Cập nhật ngày 03/01/2017 - 14:46:15

           

Năm 2016, số DNNN cổ phần hóa chỉ bẳng 21,7% so với năm 2015

- Theo báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, năm 2016, công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước vẫn diễn ra rất chậm, cổ phần hóa bằng 21,7%, thoái vốn bằng 30,2% so với năm 2015.

Trong năm 2016, c nước đã c phn hóa được 52 doanh nghip nhà nước và 3 đơn v s nghip công lp. Đây là các doanh nghip thuc B Quc phòng, B Công Thương, B Nông nghip và Phát trin nông thôn, B Xây dng, B Giao thông Vn ti, Tp đoàn Công nghip Cao su, Tng Công ty Đu tư và Kinh doanh vn Nhà nước, Tng Công ty Lương thc min Nam và 17 đa phương khác.

Ngoài ra, trong năm 2016, cũng đã thc hin hình thc sp xếp khác đi vi 12 doanh nghip (gii th 10 doanh nghip, phá sn 1 doanh nghip và bán 1 doanh nghip).

Giai đon 2011-2016, c nước đã c phn hóa được 554 doanh nghip. Như vậy, đến hết năm 2016, c nước đã c phn hóa được 4.506 doanh nghip nhà nước. Trong đó có 1 tp đoàn kinh tế, 47 tng công ty nhà nước và nhiu doanh nghip nhà nước có quy mô ln, có ngành ngh kinh doanh quan trng.

 

Đến hết năm 2016, cả nước đã cổ phần hóa 4.506 doanh nghiệp nhà nước

Bên cnh đó, mt s doanh nghip nhà nước hot đng trong lĩnh vc sn xut, cung ng sn phm, dch v công ích cũng được c phn hóa, bước đu đã mang li kết qu kh quan. Nhiu nhà đu tư tim năng, nhà đu tư chiến lược đã mua c phn ca doanh nghip c phn hóa và sau khi đã chuyn thành công ty c phn. Công tác qun tr, điu hành qun lý thông tin và ri ro, đu tư, phát trin và m rng th trường ca các doanh nghip này đã có nhng tiến b đáng k.

V thoái vn nhà nước ti doanh nghip, trong năm 2016 đã thoái được 4.493,7 t đng (giá tr s sách), thu v 7.098,8 t đng (bng 1,58 ln giá tr s sách), trong đó có Tp đoàn Vin thông Quân đi, Tp đoàn Dt may, Tng Công ty Đu tư và Kinh doanh vn Nhà nước, Tng Công ty Lương thc min Bc, 8 tng công ty thuc B Xây dng và TP. Hà Ni đã thc hin bán phn vn nhà nước không cn nm gi ti doanh nghip khác.

“So vi năm 2015, công tác sp xếp, đi mi, tái cơ cu doanh nghip nhà nước vn din ra rt chm, c phn hóa bng 21,7%, thoái vn bng 30,2%. Còn không ít cơ chế, chính sách v sp xếp, đi mi doanh nghip nhà nước chưa được ban hành đúng tiến đ theo Chương trình công tác ca chính ph”, báo cáo đánh giá.

Theo đó, đ đy nhanh tiến đ sp xếp, đi mi, tái cơ cu doanh nghip nhà nước, theo Ban Chỉ đạo, trong năm 2017 cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, Ban Chỉ đạo đặc biệt nhấn mạnh tới nhiệm vụ tiếp tc s đi, b sung, hoàn thin cơ chế, chính sách nhm tháo g khó khăn, vướng mc trong quá trình sp xếp, đi mi, tái cơ cu doanh nghip nhà nước.

Theo đó, các b sa đi, b sung các quy đnh có liên quan đến t chc, hot đng ca doanh nghip nhà nước, phù hp vi các lut mi được ban hành, như: Lut Doanh nghip, Lut Đu tư... và yêu cu thc tin đ ra.

Cụ thể, trong quý I/2017, B Tài chính phi trình Chính ph ban hành Ngh đnh sa đi, b sung các ngh đnh s: 59/2011/NĐ-CP, ngày 18/07/2011; 189/2013/NĐ-CP, ngày 20/11/2013; 116/2015/NĐ-CP, ngày 11/11/2015 v chuyn doanh nghip 100% vn nhà nước thành công ty c phn; Trình Chính ph ban hành các ngh đnh v quy chế tài chính ca Tp đoàn Du khí Vit Nam và Tp đoàn Đin lc Vit Nam; Trình Th tướng Chính ph ban hành Quyết đnh v điu kin, trình t bán c phn theo hình thc đu giá theo lô.

Trong quý II/2017, trình Chính ph ban hành Ngh đnh sa đi, b sung Ngh đnh s 91/2015/NĐ-CP, ngày 13/10/2015 v đu tư vn nhà nước vào doanh nghip và qun lý, s dng vn, tài sn ti doanh nghip. Nghiên cu, trình cp có thm quyn ban hành quy đnh v bán toàn b tp đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước.

B Kế hoch và Đu tư trong quý I trình Chính ph Đ án thành lp cơ quan chuyên trách làm đi din ch s hu đi vi doanh nghip nhà nước và vn nhà nước ti doanh nghip. Trình Th tướng Chính ph ban hành tiêu chí phân loi đơn v s nghip công lp, danh mc đơn v s nghip công lp ca các b, ngành, đa phương, tp đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước chuyn thành công ty c phn. Trong quý II nghiên cu, trình cp có thm quyn ban hành h thng đánh giá hiu qu sn xut, kinh doanh và thc hin nhim v công ích ca doanh nghip nhà nước.

Các b, ngành, đa phương, tp đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước trong quý I/2017, căn c tiêu chí, danh mc phân loi doanh nghip nhà nước mi được Th tướng Chính ph ban hành, xây dng Phương án tng th sp xếp, đi mi, tái cơ cu doanh nghip nhà nước trc thuc giai đon 2017-2020. Trong đó, xác đnh rõ danh mc, l trình doanh nghip nhà nước thc hin c phn hóa và doanh nghip có vn nhà nước thc hin thoái vn cho tng năm, trình Th tướng chính ph phê duyt. Trin khai thc hin nghiêm túc, đúng tiến đ phương án sp xếp, đi mi tái cơ cu, c phn hóa, thoái vn doanh nghip nhà nước đã phê duyt.

Ban Chỉ đạo cũng nhấn mạnh tới yêu cầu thc hin công khai, minh bch, đúng pháp lut trong đu tư, qun lý tài chính, mua sm, phân phi thu nhp, công tác cán b; ký kết và thc hin các hp đng vi nhng người có liên quan đến qun lý doanh nghip. Tăng cường kim tra, thanh tra, giám sát, kim toán đ không xy ra tht thoát vn, tài sn nhà nước trong quá trình tái cơ cu, c phn hóa doanh nghip nhà nước.../.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan