đng, thường xuyên theo dõi, phân tích din biến tình hình th trường, d báo nhng thách thc và rào cn thương mi có th phát sinh đ có kế hoch và bin pháp ng phó kp thi, tránh thit hi (Nguyn Huế, 2015)./.

Tham kho t:

Nguyn Huế (2015). Bt cp khi thc thi rào cn k thut thương mi, truy cp t http://www.baohaiquan.vn/Pages/Bat-cap-khi-thuc-thi-rao-can-ky-thuat-thuong-mai.aspx

 

Phan Thu (2015). Minh bch TBT công c t v cho doanh nghip, truy cp t http://www.baohaiquan.vn/Pages/Minh-bach-TBT-cong-cu-tu-ve-cho-doanh-nghiep.aspx

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan